Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2003-35 ze dne 2.10.2003

02.10.03

 
U s n e s e n í č. 35/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2.10.2003
Rada města souhlasí:

650/03

s pronájmem části pozemku p.č. 2946/35 o výměře 64 m2 v k.ú. Vysoké Mýto Vladimíru a Olze Chourovým, Na Stráni 244, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 5,- Kč za m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

651/03

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc září 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

652/03

pořad schůze rady města konané dne 2.10.2003 dle předloženého návrhu.

653/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, či směně části pozemku p.č. 4596/4 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

654/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemků p.č. 4644/117, 1101/1, 4850/1, 4666/171, 4644/103, 4644/46 vše v k..ú.Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


655/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, směny nebo darování pozemku p.č. 518/2 v k.ú. Vraclav.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

656/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků p.č. 255/22 a 255/23 v k.ú. Domoradice.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

657/03

splatnost kupní ceny pozemku p.č. 4128/255 v k.ú. Vysoké Mýto manželi Ing. Karlem Švejdou, bytem Zámrsk 41/III a Mgr. Renatou Švejdovou, V Peklovcích 451, Vysoké Mýto do třech měsíců od podpisu kupní smlouvy. Prodej pozemku byl schválen ZM dne 10.9.2003, bod 140/03.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

658/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo směny části pozemku p.č. 1526/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

659/03

přidělení bytu č. 9 v ul. V Břízkách 779, Vysoké Mýto paní Vendule Zálohové (nar. 11.1.1974) trvale bytem Běstovice 61. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned660/03

přidělení bytu č. 3 v ulici Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto panu Stanislavu Sochorovi (nar. 21.12.1962), trvale bytem Sv. Čecha 63, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 38000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

661/03

přidělení bytu č.19 v ulici V Břízkách 782, Vysoké Mýto panu Mgr. Vítu Hospodkovi (nar. 17.1.1978), trvale bytem Rokycanova 595, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Hospodka nadále zaměstnán ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


662/03

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 367 o nájmu pozemku ze dne 6.3.2002 v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


663/03

uzavření nájemní smlouvy č. 329 mezi městem Vysoké Mýto a AGROKIWI s.r.o.Vysoké Mýto, se sídlem Litomyšlská 64, Vysoké Mýto na pronájem zemědělských pozemků vedených v PK č. 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2688/6, 2691/1, 2694/2, 2712, 2722/3, 2723, 2726, 2727, 2728, 2731, 6043/1, 6044/1, 6046/1 a pozemků KN p.č. 1927/1, 4666/235, 4666/236 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu ve výši 300,-Kč/ha/rok. Nájem bude na dobu neurčitou počínaje 1.10.2003
s jednoroční výpovědní lhůtou dle Občanského zákoníku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


664/03

uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou tří let mezi městem Vysoké Mýto a Františkem Cestrem, Střelecká 907, Hradec Králové, IČO 105 18 029, na části parcel č. 117 a 1219/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

665/03

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.5.1993 mezi městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Pekařem, Lhůta 16, Vysoké Mýto ke 30.9.2003.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


666/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu p.p.č. 691/1 a 692/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

667/03

odměny ředitelům základních a mateřských škol Vysokého Mýta
do výplaty za měsíc září 2003 dle přiloženého pozměněného návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihnedRada města doporučuje:

668/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4128/184 a 4128/200 v k.ú. Vysoké Mýto Vladimíru a Jaroslavě Dvořákovým, Wirthova 227, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 300,- Kč za m2 + náklady města za podmínky, že manželé Dvořákovi uhradí Městu Vysoké Mýto příspěvek na infrastrukturu ve výši 50.000,- Kč.669/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5150/20 v k.ú. Vysoké Mýto Josefu a Evě Sůvovým, Sladovnická 422, Vysoké Mýto ze cenu 100,-- Kč/m2 + náklady města.

670/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4214/23 v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví státu ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 na město Vysoké Mýto.

671/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků vedených v PK p.č. 5316, 5317, 5297/2 a 5300 v k.ú. Vysoké Mýto od Pozemkového Fondu ČR, Ve Smečkách 33, Praha 1 na město Vysoké Mýto.
Rada města bere na vědomí:

672/03

stanovisko kulturní komise ohledně restaurování sochy Svatopluka Čecha na Vinicích a ukládá Ing. Pavelkovi tuto akci připravit do rozpočtu města r. 2004.

Z: p. Ing. Pavelka

673/03

dopis p. Ing. Ivany Urešové ze dne 30.9.2003 ohledně využívání bytu 1+1 v Břízkách 782, Vysoké Mýto pro potřeby nemocnice.

674/03

zápis z jednání zástupců města a členů RM Vysoké Mýto s vedoucím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Pk
a p. Málkovou, členkou Rady Pk zodpovědnou za školství, které se konalo dne 10.9.2003 na MěÚ Vysoké Mýto
675/03

informace starosty a místostarosty.

Rada města odkládá:

676/03

žádost p. Genowefy Šimkové, bytem Rzy čp. 7 o koupi pozemků p.č. 140, 141/1 a 141/2 v k.ú. Rzy a ukládá vedoucí OSM p. Ing. Holubové zjistit důvod odkoupení pozemků.


Z: p. Ing. Holubová
T: 7.10.2003Rada města zrušuje:


677/03

z Usnesení č. 33/03 bod 619/03 v celém znění.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města jmenuje:


678/03

komisi pro užší výběr na pracovní místo vedoucího odboru sociálních služeb ve složení:
pp. ing. Krejza, Pohorská, VondřejcováRada města nesouhlasí:


679/03

s proplacením nákladů pro 25 plavců z města Korbach, kteří se zúčastní X. Velké ceny Města Vysokého Mýta v plavání, tyto prostředky jsou zahrnuty v příspěvku města pro Plavecký klub Karosa Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta