Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-34 ze dne 16.9.2003

16.09.03

 

U s n e s e n í č. 34/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 16.9.2003

RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

schvaluje:

631/03

program valné hromady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

632/03

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu

633/03

jednací řád dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu

634/03

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2002 dle předloženého návrhu

635/03

odměnu jednateli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhuneschvaluje:

636/03

pravidla sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu
bere na vědomí:

637/03

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2002

638/03

informaci o zasedání dozorčí rady

639/03

předložený záměr modernizovat sídlo společnosti čp. 53/IIukládá:

640/03

řediteli MěBP s.r.o.zajistit zpracování PD na rekonstrukci čp. 53/II pro potřeby MěBP s.r.o.

Z: p. Ropek

641/03

řediteli MěBP s.r.o. přepracovat předložený návrh pravidel sociálního fondu MěBP s.r.o. Vysoké Mýto

Z: p. Ropek
Rada města souhlasí:

642/03

s pořádáním sportovní akce „2. královský běh Kujebinou“ dne 21.09.2003 od 10,00 do 14,00 hodin. Běh bude veden ulicemi Tůmova, Šafaříkova, A.V.Šembery, Vladislavova a Jungmannovými sady ve Vysokém Mýtě a to bezplatně s tím, že v průběhu celé akce budou odpovídat za pořádek pořadatelé, tj. Atletický club Vysoké Mýto. Po skončení akce pořadatelé zajistí úklidové práce.
Rada města schvaluje:

643/03

pořad schůze rady města konané dne 16.9.2003 dle předloženého návrhu.

644/03

nájemní smlouvu č. 553 mezi městem Vysoké Mýto a PeGAZ International a.s. v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


645/03

zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze přes část pozemku p.č. 4279/6 a 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro vlastníka budovy č.p.503 na pozemku p.č. 4277/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Oprávněný z věcného břemene zaplatí za zřízení věcného břemene městu Vysoké Mýto částku ve výši ceny dle ZP + náklady města. Rozsah věcného břemene je vyznačen na předložené kopii GP.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

646/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města navrhuje:

647/03

za člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele/ky Speciální školy Vysoké Mýto, Rokycanova 761 starostu p. Bohuslava Fencla, bytem Rokycanova 378, 566 01 Vysoké Mýto.Rada města zrušuje:

648/03

z usnesení č. 32/03 ze dne 2.9.2003 bod 594/03.
Rada města ukládá:

649/03

ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto p. Ing. Urešové předložit na zasedání RM dne 7.10.2003 výhled hospodaření nemocnice do konce roku 2003 a soubor úsporných opatření, která povedou ke snížení současného schodku v hospodaření nemocnice. Na toto zasedání požaduje RM předložit soupis současných závazků a pohledávek Nemocnice Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Urešová
T: 7.10.2003
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta