Usnesení RM č. 2003-33 ze dne 10.9.2003

10.09.03

 
U s n e s e n í č. 33/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 10.9.2003

Rada města souhlasí:

616/03

s bezúplatným využitím bazénu za účelem pořádání X. Velké ceny Města Vysokého Mýta dle žádosti Plaveckého klubu Karosa Vysoké Mýto.

Z: p. PohorskáRada města schvaluje:

617/03

pořad schůze rady města konané dne 10.9.2003 dle předloženého návrhu.

618/03

nájemní smlouvu č. 168 na pronájem zemědělských pozemků a.s. Zevas Vraclav v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

619/03

nájemní smlouvu č. 329 na pronájem zemědělských pozemků spol. s.r.o. Agrokiwi Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

620/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, případně směny pozemků – zahrad p.č. 140, 141/1 a 141/2 v k.ú. Rzy.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


Rada města doporučuje:

621/03

ZM schválit koupi pozemkových parcel č. 77/5 a 77/7 v k.ú. Domoradice od současných spoluvlastníků, a to za cenu dle aktuálního znaleckého posudku + náklady převodu.


622/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje dotaci ve výši :

Dotace je účelová a je možné ji použít pouze na výše uvedené práce.623/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu č. 365 a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy se spol. BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto
k 1.10.2003.624/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za odhadní cenu převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 3870/1 v k.ú. Vysoké Mýto od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.625/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej objektu bývalé školy ve Svařeni čp. 40 na st. p. 26, st.p. č. 26 a p.p. 76 v k.ú. Svařeň panu Radkovi Šimčíkovi, bytem Spojil 58 Pardubice za cenu 320 000,-Kč.


Rada města bere na vědomí:

626/03

- zřízení Komise města Vysokého Mýta pro sociálně - právní ochranu dětí dle předloženého návrhu.
- jmenování předsedkyní této komise p. Romanu Vondřejcovou

627/03

žádost podnikatelů, kteří využívají areál tzv. „Horní Rusko“, bude řešeno po té, kdy město obdrží od firmy TOMIL oznámení, že v současné podobě smlouvu nepodepíše. Odbor majetku města a právní odbor zajistí v co nejkratší době vyjádření Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR k námi navrženému dodatku k smlouvě o převodu majetku státu na město Vysoké Mýto.

628/03

dopis advokátní kanceláře Všetečka - Seifert a spol. Hradec Králové ve věci uzavření Smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci mezi Městem Vysoké Mýto a společností TOMIL s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 149, IČ 25281470

629/03

dopis družstva Nový Domov Vysoké Mýto ohledně vypořádání spoluvlastnických podílů a dává jej k vyjádření finančnímu výboru.

630/03

informace starosty.
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta