Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-32 ze dne 2.9.2003

02.09.03

 
U s n e s e n í č. 32/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2.9.2003


Rada města souhlasí:

588/03

s použitím znaku města na dresy Basketbalového klubu Vysoké Mýto.


Z: p. Felgr
T: ihned


589/03

s pořádáním prezentační akce Fiat Panda roadshow 2003 na náměstí Přemysla Otakara II. dne 12. září 2003 od 14,00 do 16,00 hodin za poplatek Kč 175,--.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


590/03

se zveřejněním informace o možnosti prodeje,pronájmu nebo směny pozemku p.č. 4128/182 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


591/03

s umístěním kabelového vedení na pozemcích p.č. 4019/2, 4019/5, 4019/6, 4128/203, 4128/216, 4128/254, 4128/258, 5113/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky uzavření Dohody s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny v předloženém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


592/03

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc srpen 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

593/03

pořad schůze rady města konané dne 2. 9.2003 dle předloženého návrhu.594/03

pronájem části pozemků p.č. 4279/6 a 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto Lence Martinové, Pod Vinicí 813, Choceň za cenu 30,-Kč/m2/rok.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

595/03

pronájem části pozemku p.č. 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto p. Vl.Kyselovi, jednateli spol. ASK-servis, s.r.o. Příluka o výměře 360 m2 za cenu 30,- Kč/m2/rok za podmínky, že pozemek nebude oplocen.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


596/03

přidělení bytu č. 10, Nám. Naděje 772, Vysoké Mýto, paní Heleně Freudenreichové (nar. 17.5.1961), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 14.000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li paní Freudenreichová nadále zaměstnána v nemocnici ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

597/03

přidělení bytu č. 18, Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto, manželům Šalamonovým Pavlovi (nar. 6.5.1975) a Ivaně (nar. 18.1.1976) , bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li alespoň jeden z manželů nadále zaměstnán v nemocnici ve Vysokém Mýtě. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 19, V Břízkách
782, městu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


598/03

přidělení bytu č. 10, U Potoka 753, Vysoké Mýto, manželům Junkovým Jiřímu (nar. 25.11.1973) a Petře (nar. 8.11.1972). Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 38.000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Junek nadále zaměstnán ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


599/03

přidělení bytu č. 8, V Peklovcích 452, Vysoké Mýto, slečně Pavle Bulvové (nar. 6.7.1981), trvale bytem Zahájská 105, Litomyšl. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li slečna Bulvová nadále zaměstnána na Obvodním oddělení policie ČR ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

600/03

přidělení bytu č. 14, V Břízkách 778, Vysoké Mýto, slečně Mgr. Ivaně Rozové (nar. 19.11.1977), trvale bytem Sládkova 871, Skuteč. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li slečna Rozová nadále zaměstnána ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


601/03

zveřejnění informace o možnosti výpůjčky části pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


602/03

služební cestu za účelem podepsání partnerské dohody do Pyrzyc (Polsko) ve dnech 27. - 30. 9. 2003 pp. Fenclovi, Kovaříkovi, Pohorské, Tomáškové, Bc. Rejentové a tlumočníkovi.


Z: p. Pohorská


603/03

prohlášení o shodě mezi městem Vysokým Mýtem a společností ESB Developments Inc. ve věci využití objektu bývalého okresního soudu a věznice dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Krejza

Rada města doporučuje:

604/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje tyto směny pozemků :

  • s manželi Benešovými, Tolstého 473, Vysoké Mýto pozemek p.č. 4048/23 ve vlastnictví manž. Benešových za pozemky p.č. 4050/2 a 4050/3 ve vlastnictví Města Vysoké Mýto
  • s manželi Kazdovými, Dostojevského 492, Vysoké Mýto pozemky p.č. 671/14 a 671/15 ve vlastnictví manž. Kazdových za pozemky p.č. 671/8, 671/9, 4050/1 ve vlastnictví města Vysoké Mýto
  • s manželi Urešovými, Tolstého 474, Vysoké Mýto pozemky p.č. 671/11 a 671/12 ve vlastnictví manž. Urešových za pozemky p.č. 4845/3, 4050/4, 671/2, 671/10, 671/14 a 671/15 ve vlastnictví Města Vysoké Mýto

vše v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že nabyvatel většího pozemku uhradí druhé straně finanční úhradu ve výši 1,5 násobku rozdílu cen pozemků stanovených znaleckými posudky + náklady města.605/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.4845/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto manželům Tichým, Kpt. Poplera 294, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 2.020,-Kč + náklady města + 50% nákladů vynaložených na vybudování vjezdu.606/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků v lokalitě Průhony III. v k.ú. Vysoké Mýto za účelem výstavby rodinných domků těmto žadatelům:
p.p.č.4128/194 – Zdeněk Burda, Jirečkova 383, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/196 – Rudolf Raba, Leština 42
p.p.č. 4128/197 – Jana Dudychová, Pekla 22, Litomyšl - podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
- Martin Sobotka, Pod Kasinem 67, VM - podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
p.p.č. 4128/198 – manželé Holcovi, 17.listopadu 683, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/199 – Zdeněk a Monika Hanzlíkovi, Českých bratří 745, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/204 – Jana Cemperová, Větrná 668, Vysoké Mýto – podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
Martin Sys, Perálec 17, Skuteč - podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
p.p.č. 4128/205 – Jiří Netolický, V Peklovcích 471, Vysoké Mýto - podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
a Kamila Mikolášková, 1. máje 504, Horní Jelení - podíl ve výši 1 z celku nemovitosti
p.p.č. 4128/206 – Eduard Šebesta, Po Kasinem 79, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/207 – Petr Leníček, Tolstého 469, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/210 – Zdeněk a Jana Juklovi, Střítěž 16, Skuteč
p.p.č. 4128/211– Zdeněk a Monika Motyčkovi, Puškinova 491, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/212 – Vladimír a Jana Faltejskovi, Mařákova 1110, Litomyšl
p.p.č. 4128/213– Vladimír a Irena Novákovi, Krátká 358, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/215 – Lucie Bičišťová, Komenského 77, Smiřice
p.p.č. 4128/253 – Lucie Bičišťová, Komenského 77, Smiřice
p.p.č. 4128/262 – Pavel a Zdenka Jachanovi, B.Smetany 33, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/263 – Ing. Michal a Leona Kabrielovi, Mařákova 3, Svitavy
p.p.č. 4128/255 – Ing. Karel Švejda, Zámrsk 41 a Mgr. Renata
Švejdová, V Peklovcích 451, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/256 – Ing. Daniel a Ing. Daniela Patkovi, Ležáků 664, Vysoké Mýto
p.p.č. 4128/257 – Jaromír Hájek, Žerotínova 435, Vysoké Mýto

za cenu dohodou ve výši 300,- Kč za m2 a za podmínky dokončení výstavby RD v lokalitě Průhony III.do čtyř let od právních účinků vkladu vlastnického práva. Při nedodržení této podmínky sjednat smluvní pokutu ve výši 100 tis. Kč se současnou možností města Vysokého Mýta odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.


607/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č.4128/195 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 186 v k.ú. Vanice a p.p.č. 4664/44 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví manželů Brunclíkových, Sruby 1 včetně staveb na těchto pozemcích umístěných.


608/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4128/221, 4128/268, 4128/272 od firmy Agile spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, Ústí nad Orlicí za cenu dohodou ve výši 300 Kč/m2.


609/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Rámcovou dohodu mezi městem Vysoké Mýto a Pardubickým krajem o uzavření budoucí smlouvy o prodeji podniku – nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Vysoké Mýto mezi příspěvkovou organizací města Vysoké Mýto Nemocnice Vysoké Mýto a příspěvkovou organizací Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice dle předloženého návrhu.Rada města nesouhlasí:

610/03

s posečkáním se zaplacením dlužného nájemného dlužníka B.Svatoše.


Z: p. Ing. M. Zima


Rada města projednala:

611/03

rozpočtové opatření č. 2/2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima


Rada města bere na vědomí:


612/03

  • příští zasedání rady se koná 10. 9. od 14:00 hod
  • zasedání RM dne 16. 9. 2003 začne na MěBP
  • zasedání RM dne 23. 9. 2003 je zrušeno613/03

vědomí informace starosty.
Rada města ukládá:

614/03

vedoucímu odboru finančního vyzvat k uzavření dohody dlužníka s věřitelem o splnění uznatelných závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu z pozemků ze dne 7.3.1996 uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem a B.Svatošem-Savymo ve formě notářského zápisu, ve které zároveň dlužník svoluje s nařízením a provedením výkonu rozhodnutí v termínu uzavření dohody do 30.9.2003.Z: p. Ing. M. Zima


615/03

vedoucímu odboru finančního v případě uzavření dohody dlužníka s věřitelem o splnění uznatelných závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu z pozemků ze dne 7.3.1996 uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem a B.Svatošem-Savymo ve formě notářského zápisu, ve které zároveň dlužník svoluje s nařízením a provedením výkonu rozhodnutí v termínu uzavření dohody do 30.9.2003 nevymáhat dluh výše jmenovaného do 15.12.2003.


Z: p. Ing. M. Zima
Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta