Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-31 ze dne 26.8.2003

26.08.03

 
U s n e s e n í č. 31/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 26.8.2003


Rada města souhlasí:

565/03

se zpětvzetím výpovědi smlouvy č. 008062-000-00 ze dne 27.9.2001 společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pokud dojde k úhradě dlužného nájemného do 15.9.2003 .

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


566/03

na základě zveřejnění s pronájmem pozemku p.č. 2577/4 v k.ú. Vysoké Mýto Vodovodům a kanalizacím Vysoké Mýto s.r.o. za cenu 30,- Kč za m2 a rok.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


567/03

s vypovězením nájemní smlouvy č. 282 na pronájem nebytového prostoru k 29.08.2003 s panem Jaroslavem Perkem, bytem Ležáků 671, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


568/03

s vypovězením nájemní smlouvy č. 43 na pronájem nebytového prostoru uzavřené s panem Milošem Hospodkou, bytem Rokycanova 595, Vysoké Mýto k 30.11.2003. V případě uhrazení veškerých dluhů do 30.11.2003 bude RM projednána možnost uzavření nové nájemní smlouvy.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

569/03

se zveřejněním informace o možnosti směny, prodeje nebo daru pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města schvaluje:

570/03

pořad schůze rady města konané dne 26.8.2003 dle předloženého návrhu.


571/03

uzavření pojistných smluv na pojištění majetku proti škodám živelním, pojištění pro případ krádeže vloupáním, pojištění odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, Praha 2 od 1.9.2003.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

572/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :

  • manželům Blance Tomanové a Rudolfu Tomanovi, bytem nám. Přemysla Otakara II. 213, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši 16 983,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Rudolfa Tomana
  • manželům Marii Válkové a Zdeňku Válkovi, bytem nám. Přemysla Otakara 7II. 94, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši 6 900,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Zdeňka Válka.
573/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem jako zástavcem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 jako zástavním věřitelem na těchto bytových jednotkách :
K zajištění části pohledávky ve výši 640.000,-Kč (slovy šest set čtyřicet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu 2 bytových jednotek v domě čp.517-518, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 510/1000 na bytové jednotce 10/517 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu 517-518 a pozemcích parc. č. 815-zastavěná plocha o výměře 195 m2 a parc.č. 816-zastavěná plocha o výměře 195 m2 vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí, spoluvlastnický podíl města ve výši 510/1000 na bytové jednotce 10/518 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu 517-518 a pozemcích parc. č. 815-zastavěná plocha o výměře 195 m2 a parc.č. 816-zastavěná plocha o výměře 195 m2 vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.574/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4076 v PK v k.ú. Vysoké Mýto od Evy Plaché, Madridská 16, Praha 10-Vršovice a Františka Pauluse, Kpt.Poplera 222, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 100,- Kč za m2.575/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 39/5 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Zdeňkovi a Miluši Sejkorovým, A.V.Šembery 129, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,- Kč za m2 + náklady města.576/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 39/6 v k.ú. Vysoké Mýto Vítu Dykastovi, A.V.Šembery 128, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,- Kč za m2 + náklady města.


577/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej nebytových jednotek – garáží, které se nacházejí v suterénu (I.PP) těchto nemovitostí:
v čp. 804 stojící na st.p.č. 4664/40 tyto jednotky:
č. 13/804 – Petr Neměc, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 14/804 – manželé Koskovi, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 15/804 – manželé Bezdíčkovi, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 16/804 – Krejsová Alena, Talafúsova 562, Vysoké Mýto
č.17/804 – Dimová Jitka, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 18/804 – manželé Šafářovi, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 19/804 – Dimová Jitka, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto
č. 20/804 – manželé Popelkovi, Plk.B.Kohouta 804, Vysoké Mýto

čp. 805 stojící na st.p.č. 4664/41 tyto jednotky:
č.17/805 – manželé Krejčíkovi, Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto
č.18/805 – Marcela Kornová, Plk.B.Kohouta 805, Vysoké Mýto
č.19/805 – manželé Petrusovi, Plk.B.Kohouta 805, Vysoké Mýto
č.20/805 – manželé Šedovi, Plk.B.Kohouta 805, Vysoké Mýto
č.21/805 - osobě, která zdědí právo na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nebytového prostoru po zemřelém Vladimíru Krejsovi, Talafúsova 562, Vysoké Mýto,
č.23/805 – manželé Kytlicovi, Plk.B.Kohouta 806, Vysoké Mýto

čp. 806 stojící na st.p.č. 4664/42 tyto jednotky:
č. 13/806 – David Pytlík, Plk.B.Kohouta 806, Vysoké Mýto
č.14/806 – Hana Vondráčková, Lhůta 46, Vysoké Mýto
č. 15/806 – Filip Urban, Plk.B.Kohouta 806/, Vysoké Mýto
č. 16/806 – manželé Neklovi, Plk.B.Kohouta 806/, Vysoké Mýto
č.17/806 – Petra Langerová, V Břízkách 783, Vysoké Mýto
č. 18/806 – Aleš Krátký, Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto
č. 19/806 – Jiřina Pagáčová, Sv.Čecha 87, Vysoké Mýto
č. 20/806 - manželé Dědovi, Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto
č. 21/806 – Petra Mrázková, Plk.B.Kohouta 806, Vysoké Mýto


578/03

ZM přijmout tato usnesení:

ZM ruší v plném znění z usnesení č. 4/00 ze dne 20.9.2000 bod h) a z usnesení ZM č. 6/99 ze dne 10.11.1999 bod h).

ZM schvaluje prodat fy NOPEK spol. s.r.o. Husova 724, Vysoké Mýto tyto nemovitosti:
pozemek p.č. 5496/1 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5496/2 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5497 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5498 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5502 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5519 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 1515/64
pozemek p.č. 1515/55
vše v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 11 928 465,-Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách dle předloženého splátkového kalendáře od 30.11.2003 do 30.11.2008.


579/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení č. 4/03 ze dne 11.6.2003 bod 97/03 a to tak, že se slova „od p. Zdeňka Millicha, Zaháj čp. 231, Vysoké Mýto“ nahrazují slovy „ od pana Zdeňka Millicha a Radky Millichové, Zaháj 231, Vysoké Mýto dle výše jejich spoluvlastnických podílů“.580/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM ruší dvě organizační složky Domov – Penzion pro důchodce Vysoké Mýto a Pečovatelskou službu Vysoké Mýto ke dni 30.11.2003.

Rada města zřizuje:

581/03

dnem 1.12.2003 odbor sociálních služeb se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlská čp. 50.

Z: p. PohorskáRada města zrušuje:

582/03

z usnesení RM č. 29/2003 ze dne 05.08.2003 bod č. 530/03 v celém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


Rada města nesouhlasí:

583/03

s předloženým návrhem zajištění plakátovací služby ve Vysokém Mýtě. Žádá o doplnění a změnu těchto bodů:
1) ke stávajícímu výlepnímu dni (neděle) přidat ještě jeden (všední) den.
2) rozšířit působnost výlepu na městské části (bývalé integrované obce)
3) snížit minimální částku za výlep na částku 200,- Kč
4) jednotlivé návrhy realizací plakátovacích ploch budou projednány s městským architektem Ing. Košařem.


Z: p. Ing. HolubováRada města bere na vědomí:


584/03

informace starosty.
Rada města ukládá:

585/03

ved. OFI ve spolupráci s ved. OSM prověřit úhrady nájemného z veškerých nájemních smluv. Neplatiče upozornit, že nebude-li dluh uhrazen do 31.12.2003, bude s nimi k tomuto datu ukončena nájemní smlouva.

Z: p. Ing. M. Zima
p. Ing. Holubová
T: ihned

586/03

tajemnici MěÚ přizvat zástupce firmy RENGL, s.r.o. na některé z příštích zasedání RM.

Z: p. Pohorská587/03

tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na pracovní místo vedoucího odboru sociálních služeb.

Z: p. Pohorská
T: do 8.9.2003
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta