Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 10.7.2020

Usnesení RM č. 2003-30 ze dne 19.8.2003

19.08.03

 
U s n e s e n í č. 30/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 19.8.2003


Rada města souhlasí:

539/03

se změnou usnesení v bodě č. 529/03 v odst. 4 z jednání RM dne 5.8.2003 a to tak, že se ruší text „v domě čp. 807“ a nahrazuje se textem „v domě čp. 510, 511“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

540/03

s vypovězením nájemní smlouvy č. 302 ze dne 7.března 1996. uzavřené s panem Bohumírem Svatošem, bytem ul. Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto. RM zároveň souhlasí s prodloužením výpovědní lhůty do 15.12.2003. V případě uhrazení veškerých dluhů do 15.12.2003 bude RM projednána možnost uzavření nové nájemní smlouvy. V opačném případě bude záležitost předána příslušnému soudu a do doby rozhodnutí soudu nebude vstup na pozemky p.č.4214/15, 4214/38, 4282/16, 4214/13 v k.ú. Vysoké Mýto v majetku města povolen.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


541/03

s poskytnutím dotace ve výši 4 tis. Kč Radce Hanákové, bytem SNP 627, Vysoké Mýto a Vlastimilu Jurčíkovi, bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na mezinárodní soutěž pro klavírní dua, která se bude konat v listopadu 2003 v Římě.

Z: p. Pohorská
T: ihned
542/03

s proplacením dokladu na občerstvení do výše 1 tis. Kč dle žádosti Územní vojenské správy Ústí nad Orlicí.

Z: p. PohorskáRada města schvaluje:

543/03

pořad schůze rady města konané dne 19.8.2003 dle předloženého návrhu.

544/03

změnu termínu pro čerpání prostředků dle smlouvy o půjčce č.0107 na opravy , modernizaci a rozšíření bytového fondu dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned

545/03

záměr vybudování parkoviště u příjezdové komunikace k autodromu ve Vysokém Mýtě za předpokladu, že pozemek, na kterém je parkoviště plánováno obdrží město darem a okolní firmy, které by uvedené parkoviště využívaly se budou podílet přiměřeným způsobem na investicích vynaložených na vybudování tohoto parkoviště, nebo vlastníkem plochy a investorem parkoviště bude PSP izoterm s.r.o.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


546/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 2946/35, 2946/36 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
547/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 4128/184 a 4128/200 v k. ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


548/03

zveřejnění informace o možnosti výpůjčky části pozemku p.č. 117 a 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

549/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4129 v k. ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


550/03

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Vysoké Mýto a firmou ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, č.p.84, Praha 1. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu vybudování kanalizační, telefonní přípojky a venkovního osvětlení na pozemcích v majetku města Vysoké Mýto č.4276/5, 4280, 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši stanovené znaleckým posudkem, minimálně však 1.000,-- Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města doporučuje:

551/03

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ s :
- p. Alenou Jeníčkovou, bytem Mánesova 226, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 21 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu
- p. Miroslavou Pospíšilovou, bytem Dvořákova 261, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí.552/03

ZM schválit prodej domu č.p.355 na pozemku p.č.1928, p.č. 1928, 1929/1, 1929/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Výchozí cena bude cena stanovená komisí na základě odborného odhadu.

Rada města bere na vědomí:

553/03

informaci o výběru poskytovatele telekomunikačních služeb a souhlasí s ponecháním operátora Český Telecom,a.s.


554/03

dopis hejtmana PK p. Ing. Línka ohledně zabezpečení Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantů a doporučuje odpovědět v tomto smyslu: město Vysoké Mýto v minulých letech uvolnilo tři byty pro rodiny azylantů a v současné době nedisponuje volnými byty.


555/03

dokument nazvaný „Cílový stav Nemocnice Vysoké Mýto po restrukturalizaci“ a „Harmonogram potřebných kroků a převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem“ a doporučuje ZM tyto materiály schválit a řídit se jimi.


556/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města vyhlašuje:

557/03

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 6. 10. – 7. 11. 2003, kterou pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX Ochranná dezinfekce DDD , se sídlem Bulharská 665, 517 54 Vamberk.


Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned

Rada města projednala:

558/03

rozbor hospodaření města sestavený k 30.6.2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
Rada města jmenuje:


559/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci
„DPS Vysoké Mýto 40 bytových jednotek“ ve složení :
Pro otvírání obálek :

p. Bohuslav Fencl, JUDr. Libor Poláček, Ing. Oldřich Pavelka, Dagmar Šaldová (náhradník Ing. Martin Krejza, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál, Vladislav Bobela) a souhlasí s pozváním do komise z firmy Inženýring Lípa Ing. Jaroslava Škorpila (náhradníka Jaroslava Škorpila).
Pro hodnocení nabídky :

Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál (náhradník Mgr. Josef Vondráček, Ing. Václav Sadílek, Dagmar Šaldová) a souhlasí s pozváním do komise z firmy Inženýring Lípa Ing. Jaroslava Škorpila (náhradníka Jaroslava Škorpila) a z firmy BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto Ing. Jiřího Fišera (náhradníka Ing. Pavla Krále).


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihnedRada města nesouhlasí:

560/03

s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene od PSP izoterm s.r.o. ohledně vybudování a užívání parkoviště u příjezdové komunikace k autodromu Vysoké Mýto.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


561/03

s poskytnutím finančního příspěvku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí na turnaje v basketbalu mužů a žen.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města ruší:

562/03

v celém znění usnesení č. 360/03 z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20.5.2003.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
Rada města trvá:

563/03

na původních cenách nájemného odsouhlasených RM usnesením č. 21/99, odst. 1., bod c) ze dne 26.5.1999. Cena nájemného za stánky, přístřešky a jiné podnikatelské objekty bude stanovena dohodou.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města ukládá:

564/03

starostovi města a ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto plnit úkoly a termíny , které jsou stanoveny v dokumentech nazvaných „Cílový stav Nemocnice Vysoké Mýto po restrukturalizaci“ a „Harmonogram potřebných kroků a převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem“.

Z: p. Fencl
p. Ing. UrešováBohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta