Usnesení RM č. 2003-29 ze dne 5.8.2003

05.08.03

 
U s n e s e n í č. 29/03


z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 5.8.2003Rada města souhlasí:

513/03

s odložením termínu na uzavření kupních smluv s TJ SOKOL Vysoké Mýto týkajících se nemovitostí tvořících areál plovárny ve Vysokém Mýtě a to do 30. září 2003.
Z: JUDr. Libor Poláček
T: 30. 9. 2003


514/03

s vrácením částky Kč 62.321,-- panu Martinu Hlaváčkovi.

Z: JUDr. Libor Poláček
T: ihned
515/03

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Pražská 53, Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „Rekonstrukce městského stadionu – tribuna Vysoké Mýto“.
Z: Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

516/03

s pronájmem části pozemku p.č. 1515/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Vysoké Mýto Albínu Ferkovi, Husova 856, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 15,- Kč za m2 a rok.
Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

517/03

s vyplacením odměny předsedovi komise rady města za měsíc červenec 2003 dle předloženého návrhu.
Z: Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města schvaluje:

518/03

pořad schůze rady města konané dne 5. 8. 2003 dle předloženého návrhu.

519/03

podání výpovědi společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.) ze smlouvy č. 59068 ze dne 27.9.2001, a to z důvodu neplacení nájemného a nereagování na výzvy k úhradě.

Z: JUDr. Libor Poláček

T: ihned

520/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo směny pozemků na výstavbu RD v lokalitě Průhony III ve Vysokém Mýtě. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Vysoké Mýto:
p.p.č.4128/194, 4128/195, 4128/196, 4128/197, 4128/198, 4128/199, 4128/204, 4128/264, 4128/205, 4128/265, 4128/206, 4128/269, 4128/207,
4128/270, 4128/266, 4128/210, 4128/267, 4128/211, 4128/150, 4128/212, 4128/271, 4128/213, 4128/219, 4128/214, 4128/215, 4128//220, 4128/253, 4128/262, 4128/263, 4128/222, 4128/255, 4128/223, 4128/256, 4128/250, 4128/257, 4128/208, 4128/209, 4128/273, 4128/275, 4128/274, 4128/276, 4128/217, 4128/218, 4128/251, 4128/252, 4128/259, 4128/260, 4128/261.


Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

521/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu těchto pozemků:
v PK č.: 2728, 2727, 2726, 2723, 2722/3, 2688/3, 2691/1, 2694/2, 2712, 2731, 2688/4, 2688/6, 6046/1, 2688/2, 6044/1, 6043/1
v KN: 4666/235, 4666/236
vše v katastrálním území Vysoké Mýto.

Z: Ing. Jana Holubová

T: ihned
522/03

zveřejnění informace o možnosti směny a prodeje pozemků
ve vlastnictví Města Vysoké Mýto:
4050/2, 4050/3, 671/8, 671/9, 4050/1, 4845/3, 4050/4, 671/2, 671/10, 4845/2 a po nabytí do vlastnictví Města Vysoké Mýto pozemků č. 671/14, 671/15 následnou směnu, příp. prodej i těchto pozemků. Vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned
523/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu části pozemků p.č. 4279/6 a p.č. 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned
524/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu příp. prodeje části pozemku p.č. 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto
.
Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned
525/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu zemědělských pozemků:
k.ú. Brteč p.č. 451, 457
k.ú. Svařeň p.č. 228, 293, 556, 769, 770, 774, 780, 791
k.ú. Vysoké Mýto p.č. 1515/3, 1515/6, 1625/1, 1626, 1670, 1671, 1725, 1733, 1765, 1775, 1847, 1861, 1863, 1895, 1896, 1897, 1916, 1953, 1981, 1982, 1989, 2010, 2038/2, 2038/3, 2040, 2113, 2120, 2127, 2177, 2593, 2608, 2829, 5994, 5999, 6005, 6007-6015, 6016/1, 6017, 6018, 6020/1, 6022/2, 6023/1, 6025, 6031. Všechny pozemky jsou vedené ve zjednodušené evidenci.

Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města doporučuje:

526/03

ZM, po projednání ve finančním výboru, schválit rozpočtovou změnu na akci „Rekonstrukce městského stadionu – tribuna Vysoké Mýto“ ve výši 2 400 tis. Kč pro rok 2003.

Z: Ing. Oldřich Pavelka
527/03

ZM, po projednání ve finančním výboru, schválit rozpočtovou změnu na akci „Dům s pečovatelskou službou 16 b.j.“ ve výši 1 161 tis. Kč.

Z: Ing. Oldřich Pavelka
528/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1) Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí 2 175 076,- Kč
2) Účel, na který se poskytují úvěry :
a) obnova střechy starší 10 let
b) zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c) zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d) připojení na městskou kanalizaci
e) zřízení vodovodní přípojky
f) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g) obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h) zateplení obvodového pláště domu
i) vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j) vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.

3) Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4) Období, ve kterém budou úvěry poskytovány : do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 30.4.2004 na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Z: Ing. Oldřich Pavelka
529/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem jako zástavcem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 jako zástavním věřitelem na těchto bytových jednotkách :

1. K zajištění části pohledávky ve výši 320.000,-Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytové jednotky v domě čp.504, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 345/1000 na bytové jednotce 5/504 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc. č. 800 - zastavěná plocha o výměře 150 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.

2. K zajištění části pohledávky ve výši 320.000,-Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytové jednotky v domě čp.505, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 393/1000 na bytové jednotce 5/505 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech a pozemku parc. č. 799 - zastavěná plocha o výměře 150 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.

3. K zajištění části pohledávky ve výši 960.000,-Kč (slovy devět set šedesát tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.506-507, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 345/1000 na bytové jednotce 7/506 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc. č. 812 - zastavěná plocha o výměře 158 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí, spoluvlastnický podíl města ve výši 468/1000 na bytové jednotce 7/507 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc. č. 812 - zastavěná plocha o výměře 158 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí, spoluvlastnický podíl města ve výši 466/1000 na bytové jednotce 8/507 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc. č. 812 - zastavěná plocha o výměře 158 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.

4. K zajištění části pohledávky ve výši 960.000,-Kč (slovy devět set šedesát tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.807, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 495/1000 na bytové jednotce 7/510 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a na pozemcích č. 813 - zastavěná plocha o výměře 150 m2 a č. 814 - zastavěná plocha o výměře 148 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí, spoluvlastnický podíl města ve výši 486/1000 na bytové jednotce 8/510 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a na pozemcích č. 813 - zastavěná plocha o výměře 150 m2 a č. 814 - zastavěná plocha o výměře 148 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí, spoluvlastnický podíl města ve výši 485/1000 na bytové jednotce 7/511 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a na pozemcích č. 813 - zastavěná plocha o výměře 150 m2 a č. 814 - zastavěná plocha o výměře 148 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.

5. K zajištění části pohledávky ve výši 320.000,-Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.512, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých): spoluvlastnický podíl města ve výši 349/1000 na bytové jednotce 5/512 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a na pozemcích č. 821 - zastavěná plocha o výměře 160 m2, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, část obce Litomyšlské předměstí.


Z: Ing. Oldřich Pavelka

530/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2577/4 v k.ú. Vysoké Mýto firmě Vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem Čelakovského 6, Vysoké Mýto, zastoupené jednatelem Ing. Františkem Zimou za cenu dohodou ve výši 500,- Kč za m2 + náklady města.


Z: Ing. Jana Holubová

531/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2983/4 v k.ú. Vysoké Mýto Miloši Doskočilovi, trvale bytem Šluknovská 319, Praha 9 za cenu dohodou ve výši 500,- Kč za m2 + náklady města.

Z: Ing. Jana Holubová

Rada města poskytuje:

532/03

dotaci ve výši Kč 1.000,-- Československému ústavu zahraničnímu se sídlem Karmelitská 25, 118 31 Praha 1.

Z: Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města zplnomocňuje:

533/03

ředitelku nemocnice Vysoké Mýto, aby uchazečům o převzetí provozování nemocnice poskytla na základě zdůvodněné písemné žádosti uchazeče informace v tomto rozsahu: rozvaha, pololetní výkazy zisku a ztrát, struktura nemocnice včetně počtu zaměstnanců, celkový stav pohledávek a závazků bez uvedení dat splatnosti a typy uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami.

Rada města nesouhlasí:


534/03

se snížením nájemného za užívání plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě pro Plaveckou školu Atlantik AAA Augustin Andrle.

Z: Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:


535/03

informace starosty a místostarosty.Rada města ukládá:536/03

vedoucí OSM pí. Ing. Janě Holubové požádat Ing. Krejčího fa Agile o zpracování přehledu předpokládaných výdajů a příjmů ze stavebních parcel v lokalitě Průhony III.

Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

537/03

vedoucí OSM pí. Ing. Janě Holubové zjistit ceny, za které prodávají okolní města zainvestované stavební pozemky.

Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned


538/03

vedoucí OSM pí. Ing. Janě Holubové zpracovat nový návrh prodejní ceny pro firmu NOPEK spol. s r.o. Husova 724/IV, Vysoké Mýto za pozemky včetně objektů na nich stojících :
pozemek p. č. 5496/1 včetně části budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5497 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5498 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5502 včetně budovy na něm stojící
pozemek p.č. 5519 včetně budovy na něm stojící

a pozemek p.č. 1515/64 vše v k.ú. Vysoké Mýto


Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta