Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-20 ze dne 3. 6. 2008

11.06.08

 

Souhrn usnesení č. 20/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 6. 2008


                                                       

505/08

Rada města    s c h v a l u j e

pořad schůze rady města konané dne 3. 6. 2008 dle předloženého návrhu.


506/08


Rada města   s c h v a l u j e

rozpočet MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Pod Smrkem

T: ihned


507/08


Rada města   s c h v a l u j e

odpisový plán MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Pod Smrkem

T: ihned


508/08

Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvu o dílo na „Management projektů: Optimalizaci odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto a Infrastrukturu pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě" v celkové výši 272 000,- Kč vč. DPH.a mandátní smlouvu na akci „Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - technický dozor investora v celkové výši 400 000,- Kč vč. DPH s  firmou OHGS s.r.o., 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí jako dodavatelem těchto služeb

Termín:       do 30.6.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


509/08


Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

upravené zadání Změny č.1 územního plánu Vysokého Mýta

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


510/08

Rada města   j m e n u j e

hodnotící komisi na výběrové řízení na zhotovitele akce „Domov důchodců Vysoké Mýto" v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města ( Ing. Martin Krejza, starosta města )

Člen komise - Ing. Roman Baťa (Ing. Pavel Vacek)

Člen komise - Ing. František Eliáš (Marcela Kubešová)

Člen komise - Lubomír Dostál (Ing. Oldřich Pavelka)

Člen komise - Ing. Pavel Král ( Ing. Jiří Fišer)

Člen komise - Ing. Luboš Karmín (Daniel Meduna)

Člen komise - Ing. Jiří Plachý ( p. Lohniský)


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


511/08


Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje

Usnesení č.42/08.

Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

512/08

Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání finanční kvóty na podporu obnov (opravy, restaurování) kulturních památek v rámci Program regenerace MPR a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě ve výši 1 290 000,-Kč následujícím způsobem

ZŠ Javornického, Vysoké Mýto ve výši 1 270 000,- Kč z toho ministerstvo kultury ČR 635 000,- Kč a podíl města Vysokého Mýta ve výši 635 000,- Kč

Chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto ve výši 935 720,- Kč z toho ministerstvo kultury ČR 655 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 187 146,- Kč a podíl Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto 93 574,- Kč

Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

513/08

Rada města   m ě n í

usnesení, tak že text v usnesení č. 313/08 zní

Rada města    s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem René Tikalem, Chloumek 5, 508 01 Hořice v  Podkrkonoší jako dodavatelem akce „Restaurování kříže ve Vysokém Mýtě na rozcestí Vanice - Knířov" v celkové výši 529 550,-. Kč vč. DPH. Dílo bude realizováno v případě obdržení dotace.

Termín:       ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


514/08


Rada města    m ě n í

usnesení, tak že text v usnesení č. 314/08 zní

Rada města    s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem Petrem Dufkem, Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav jako dodavatelem akce „Restaurování sochy svatého Vavřince na Knířovské poutní cestě v celkové výši 299 750,-. Kč vč. DPH. Dílo bude realizováno v případě obdržení dotace.

Termín:       ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


515/08


Rada města   m ě n í

usnesení, tak že text v usnesení č. 315/08 zní

Rada města    s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem Vojtěchem Míčou, U Půjčovny 4/953, 110 00 Praha 1 - Nové Město a MgA. Pavlem Hoškem, Čapkovská 42, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavateli akce „Restaurování sousoší Kalvárie ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň" v celkové výši 72485,-. Kč vč. DPH. Dílo bude realizováno v případě obdržení dotace.

Termín:       ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


516/08


Rada města     s c h v a l u j e

dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 123/CLIM/2007 s firmou CLIM-tech s.r.o., M.Papáček, Staré náměstí 67, 51601 Rychnov nad Kněžnou jako dodavatelem akce: „Klimatizace a vzduchotechnika v budovách Městského úřadu čp. 91, 92 ve Vysokém Mýtě" v celkové výši 141 387 Kč vč. DPH.

Termín:       do 15.6.2008

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


517/08


Rada města s c h v a l u j e    

přidělení bytu č. 231 v DPS Litomyšlská 50 paní Vobejdové Marii, nar. 7.9.1932, bytem Riegrova 182, Vysoké Mýto, a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

518/08                                                                         


Rada města    s o u h l a s í

s prodloužením splatnosti faktury - doklad číslo 800040 v částce 126.504,-Kč za neinvestiční náklady na žáky obce Tisová navštěvující ve školním roce 2007/08 základní školy ve Vysokém Mýtě do 30.11.2008.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

519/08                                                                         


Rada města    p r o m í j í

částku 4.380,-Kč z celkové pohledávky ve výši 8.760,-Kč manželům Ludvíkovi a Monice Műnsterovým, bytem Litomyšlská 72, Litomyšlské Předměstí, PSČ: 566 01 Vysoké Mýto, vyplývající z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nebytové jednotce ze dne 22.listopadu 2007.


                                                                  Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                  Termín:       ihned

520/08                                                      


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.665.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 3 splátkách v následujících termínech a výši:


15.6.2008              830.000,-Kč

15.9.2008              415.000,-Kč

15.12.2008            420.000,-Kč.

                                                                  Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

521/08                                                      


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto-Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 9.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:


15.12.2008            9.000,-Kč.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

522/08

                                                                 

Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 31.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města
ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


15.6.2008              15.000,-Kč

15.12.2008            16.000,-Kč.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

                                                               

523/08


Rada města s o u h l a s í


s použitím znaku města Vysokého Mýta na přebalu CD nahrávky kapely Big Band Vysoké Mýto.

                                                                       Zodpovídá:     vedoucí OVV

                                                                       Termín:           červen 2008

524/08


Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. ke dni 01.07.2008.

                                                                       Zodpovídá: starosta

                                                                       Termín:           ihned

525/08                                                               


Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstvo města schvaluje zakladatelskou listinu obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.

                                                                       Zodpovídá: starosta

                                                                       Termín:           ihned

526/08

                                                                 

Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstvo města pověřuje starostu učinit o založení obch. společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s.r.o. a o schválení zakladatelské listiny prohlášení do notářského zápisu.

     Zodpovídá: starosta

                                                                       Termín:           ihned

527/08

                                                            

Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace M-KLUB VYSOKÉ MÝTO s účinností od 12.06.2008

     Zodpovídá: starosta

                                                                       Termín:           ihned

528/08                                                               


Rada města    d o p o r u č u j e:

Zastupitelstvo města ruší příspěvkovou organizaci M-KLUB VYSOKÉ MÝTO, IČ: 70890102 dnem 31.12.2008.

     Zodpovídá: starosta

                                                                       Termín:           ihned

529/08                                                               


Rada města     s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě v zájmu města MUDr. Markétě Paarové (nar. 25.02.1971), bytem Brožíkova 429, Pardubice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li MUDr. Paarová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve Vysokomýtské nemocnici. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                           

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

530/08                                                               

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 1522/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění reklamního totemu mezi městem Vysokým Mýtem  a společností Iveco Czech Republic, a.s., IČ: 48171131, se sídlem: Dobrovského 74, Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájemného činí 15.000,-Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

531/08                                                                         


Rada města    n e s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou před domem č.p. 432 Javornického ulice, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4822 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


odpovídá:            vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

532/08

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním akce Den zdraví s VZP na náměstí Přemysla Otakara II. dne 13.06.2008. Akci pořádá společnost SAGINA a.s.. se sídlem: Pod Náměstím 135/1, Praha 8 Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       13.06.2008

533/08                                                               

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 4875/13 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké o celkové výměře 687 m2 firmě DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO s.r.o., IČO 25953818, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, za celkovou cenu 1 102 139 Kč. Závazek vybudovat chodníky na p.p.č. 4875/7 a oplocení v dohodnutém provedení bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 500 000 Kč. 

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       13.06.2008

534/08                                                               

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3279/1 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Vlastě (nar.03.05.1940) a Ladislavovi Mériovým (nar. 09.03.1938), oba bytem Rokycanova 596, Vysoké Mýto. Za cenu 5 608,70 Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       13.06.2008

535/08                                                               


Rada města   n e  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  komunikační vedení pod označením J-083-2-2455,  V. Mýto (UO), Průhony III, ÚPS, ZTV, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

536/08                                                               


Rada města   s c h v a l u j e

rozpočet příspěvkové organizace M-KLUB na rok 2008 v předloženém znění.


Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned

537/08                                                                         


Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

zápisy z kontrol Kontrolního výboru  v M-KLUBu a Technických službách.


538/08


Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, PaedDr. Podroužka a Hejhala.  


        

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta