Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-19 ze dne 20.5.2008

28.05.08

 

Souhrn usnesení č. 19/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 5. 2008


442/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 20. 5. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           


443/08       


Rada města   schvaluje


rozpočet Základní školy Jiráskova Vysoké Mýto na rok 2008.


                                                                           Z: Mgr. Miroslav Miška


                                                                                             444/08


Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Jiráskova Vysoké Mýto na rok 2008.


                                                                           Z: Mgr. Miroslav Miška


                                                                                                                  445/08                                  


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení :


1. Zprávu č.26 o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto za rok 2007.


2. souhlasit s celoročním  hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2007 „bez výhrad".

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                                                                                                                                          446/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2007.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                             


447/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1/2008.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                             

448/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření k 31.12.2007.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                             

449/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2008.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                             450/08


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.2/2008 ze dne 15.května 2008.


                                                                                                                                                            451/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení :


1. výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2007.

2. výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2007 a způsob použití zisku dle předloženého návrhu.

3. závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2007.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                                                                            


452/08


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro firmu ing.Rudolf Ropek, Liberec  a Základní školu Javornického dle předložených návrhů.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       20. 6.  2008

        

                                                                                                                                                                                                                          


453/08


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici ve výši 60 000 Kč na nákup antidekubitálních matrací pro oddělení LDN.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                                                                             Termín:       červen 2008


                                                                                             


454/08


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto na předfinancování projektu Propagace turistické oblasti Českomoravské pomezí.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       červen 2008


                                                                                             

455/08    

                                                                                                                                                          

Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2007.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       červen 2008


                                                                                             


456/08


Rada města z r u š u j e


usnesení rady města č.152/08 ze dne 26. 2. 2008.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       červen 2008


                                                                                             457/08


Rada města b e r e   n a   v ě d o m í:

výsledky konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


        458/08                                                                         


Rada města   j m e n u j e:

s účinností od 1.8.2008 paní Editu Lipavskou, bytem Vysoké Mýto, ředitelkou Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.

  

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned               


                                                                                             

459/08


Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

                                                                                     Z: JUDr. Poláček


                                                                                             
460/08


Rada města zrušuje


odbor správy majetku ke dni 31.5.2008.


                                                                                     Z: p. Pohorská


461/08                                                                                           


Rada města schvaluje

nový organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 1.6.2008.


                                                                                     Z: p. Pohorská


462/08                                                                                           

Rada města jmenuje

vedoucím odboru stavebního úřadu Ing. Luboše Karmína, bytem Vračovice-Orlov čp. 40 s účinností od 1. 6. 2008.

                                                                                             463/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Alžbětou Teplou (nar. 16.03.1950), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


464/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem Kotlářem (nar. 05.09.1973), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto a Petrou Kotlářovou (nar. 13.11.1976), bytem Vítězná 641, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

465/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 15 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Chlumeckou (nar. 23.09.1974), bytem nám. Přemysla Otakara II. 15, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             466/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                                      


467/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Krejzovou (nar. 09.09.1983), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


468/08                                                                                           


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Anitou Lisičanovou (nar. 01.04.1975), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


469/08    


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Havlíkovou (nar. 15.05.1943), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

470/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Drahomírou Janeckou (nar. 23.05.1937), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


471/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Volfovou (nar. 29.08.1984), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008                                                                                             472/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 29.11.1972) a Pavlem (nar. 24.06.1964) Zelingerovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

473/08


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 390/08 ze dne 22.04.2008.


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

474/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem Dědem (nar. 17.03.1962), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto a Václavou Dědovou (nar. 01.04.1969), bytem Chmelová 445, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2008. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

475/08


Rada města     neschvaluje


přidělení bytu „v zájmu města" slečně Zuzaně Ropkové, bytem V Peklovcích 497, Vysoké Mýto a doporučuje slečně Ropkové hlásit se do výběrového řízení losováním.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


476/08                                                                                           


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Heleně (nar. 18.03.1974) a Františku (nar. 03.05.1975) Horvátovým, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Horvátovi vrátí byt č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

477/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 55 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Josefu Giňovi (nar. 14.03.1982), bytem Husova 857, Vysoké Mýto a paní Karolíně Dunové (nar. 29.03.1987), bytem Varšavská 214, Pardubice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                    


478/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


479/08                                                                                  


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

480/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Rozlivkovou (nar. 18.09.1973), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             481/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


482/08                                                                                           


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy Marcela Bykarová a Filip Giňa uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 2.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             
483/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy pan Drugda uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

484/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

                                              

                                                                                    


485/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.11.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                    

486/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  komunikační vedení pod označením J-083-2-2455,  V. Mýto (UO), Průhony III, ÚPS, ZTV, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.06.2008


487/08                                                                                           


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení


Zastupitelstvo města  schvaluje


Prodej pozemku p.p.č. 4128/217 o výměře 1 192 m² v k.ú. Vysoké Mýto

manželům p.Antonínu Škopovi (nar.23.06.1974) a p.Anně Škopové (nar.18.03.1973) oba bytem Štefánikova 559, 566 01 Vysoké Mýto

za celkovou cenu 886 449,70 Kč


Prodej pozemku p.p.č. 4128/218 o výměře 1 177 m² v k.ú. Vysoké Mýto

manželům p.Radkovi Kubíkovi (nar19.04.1973) a  p.Zdeňce Kubíkové (nar.13.06.1977) oba bytem V Břízkách 779, 56601 Vysoké Mýto

za celkovou cenu 921 535,70 Kč

V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného pozemku :

p.Petře Mrázkové (nar.09.06.1973), bytem Plk.B.Kohouta 806, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 898 479,40 Kč


Prodej pozemku p.p.č. 4128/251 o výměře 1 194 m² v k.ú. Vysoké Mýto

ing.Stanislavu Víškovi, bytem Tisová - Zaháj 253/4, 566 01 Vysoké Mýto

za celkovou cenu 930 374,40 Kč


Prodej pozemku p.p.č. 4128/252 o výměře 1 167 m² v k.ú. Vysoké Mýto

Manželům p.Radkovi Bartošovi (nar.23.12.1967) a p.Romaně Bartošové (nar.24.12.1971) oba bytem Gen. Svatoně 147, 56601 Vysoké Mýto

za celkovou cenu 876 494,30 Kč


Prodej pozemku p.p.č. 4128/260 o výměře 1 194 m² v k.ú. Vysoké Mýto

p.Michalovi  Netolickému (nar.04.05.1978), bytem V Peklovcích 814, 56601 Vysoké Mýto z jedné poloviny a p.Ivě Kaucké (nar.27.04.1976), bytem Studentská 1611, 51101 Turnov z jedné poloviny za celkovou cenu 908 847,10 Kč podali společnou nabídku


Prodej pozemku p.p.č. 4128/261 o výměře 1 182 m² v k.ú. Vysoké Mýto

Panu Jiřímu Vomočilovi (nar.17.06.1972), bytem V Peklovcích 812, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 939 375,00 Kč

V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného pozemku

p.Petře Mrázkové (nar.09.06.1973), bytem Plk.B.Kohouta 806, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 902 252,80 Kč


V kupní smlouvě na pozemky bude uvedeno :

Předkupní právo věcné mezi účastníky smlouvy. Podklady k výmazu předkupního práva budou předány po zahájení užívání rodinného domu, které budou v souladu s obecně závaznými předpisy.

Kupující je povinen při projektové přípravě a při provádění stavby RD řídit uspořádáním zástavby dle zastavovací studie a dodržet regulativy stanovené ing.arch. Milanem Košařem - architektem města.

Kupující je povinen dokončit stavbu RD v takovém rozsahu, aby bylo možné ji užívat dle §119 zákona 183/2006 Sb., včetně fasády, a to nejpozději do 5 let od uzavření kupní smlouvy.  

Pokud kupující nedokončí stavbu ve sjednané době, zavazuje se uhradit Městu Vysokému Mýtu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a každý následující započatý rok až do dokončení stavby RD se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.07.2008


                                                                                             

488/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 4214/43 ostatní plocha - jiná plocha a 4214/47 orná půda vše v obci a k.ú. Vysoké o celkové výměře
1.205 m2 panu Janu Svěrákovi, (nar.: 21.11.1974), bytem Litomyšlská 28, Vysoké Mýto, IČ: 66308470 za celkovou cenu 375 706,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       11.06.2008


                                                                                             


489/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 600 m2 mezi městem Vysokým Mýtem  a společností CORESO spol. s r.o., IČ: 27750345, se sídlem Spolková  298/10, Brno Zábrdovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.07.2008 do 30.06.2009. Cena nájemného činí 12.000,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

490/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy č.1016 o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 4709/2 ostatní plocha - neplodná půda v obci a v k.ú Vysoké Mýto o výměře 143 m2 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ing. Stanislavem Brunclíkem, (nar.: 22.04.1944) bytem Sruby č.p. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného činí
4 290,-Kč/rok.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.07.2008


                                                                                             

491/08


Rada města     s ch v a l u j e

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.1016 o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 4709/2 ostatní plocha - neplodná půda v obci a v k.ú Vysoké Mýto o výměře 143 m2 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ing. Stanislavem Brunclíkem, (nar.: 22.04.1944) bytem Sruby č.p. 1. Poplatek za období od 01.07.2007 do 30.06.2008 činí 4.290,-Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.07.2008


                                                                                             


492/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků p.č. 5137/10, 5137/9 a 5137/11 oddělených GP č.: 3145-48/2008 z pozemků 5137/5 a 5137/6 a pozemku 5665/2 vše k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


493/08                                                                                  


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti výpůjčky nebo pronájmu vypůjčení pozemku označeného jako p. p. č. 4019/3 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

494/08


Rada města  n e s ch v a l u j e

pronájem části pozemku označeného p. p. č. 1556/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem zřízení zahrádky.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             


495/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy č.423 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.07.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Alenou Krejsovou k 31.12.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

496/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy č.424 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.08.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Marií a Jaromírem Štolbovými k 31.12.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

497/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.p.č. 5103/14 a 4111/120 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

498/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 4019/3 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností ISRAMCO HK, s.r.o., Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ: 500 02, IČO: 274 70 237 v předloženém znění.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


499/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1970/72 o celkové výměře parcely 26 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, manželům Věře Šteflové narozené dne 26.01.1945 a Václavu Šteflovi narozenému dne 22.11.1945 oba bytem, Chmelová 437, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 7 113,90 Kč


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.07.2008


                                                                                             


500/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej p.p.č. 1690/1, v k.ú. Vysoké Mýto.

                                     Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.07.2008


                                                                                             


501/08


Rada města bere na vědomí


dopis p. Frycové, bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto ze dne 6.5.2008 ohledně pomoci při řešení problému s bydlením.


                                                                                    

502/08


Rada města bere na vědomí


- dopis p. Hlaváčové, bytem Prokopská 277, Choceň ze dne 6.5.2008 ohledně  finanční výpomoci


                                                                                             

503/08


Rada města schvaluje


přijetí dotace ve výši 5 mil. Kč na akci „Vysokomýtská nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování následné lůžkové péče"


                                                                                             

504/08

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.  

                                                                                             
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta