Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2003-23 ze dne 11.6.2003

11.06.03

 
U s n e s e n í č. 23/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11.6.2003

Rada města souhlasí:

429/03

s použitím znaku města na Magazín vydaný Pardubickým krajem a Kalendář 2003 firmy Kompakt Poděbrady, pobočka Lanškroun.

Z: p. Felgr
T: ihned


430/03

se vznikem logopedické třídy v Mateřské škole Kamarádi, Žerotínova, Vysoké Mýto od 1.9.2003.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: 1.9.2003


431/03

s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč na volejbalový turnaj starších žákyň dle žádosti Občanské iniciativy „Za Rybárnou“.

Z: p. Pohorská
T: ihned


432/03

s poskytnutím dotace ve výši 1.500,-- Kč p. Bohuslavu Rýzovi, bytem Jirečkova 384, Vysoké Mýto na MS v leteckém modelářství.

Z: p. Pohorská
T: ihned
433/03

s vyplacením odměn pro ředitele organizačních složek za I. pololetí 2003 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

434/03

pořad schůze rady města konané dne 11.6.2003 dle předloženého návrhu.


435/03

přidělení bytu č.14 v č.p. 715, ul. Prokopa Velikého manželům Vavrekovým Zuzaně (nar. 20.1.1957) a Alexandrovi (10.5.1954). Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li paní Vavreková nadále zaměstnána v Domě pokojného stáří – NADĚJE ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


436/03

navýšení počtu zaměstnanců v Pečovatelské službě Vysoké Mýto o jednoho pracovníka od 1.8.2003.

Z: p. Pohorská
T: 1.8.2003Rada města doporučuje:

437/03

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 11.500.000,-Kč s Volksbank CZ, a.s. , IČO: 25083325, se splatností úvěru do 30.9.2011, s účelem použití úvěru na financování akce „Rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“, s úrokovou sazbou úvěru vázanou na referenční index 3-M PRIBOR + přirážka 0,60% p.a..Úvěr bude zajištěn jednou bianko směnkou podepsanou oprávněnými orgány města Vysoké Mýto IČO: 00279773.438/03

zastupitelstvu města schválení dodatků ke Zřizovacím listinám Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto a Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


439/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na těchto bytových jednotkách:

1. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 807, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách
a. bytová jednotka číslo 807/1, podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
b. bytová jednotka číslo 807/2, podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
c. bytová jednotka číslo 807/3, podíl na spol.částech domu a pozemku 80/1000
d. bytová jednotka číslo 807/4, podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
e. bytová jednotka číslo 807/5, podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
f. bytová jednotka číslo 807/6, podíl na spol.částech domu a pozemku 81/1000
g. bytová jednotka číslo 807/7, podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
h. bytová jednotka číslo 807/8, podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
i. bytová jednotka číslo 807/9, podíl na spol.částech domu a pozemku 80/1000
j. bytová jednotka číslo 807/10, podíl na spol.částech domu a pozemku 115/1000
k. bytová jednotka číslo 807/11, podíl na spol.částech domu a pozemku 84/1000
l. bytová jednotka číslo 807/12, podíl na spol.částech domu a pozemku 110/1000

nacházející se v budově čp. 807, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/47, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 807 a pozemku parc.č. 4664/47 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5444 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

2. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 808, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách

a. bytová jednotka číslo 808/1 podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
b. bytová jednotka číslo 808/2 podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
c. bytová jednotka číslo 808/3 podíl na spol.částech domu a pozemku 80/1000
d. bytová jednotka číslo 808/4 podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
e. bytová jednotka číslo 808/5 podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
f. bytová jednotka číslo 808/6 podíl na spol.částech domu a pozemku 80/1000
g. bytová jednotka číslo 808/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 78/1000
h. bytová jednotka číslo 808/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
i. bytová jednotka číslo 808/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 80/1000
j. bytová jednotka číslo 808/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 132/1000
k. bytová jednotka číslo 808/11 podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
l. bytová jednotka číslo 808/12 podíl na spol.částech domu a pozemku 136/1000

nacházející se v budově č.p.808, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/48 včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp.808 a pozemku parc.č. 4664/48 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5447 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

3. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p.809, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,

spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách :

a. bytová jednotka číslo 809/1 podíl na spol.částech domu a pozemku 780/10000
b. bytová jednotka číslo 809/2 podíl na spol.částech domu a pozemku 417/10000
c. bytová jednotka číslo 809/3 podíl na spol.částech domu a pozemku 802/10000
d. bytová jednotka číslo 809/4 podíl na spol.částech domu a pozemku 782/10000
e. bytová jednotka číslo 809/5 podíl na spol.částech domu a pozemku 416/10000
f. bytová jednotka číslo 809/6 podíl na spol.částech domu a pozemku 805/10000
g. bytová jednotka číslo 809/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 783/10000
h. bytová jednotka číslo 809/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 417/10000
i. bytová jednotka číslo 809/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 804/10000
j. bytová jednotka číslo 809/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 1153/10000
k. bytová jednotka číslo 809/11 podíl na spol.částech domu a pozemku 845/10000
l. bytová jednotka číslo 809/12 podíl na spol.částech domu a pozemku 1101/10000

nacházející se v budově č.p. 809, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/56, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 809 a pozemku parc.č. 4664/56 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5553 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

4. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p.810, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých, zastavuje zástavce následující nemovitosti včetně součástí a příslušenství. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.809, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,

spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách

a. bytová jednotka číslo 810/1 podíl na spol.částech domu a pozemku 780/10000
b. bytová jednotka číslo 810/2 podíl na spol.částech domu a pozemku 417/10000
c. bytová jednotka číslo 810/3 podíl na spol.částech domu a pozemku 802/10000
d. bytová jednotka číslo 810/4 podíl na spol.částech domu a pozemku 782/10000
e. bytová jednotka číslo 810/5 podíl na spol.částech domu a pozemku 416/10000
f. bytová jednotka číslo 810/6 podíl na spol.částech domu a pozemku 805/10000
g. bytová jednotka číslo 810/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 783/10000
h. bytová jednotka číslo 810/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 417/10000
i. bytová jednotka číslo 810/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 804/10000
j. bytová jednotka číslo 810/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 153/10000
k. bytová jednotka číslo 810/11 podíl na spol.částech domu a pozemku 845/10000
l. bytová jednotka číslo 810/12 podíl na spol.částech domu a pozemku 1101/10000

nacházející se v budově č.p. 810, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/57, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p.810 a pozemku parc.č. 4664/57 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5530 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.


4. K zajištění části pohledávky ve výši 3.200.000,-Kč slovy tři miliony dvě -stě tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 811, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách

a. bytová jednotka číslo 811/1 podíl na spol.částech domu a pozemku 99/1000
b. bytová jednotka číslo 811/2 podíl na spol.částech domu a pozemku 53/1000
c. bytová jednotka číslo 811/3 podíl na spol.částech domu a pozemku 102/1000
d. bytová jednotka číslo 811/4 podíl na spol.částech domu a pozemku 100/1000
e. bytová jednotka číslo 811/5 podíl na spol.částech domu a pozemku 53/1000
f. bytová jednotka číslo 811/6 podíl na spol.částech domu a pozemku 102/1000
g. bytová jednotka číslo 811/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 130/1000
h. bytová jednotka číslo 811/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 105/1000
i. bytová jednotka číslo 811/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 70/1000
j. bytová jednotka číslo 811/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 71/1000

nacházející se v budově č.p. 811, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/49, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 811 a pozemku parc.č. 4664/49 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5449 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.


5. K zajištění části pohledávky ve výši 3.200.000,-Kč slovy tři miliony dvě -stě tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.812, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách
k. bytová jednotka číslo 812/1 podíl na spol.částech domu a pozemku 99/1000
l. bytová jednotka číslo 812/2 podíl na spol.částech domu a pozemku 53/1000
m. bytová jednotka číslo 812/3 podíl na spol.částech domu a pozemku 102/1000
n. bytová jednotka číslo 812/4 podíl na spol.částech domu a pozemku 100/1000
o. bytová jednotka číslo 812/5 podíl na spol.částech domu a pozemku 53/1000
p. bytová jednotka číslo 812/6 podíl na spol.částech domu a pozemku 102/1000
q. bytová jednotka číslo 812/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 130/1000
r. bytová jednotka číslo 812/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 105/1000
s. bytová jednotka číslo 812/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 70/1000
t. bytová jednotka číslo 812/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 71/1000

nacházející se v budově č.p. 812, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/50, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 812 a pozemku parc.č. 4664/50 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5450 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.
1) B/ zástavní smlouva


Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, IČO : 66002222na straně jedné jako zástavní věřitel
a
Město Vysoké Mýto
IČO : 00279773 Sídlo : B. Smetany 92/I, 566 32 Vysoké Mýto na straně druhé jako zástavceZajišťované pohledávky


1. Ze smlouvy č.325 o poskytnutí investiční dotace na základě které byla poskytnuta investiční dotace na novou výstavbu bytových jednotek na pozemku parc.číslo 4664/40 č.p. 804, na pozemku parc.číslo 4664/41 č.p. 805 a na pozemku parc. číslo 4664/42 č.p. 806, část Litomyšlské předměstí, v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí v celkové výši 12.800.000,- Kč slovy dvanáct miliónů osm set tisíc korun českých.
2. V této smlouvě se město zavázalo postavit objekt v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí investiční dotace, s nimi související předepsanou dokumentací ověřenou Stavebním úřadem ve stavebním řízení a se závaznými údaji uvedenými na aktualizovaném formuláři RI 80/98 a zabezpečit hospodárné nakládání s prostředky určenými na realizaci stavebního díla a při jeho zadávání dodržovat zákon č. 199/94 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále se ve výše uvedené smlouvě zavázal nepřevést po dokončení výstavby vlastnictví resp. spoluvlastnický podíl na celém objektu po dobu 20 let od kolaudace objektu na jiného vlastníka, a do uplynutí této doby užívat získaný objekt k trvalému nájemnímu bydlení občanů a požadovat nájemné, jehož výše nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných právních předpisů.440/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zřízení zástavního práva na bytových jednotkách ve výlučném vlastnictví města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na těchto bytových jednotkách :

1. K zajištění části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p.804, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
a. bytová jednotka číslo 804/1, podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
b. bytová jednotka číslo 804/2, podíl na spol.částech domu a pozemku 64/1000
c. bytová jednotka číslo 804/3, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
d. bytová jednotka číslo 804/4, podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
e. bytová jednotka číslo 804/5, podíl na spol.částech domu a pozemku 57/1000
f. bytová jednotka číslo 804/6, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
g. bytová jednotka číslo 804/7 podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
h. bytová jednotka číslo 804/8 podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
i. bytová jednotka číslo 804/9 podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
j. bytová jednotka číslo 804/10 podíl na spol.částech domu a pozemku 84/1000
k. bytová jednotka číslo 804/11 podíl na spol.částech domu a pozemku 33/1000
l. bytová jednotka číslo 804/12, podíl na spol.částech domu a pozemku 82/1000

nacházející se v budově č.p. 804, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/40, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p.804 a pozemku parc.č. 4664/40 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4429 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

1. K zajištění části pohledávky ve výši 5.120.000,-Kč slovy pět milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p.805, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
a. bytová jednotka číslo 805/1, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
b. bytová jednotka číslo 805/2, podíl na spol.částech domu a pozemku 45/1000
c. bytová jednotka číslo 805/3, podíl na spol.částech domu a pozemku 45/1000
d. bytová jednotka číslo 805/4, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
e. bytová jednotka číslo 805/5, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
f. bytová jednotka číslo 805/6, podíl na spol.částech domu a pozemku 47/1000
g. bytová jednotka číslo 805/7, podíl na spol.částech domu a pozemku 46/1000
h. bytová jednotka číslo 805/8, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
i. bytová jednotka číslo 805/9, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
j. bytová jednotka číslo 805/10, podíl na spol.částech domu a pozemku 46/1000
k. bytová jednotka číslo 805/11, podíl na spol.částech domu a pozemku 46/1000
l. bytová jednotka číslo 805/12, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
m. bytová jednotka číslo 805/13, podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000
n. bytová jednotka číslo 805/14, podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
o. bytová jednotka číslo 805/15 podíl na spol.částech domu a pozemku 42/1000
p. bytová jednotka číslo 805/16 podíl na spol.částech domu a pozemku 60/1000


nacházející se v budově č.p. 805, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/41, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 805 a pozemku parc.č. 4664/41 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4430 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

2. K zajištění ¨části pohledávky ve výši 3.840.000,-Kč slovy tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 806, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
q. bytová jednotka číslo 806/1, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
r. bytová jednotka číslo 806/2, podíl na spol.částech domu a pozemku 64/1000
s. bytová jednotka číslo 806/3, podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
t. bytová jednotka číslo 806/4, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
u. bytová jednotka číslo 806/5, podíl na spol.částech domu a pozemku 57/1000
v. bytová jednotka číslo 806/6, podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
w. bytová jednotka číslo 806/7, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
x. bytová jednotka číslo 806/8, podíl na spol.částech domu a pozemku 59/1000
y. bytová jednotka číslo 806/9, podíl na spol.částech domu a pozemku 88/1000
z. bytová jednotka číslo 806/10, podíl na spol.částech domu a pozemku 82/1000
aa. bytová jednotka číslo 806/11, podíl na spol.částech domu a pozemku 32/1000
bb. bytová jednotka číslo 806/12 podíl na spol.částech domu a pozemku 83/1000

nacházející se v budově č.p. 806, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/42, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 806 a pozemku parc.č. 4664/42 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4431 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.
1) C/ zástavní smlouva


Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO : 66002222 na straně jedné jako zástavní věřitel

a

Družstvo MVMB DOMUS IČO : 25921908 Sídlo : Pražská 58/II, 566 01 Vysoké Mýto, Vlastník 2/3 nemovitostí

a

Město Vysoké Mýto IČO : 00279773 Sídlo : B. Smetany 92/I, 566 32 Vysoké Mýto, Vlastník 1/3 nemovitostí
na straně druhé jako zástavci ( dále jen zástavci)Zajišťovaná pohledávka

1. Z rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu ze dne 3.5.2001 na pozemku parc. č.4664/69 č.p. 813, na pozemku parc.číslo 4664/70 č.p. 814 v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, dotace v celkové výši 6.400.000,- Kč slovy šest milionů čtyřista tisíc korun českých.
2. Z tohoto rozhodnutí vznikl městu závazek realizovat stavbu v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí investiční dotace, s nimi související předepsanou dokumentací a se závaznými údaji uvedenými na aktualizovaném formuláři RA 80/2000 a RA 81/2000 Ministerstva financí ČR a zabezpečit hospodárné nakládání s prostředky určenými na realizaci stavebního díla a při jeho zadávání dodržovat zákon č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále se zástavce zavázal nepřevést po dobu 20 let od kolaudace stavby vlastnictví domu nebo bytu pořízeného s použitím státní dotace na jinou osobu, a do uplynutí této doby zajistí jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení, kde nájemné dosáhne max. výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných platných předpisů.


441/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta mezi Městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na těchto bytových jednotkách :

1. K zajištění části pohledávky ve výši 3.200.000,-Kč, slovy tři miliony dvěstě tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.813, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč, slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,
spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách

a. bytová jednotka 1/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 992 /10 000
b. bytová jednotka 2/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 530/10000
c. bytová jednotka 3/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 1021 /10 000
d. bytová jednotka 4/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 995 /10 000
e. bytová jednotka 5/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 530 /10 000
f. bytová jednotka 6/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 1025 /10 000
g. bytová jednotka 7/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 1301 /10 000
h. bytová jednotka 8/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 1056 /10 000
i. bytová jednotka 9/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 690 /10 000
j. bytová jednotka 10/813 podíl na spol.částech domu a pozemku 710 /10 000

nacházející se v budově čp. 813, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/69, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp.813 a pozemku parc.č. 4664/69 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.


2. K zajištění části pohledávky ve výši 3.200.000,-Kč slovy tři miliony dvěstě tisíc korun českých, představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě čp.814, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč slovy tři sta dvacet tisíc korun českých,

spoluvlastnický podíl města ve výši 1/3 na bytových jednotkách

k. bytová jednotka 1/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 992 /10 000
l. bytová jednotka 2/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 530 /10 000
m. bytová jednotka 3/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 1021 /10 000
n. bytová jednotka 4/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 995 /10 000
o. bytová jednotka 5/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 530 /10 000
p. bytová jednotka 6/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 1025 /10 000
q. bytová jednotka 7/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 1301 /10 000
r. bytová jednotka 8/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 1056 /10 000
s. bytová jednotka 9/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 690 /10 000
t. bytová jednotka 10/814 podíl na spol.částech domu a pozemku 710 /10 000


nacházející se v budově č.p. 814, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/70, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp.814 a pozemku parc.č. 4664/70 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4431 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.442/03

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :

  • p. Evě Švarcové a p. Karlu Švarcovi, bytem Komenského 86, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 9 800,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Evy Švarcové
  • p. Gabriele Švarcové a Ing. Karlu Švarcovi, bytem Komenského 91, Litomyšlské Předměstí,Vysoké Mýto ve výši 9 800,- Kč a to prostřednictvím účtu Ing. Karla Švarce.443/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení ZM č. 6/01 ze dne 12.12.2001 bod 174/01 a to tak, že se slova „Severa Martin, Libecina 70“ nahrazují slovy „Martin a Romana Severovi, Libecina čp. 70“.444/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej jedné ideální třetiny z celku nebytové jednotky – garáže těmto uchazečům:
garáž č. 807/13 – manželé Filipiovi Karel a Renata, Čsl.Legií 807, Vysoké Mýto
garáž č. 807/14 – manželé Vackovi Jan a Alena, Rokycanova 654, Vysoké Mýto
garáž č. 807/15 – Jaroslav Hák, Čsl. Legií 807, Vysoké Mýto
garáž č. 807/16 - manželé Pechancovi ing. Vratislav a ing. Hana, Čsl. Legií 807, Vysoké Mýto
garáž č. 807/17 – manželé Kuchtovi Jan a Petra, Čsl. Legií 807, Vysoké Mýto
garáž č. 808/13 – manželé Kladivovi Robert a Renata, Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto
garáž č. 808/14 – Vlastimil Novák, Čsl. Legií 808, Vysoké Mýto
garáž č. 808/15 – Jiří Jílek, Čsl. Legií 808, Vysoké Mýto
garáž č. 808/16 – ing. Radek Půlpán, Čsl. Legií 808, Vysoké Mýto
garáž č. 808/17 – manželé Podroužkovi PaedDR. Jiří a Hana, Čsl. Legií 808, Vysoké Mýto
garáž č. 809/13 – Vladimír Antoch, Odbojářská 576, Vysoké Mýto
garáž č. 809/14 – Blanka Konečná, Čsl. Legií 809, Vysoké Mýto
garáž č. 809/15 – Milan Novák, Čsl. Legií 809, Vysoké Mýto
garáž č. 809/16 – Naděžda Huráňová, Čsl. Legií 809, Vysoké Mýto
garáž č. 809/17 – Monika Poslušná, Čsl. Legií 809, Vysoké Mýto
garáž č. 810/13 – manželé Sokolovi ing. Stanislav a Lenka, Žižkova 699, Vysoké Mýto
garáž č. 810/14 – manželé Thunovi Zdeněk a Magdalena, Čsl. Legií 810, Vysoké Mýto
garáž č.810/15 – Eva Klátová, V Peklovcích 503, Vysoké Mýto
garáž č.810/16 – manželé Šubertovi Zdeněk a Hana, Čsl. Legií 810, Vysoké Mýto
garáž č. 810/17 – manželé Ročkovi ing.Ivo a ing. Irena, Dr. E. Beneše 955, Choceň
garáž č.811/11 – manželé Czopovi Slawomir a Naděžda, V Peklovcích 811, Vysoké Mýto
garáž č.811/12 – manželé Kouřímovi ing. Bohuslav a Bc. Ludmila, V Peklovcích 811, Vysoké Mýto
garáž č. 811/13 – ing. Darina Havlíčková, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
garáž č.811/14 – Robert Bartheldy, Odbojářská 618, Vysoké Mýto
garáž č.811/15 – manželé Stráníkovi Pavel a Markéta, V Peklovcích 811, Vysoké Mýto
garáž č. 812/11- Jiří Vomočil, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
garáž č.812/12 – manželé Stránský Pavel a Jana, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
garáž č.812/13 – manželé Filipiovi Miloš a Ivana, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
garáž č.812/14 – Jiří Štolba, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
garáž č. 812/15 – manželé Filipiovi Miloš a Ivana, V Peklovcích 812, Vysoké Mýto
Součástí prodeje každé garáže je i prodej příslušného spoluvlastnického podílu na budově a pozemku, který se ke každé garáži váže.


445/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje nabytí pozemku p.č. 3237/1 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu maximálně 500.000,-Kč.

Rada města odkládá:

446/03

schválení osobního ohodnocení ředitelkám Mateřských škol ve Vysokém Mýtě.

Z: sl. Bc. Rejentová
Rada města jmenuje:


447/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Bytový dům, Husova 156, Vysoké Mýto – fasáda“ ve složení :

Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Jiří Ropek, Lubomír Dostál, Dagmar Šaldová náhradníci: pp. Ing. Sadílek, Pokorný, Bobela, Vobejdová.


Rada města bere na vědomí:


448/03

informace starosty p. Fencla.
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta