Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2003-22 ze dne 3.6.2003

03.06.03

 
U s n e s e n í č. 22/03
z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 3. 6. 2003Rada města souhlasí:

413/03


s bezúplatným vjezdem automobilů na plochu Náměstí Přemysla Otakara II. a do okolí chrámu sv. Vavřince a s pořádáním výstavy Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, ul. 9. Května 636, Vysoké Mýto, zastoupené předsedou Janem Černým v sobotu dne 7.6. 2003 od 8:00 do 12:00 hod

Z: pí Ing. Jana Holubová
T: ihned

414/03


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc květen 2003 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská

T: ihned


Rada města schvaluje:

415/03

pořad schůze rady města konané dne 3.6.2003 dle předloženého návrhu.


Rada města doporučuje:

416/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zprávu auditora zastupitelstvu o přezkoumání hospodaření Města Vysoké Mýto za rok 2002, včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných závad.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
417/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Zprávu auditora zastupitelstvu o přezkoumání hospodaření Obce Domoradice za rok 2002, včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných závad

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


418/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM poskytuje futsalovému klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto bezúročnou půjčku ve výši 220.000,-Kč na krytí nákladů spojených s účastí klubu v PMEZ se splatností půjčky k 30.11.2003.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


419/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Vyhlášku č. 1/2003, kterou se mění Vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v předloženém znění.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned

420/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod pozemku stavební parcely č. 9/2 v k.ú. Domoradice za cenu dle znaleckého posudku č. 365-033/2003 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
421/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje změnu kupní ceny pozemku p.č. 4214/66 v k.ú. Vysoké Mýto na 1,5 násobek dle znaleckého posudku předloženého zástupcem firmy SAPA - LPJ.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města zrušuje:

422/03

v usnesení RM č. 13/03 ze dne 1.4.2003 bod 239/03 v plném znění
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

423/03

informace starosty města p. Fencla.

424/03

informace ředitelky MŠ Pod Smrkem pí. Jaroslavy Jílkové a rozhodnutí přijme po projednání v příslušných komisích a odboru školství, kultury a cestovního ruchu.


Rada města ukládá:

425/03

řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. předložit zápisy z provedené dokladové inventarizace pohledávek a závazků týkající se hospodářské činnosti města.

Z: p. Jiří Ropek
T: ihned


426/03

vedoucímu odboru finančního převést přeplatek předplaceného nájemného družstvu Nový Domov Vysoké Mýto ve výši dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

427/03


vedoucímu odboru finančního pravidelně měsíčně převádět z výdajů města na účet hospodářské činnosti města částku ve výši odpovídající měsíční výši nájemného z předplaceného nájemného, které v minulosti obdrželo na své účty, a to dle podkladů vystavených správcem účtu hospodářské činnosti města- Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


428/03

vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Bc. Kateřině Rejentové projednat žádost pí. Jaroslavy Jílkové a předložit k projednání na jedno z příštích zasedání RM.

Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová

T: ihned


Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta