Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-21 ze dne 27.5.2003

27.05.03

 
U s n e s e n í č. 21/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27.5.2003


Rada města souhlasí:

378/03

se zveřejněním možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p.č. 4644/78.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


379/03

s bezplatným pronájem prostor v Choceňské věži s tím, že bezpečnostní podmínky zajistí pořadatel.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


380/03

s umístěním kabelového vedení na pozemcích p.č. 1523/1, 4643/39, 4947/1, 4643/5, 4644/97, 4644/2, 4943, 1545, 1522/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky uzavření Dohody s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny v předloženém znění
.

Z: sl. Ing. Doležalová

T: ihned


381/03

s přijetím výpovědi o nájmu nebytových prostor ve Slunečné 220 užívaných Speciální školou Vysoké Mýto dohodou k 31.12.2003.

Z: sl. Ing. Doležalová


382/03

se zapůjčením souboru obrazů A. Hudečka z Městské galerie Vysoké Mýto pro výstavu pořádanou Moravskou galerií v Brně.

Z: p. Dr. Chalupa
T: ihned
Rada města schvaluje:

383/03

pořad schůze rady města konané dne 27.5.2003 dle předloženého návrhu.


384/03

rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2003

Z: p. Ing. M. Zima


385/03

rozbor hospodaření Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu k 31.12.2002.


Z: p. Ing. M. Zima


386/03

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku p.č. 1515/78 v k.ú. Vysoké Mýto a Městem Vysoké Mýto.


Z: sl. Ing. Doležalová

387/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu objektu č.p. 53 ul. Pražská, Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová388/03

služební cestu p. Dr. Josefa Mlíky do Uelversheimu (SRN) ve dnech 6.-9. června 2003.Rada města doporučuje:

389/03

ZM schválit vyúčtování dotací přijatých Městem Vysokým Mýtem v roce 2002.


390/03

ZM schválit vyúčtování dotací přijatých Obcí Domoradice v roce 2002.


391/03

ZM schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 u příspěvkových organizací: MěBP Vysoké Mýto, Nemocnice Vysoké Mýto, ZŠ Javornického, ZŠ Jiráskova, Technické služby Vysoké Mýto a M-klub Vysoké Mýto do fondů dle předloženého návrhu.


392/03

ZM schválit rozbor hospodaření Města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2002.

393/03

ZM schválit rozbor hospodaření Obce Domoradice sestavený k 31.12.2002.

394/03

ZM schválit rozbor hospodaření Města Vysoké Mýto sestavený k 31.3.2003.

395/03

ZM souhlasit s hospodařením Obce Domoradice v roce 2002 „bez výhrad“.


396/03

ZM souhlasit s hospodařením Města Vysoké Mýto v roce 2002 „bez výhrad“.


397/03

ZM schválit závěrečný účet a výsledek hospodaření Obce Domoradice za rok 2002.


398/03

ZM schválit závěrečný účet a výsledek hospodaření Města Vysoké Mýto za rok 2002.


399/03

ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2003.

400/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1515/78 ve vlastnictví Města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1515/79 ve vlastnictví Pavla Kořínka, Jiráskova 350, Vysoké Mýto s doplatkem rozdílu výměry 129 m2 ve výši 200,- Kč za m2 +náklady města.


401/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 3116 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR za pozemek p.č. 3121/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto. Případný cenový rozdíl ve prospěch PF ČR bude uhrazen na účet PF ČR u KB Praha.


402/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 255/20 v k.ú. Domoradice manželům Václavu a Lence Kučerovým, Domoradice 79 za cenu dohodou ve výši 20,- Kč za m2 + náklady města.

403/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. v PK 3851 a 3870/1 a v KN 4214/22, 5121/5, 5121/4 a 5121/3,v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví státu ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí na stavbu chodníku Dráby-Autodrom, Vysoké Mýto.

404/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1972/14 v k.ú. Vysoké Mýto Josefu a Haně Poslušným, Sladovnická 427, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,-- Kč za m2 + náklady města.

405/03

ZM schválit Dohodu o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a městem Pyrzyce dle předloženého návrhu.Rada města zrušuje:

406/03

z usnesení RM č. 22/02 ze dne 19.06.2002 bod č. 387/02 v celém rozsahu a z usnesení RM č. 13/03 ze dne 01.04.2003 bod č. 237/03 v celém rozsahu.


407/03

z usnesení č. 20/03 ze dne 20.5.2003 bod 350/03.

Rada města odkládá:

408/03

žádost firmy NOPEK, spol. s r.o. Vysoké Mýto o snížení kupní ceny nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto, žádost bude poskytnuta finančnímu výboru k vyjádření.

Z: sl. Ing. Doležalová


Rada města deleguje:

409/03

p. Ervína Perthena na řádnou valnou hromadu společnosti Karosa a.s., která se bude konat dne 24.6.2003 v 10.00 hod. v M-klubu ve Vysokém Mýtě.

Rada města bere na vědomí:

410/03

informaci JUDr. Poláčka ohledně možnosti snížit stávající úrokové sazby půjček dle vyhlášky 4/1999.


411/03

informace starosty města p. Fencla.
Rada města ukládá:

412/03

vedoucímu finančního odboru projednat ve finančním výboru možnost snížení úrokových sazeb na půjčky z fondu oprav pro obyvatele a předložit je k doporučení RM a schválení ZM.

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta