Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-20 ze dne 20.5.2003

20.05.03

 
U s n e s e n í č. 20/03z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20. 5. 2003


Rada města ukládá:

343/03


ukládá ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto požádat Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje o prodloužení termínu k uvedení stravovacího provozu nemocnice do souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb do konce r. 2005 z následujících důvodů:

1) Město Vysoké Mýto doposud neobdrželo svolení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k investování do majetku státu (budovy nemocnice jsou majetkem státu), bez něhož není možné získat stavební povolení.
2) Město Vysoké Mýto požádalo o převod státního majetku, který se doposud neuskutečnil. Město do vyřešení majetkoprávních vztahů nehodlá do státního majetku investovat.

Z: pí. Ing. Ivana Urešová
T: ihned344/03

JUDr. Liborovi Poláčkovi prověřit možnost sníženi procenta úrokové sazby při poskytování půjček dle vyhlášky č. 4/99.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
345/03

řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. navrhnout členy komise pro vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na vyhotovení lesního hospodářského plánu jehož součástí bude i zpracování pro drobné vlastníky.

Z: p. Bohumír Machata
T: ihned

346/03


řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. připravit podklady pro žádost o příspěvek na obnovu lesního hospodářského plánu.

Z: p. Bohumír Machata
T: ihned

347/03


řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracování LHP 2005 – 2015.

Z: p. Bohumír Machata
T: ihned

Rada města souhlasí:

348/03

s pronájmem části chodníku a se záborem zhruba 2 míst pro zásobování na komunikaci na Nám. Přemysla Otakara II. před Hejhalovou cukrárnou dle předloženého náčrtu.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned

349/03

s umístěním kabelového vedení na pozemcích p.č.4664/16 a 4664/21 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky uzavření Dohody s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny v předloženém znění.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned

350/03

s umístěním kabelového vedení na pozemcích p.č.4664/16 a 4664/21 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky uzavření Dohody s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny v předloženém znění

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


351/03

s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 1.000,-- Sdružení zdravotně postižených pobočka Ústí nad Orlicí.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

352/03

s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 3.000,-- Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

353/03

s návrhem na propagační část pro otisky výplatního stroje Frama dle předloženého návrhu a stanovuje dobu používání na jeden měsíc.

Z: p. Aleš Felgr
T: ihned

Rada města schvaluje:


354/03

pořad schůze rady města konané dne 20. 5. 2003 dle předloženého návrhu.


355/03


schvaluje pořádání akcí 21.5.2003 na Nám. Přemysla Otakara II. a 31.5.2003 v prostorách Jungmannových sadů pořádaných DDM Mikádo Vysoké Mýto bez poplatku.


Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


356/03

přidělení bytu č.2 v č.p. 796, ul. Prokopa Velikého slečně Marcele Rusínové (nar. 26.4.1973). Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč. Nájem bude sjednán na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li slečna Rusínová nadále zaměstnána ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


357/03

převod užívacích práv k bytu č.11 v č.p. 806, ul. Plk. Kohouta ze sl. Langerové Petry na slečnu Pavlínu Sotonovou (nar. 16.8.1977), bytem Svatopluka Čecha 37, Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned358/03

uzavření smluv se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města doporučuje:


359/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje splátkový kalendář dle předloženého návrhu, který se stane dodatkem č. 1 ke smlouvě o úhradě a zajištění pohledávky uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Družstvem MVMB DOMUS dne 28. 3. 2000.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned

360/03


ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ s :

  • p. Alenou Jeníčkovou, bytem Mánesova 226, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 21 000,- Kč s úrokovou sazbou 7 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu
  • p. Miroslavou Pospíšilovou, bytem Dvořákova 261, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 7 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned


361/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výdaj fondu do rozpočtu města dle vyhlášky č. 4/99 na krytí výdajů spojených s opravou objektu Husova 156, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, který je ve vlastnictví Města Vysokého Mýta a to do výše max. 2 084 013,- Kč dle rozpočtu fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

362/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení ZM č. 6/01 ze dne 12.12.2001 bod č. 174/01 a to tak, že slova ,,Halousková Alena, VM 744/4“ se nahrazují slovy „Ing. Ladislav Němec, Palackého 517/IV, Vysoké Mýto“.
V kupní smlouvě budou uvedeny podmínky z usnesení ZM č. 3/02 z bodu č. 44/02 ze dne 24.04.2002.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


363/03

doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje z usnesení ZM č. 3/03 ze dne 12.3.2003 bod 32/03 v plném rozsahu

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


364/03

doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
a)ZM schvaluje prodej objektu na pozemku p.č. 4290/6, pozemku p.č. 4290/6 a pozemku p.č. 4290/5 v k.ú. Vysoké Mýto, dle nového GP, panu Miroslavu Popelkovi, opravy silničních vozidel, V Peklovcích 479/II, Vysoké Mýto, za cenu dohodou ve výši 1 mil. Kč, která bude uhrazena prodávajícímu do 30-ti dnů ode dne doručení smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu.
b) ZM schvaluje prodej objektu na pozemku p.č. 4290/8, pozemku p.č. 4290/8 a pozemku p.č. 4290/7 v k.ú. Vysoké Mýto, dle nového GP, panu Drahoslavu Novákovi, oprava karoserií, U Potoka 755, Vysoké Mýto, za cenu dohodou ve výši 1 mil. Kč, která bude uhrazena prodávajícímu do 30-ti dní ode dne doručení smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihnedRada města jmenuje:

365/03

pana Jiřího Meldu (nar. 25.11.1975), trvale bytem Nám. Naděje 772, Vysoké Mýto, členem bytové komise.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned

Rada města odkládá:


366/03

na jedno z příštích zasedání rad projednání novelizace vyhlášky č. 4/99.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihnedRada města neschvaluje:

367/03

zveřejnění informace možnosti prodeje části pozemku p.č. 3025/15 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned


Rada města zrušuje:

368/03

zrušuje z usnesení RM č. 13/03 ze dne 1.4.2003 bod 238/03

Z: sl. Ing. Jana Doležalová
T: ihned

Rada města bere na vědomí:


369/03

informace starosty města.


Rada města plníce funkci valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.


schvaluje:


370/03


program valné hromady v předloženém znění.

Z: p. Bohumír Machata371/03


zprávu o činnosti společnosti za rok 2002

Z: p. Bohumír Machata372/03


účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2002

Z: p. Bohumír Machata

373/03


návrh opatření k zamezení hrozící ztráty v hospodaření za rok 2003

Z: p. Bohumír Machataukládá:

374/03


jednateli společnosti dodržovat úsporná opatření v předloženém znění.

Z: p. Bohumír Machatasouhlasí:

375/03

s vyhodnocením prémiových ukazatelů ředitele za rok 2002 a výplatou prémií v plné výši

Z: p. Bohumír Machata

stanovuje:

376/03

výši prémie a prémiových ukazatelů ředitele na rok 2003 ve stejném znění jako v roce 2002


Z: p. Bohumír Machata
bere na vědomí:


377/03


zprávu o činnosti společnosti k 20. 5. 2003Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin Krejza
místostarosta