Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-19 ze dne 12.5.2003

12.05.03

 
U s n e s e n í č. 19/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 12.5.2003

Rada města schvaluje:

327/03

pořad schůze rady města konané dne 12.5.2003 dle předloženého návrhu.


328/03

organizační řád MěÚ Vysoké Mýto.

Z: p. JUDr. Poláček


329/03

uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva věcného břemene podle § 151 n) Občanského zákoníku mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a Městem Vysokým Mýtem v rozsahu dohodnutých podmínek ve „Smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu stavby a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ za zvláštní užívání silnice I/35 v silničním pozemku p.č. 4900/1 v k.ú. Vysoké Mýto z důvodu realizace protlaku pod silnicí I/35 na akci „Kanalizační sběrač B – Vysoké Mýto“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


330/03

„Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi Městem Vysokým Mýtem jako osobou oprávněnou a Pardubickým krajem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, Doubravice 98 jako osobou závaznou, týkající se zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v umístění a zřízení ochranného pásma na nemovitosti a umožnění vstupu za účelem zjištění a odstranění poruch, jakožto i zjištění jeho stavu a provádění běžné údržby zařízení a to ve prospěch Města Vysokého Mýta se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, k pozemkové parcele č. 465 – silnice, zapsané na LV č. 80 pro obec Vysoké Mýto a k.ú. Brteč a k pozemkové parcele č. 760/2 – silnice, zapsané na LV č. 113 pro obec Vysoké Mýto a k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí ve vlastnictví Pardubického kraje – Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, Doubravice 98 a to za úplatu formou jednorázové úhrady dohodou ve výši
96 200,- Kč.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


331/03

služební cestu starosty p. Fencla a vedoucí OSK sl. Bc. Rejentové do Uelversheimu (SRN) ve dnech 6.-9. června 2003

Rada města doporučuje:

332/03

ZM schválit Dodatek č. l ke zřizovací listině Městské knihovny ve Vysokém Mýtě, organizační složky města Vysokého Mýta, schválené dne 16.12.2002 .333/03

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje zřízení zástavního práva na půdní vestavby č.p. 517 byt číslo 10, 518 byt číslo 10, 508 byt číslo 7, 509 byty číslo 7,8 , 356 byt číslo 5 a 357 byty číslo 5,6 ve Vysokém Mýtě na částku 4 mil. Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, jakožto ručitelem a Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Vodičkova 38, 111 21 Praha 1, jakožto věřitelem v rozsahu pohledávky Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Vodičkova 38, 111 21 Praha 1 ve výši 4 mil. Kč za dlužníkem – Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČO 259 52617, se sídlem Gen. Svatoně 727, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.


334/03

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku na částku 4 mil. Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, jakožto ručitelem a Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Vodičkova 38, 111 21 Praha 1, jakožto věřitelem v rozsahu pohledávky Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Vodičkova 38, 111 21 Praha 1 ve výši 4 mil. Kč za dlužníkem – Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČO 259 52617, se sídlem Gen. Svatoně 727, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.Rada města zrušuje:

335/03

podle § 102 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění, ke dni 1.června 2003 tyto odbory MěÚ Vysoké Mýto: odbor dopravy a odbor správní.

Z: p. JUDr. PoláčekRada města zřizuje:

336/03

podle § 102 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění, dnem
1. června 2003 odbor dopravních a občanských agend.

Z: p. JUDr. PoláčekRada města stanovuje:


337/03

pravomoci nově zřízeného odboru dopravních a občanských agend v rozsahu dle schváleného organizačního řádu.

Z: p. JUDr. PoláčekRada města bere na vědomí:

338/03

že Technické služby Vysoké Mýto budou od roku 2003 provozovat občerstvení v areálu Tyršovy veřejné plovárny.

339/03

informace starosty města p. Fencla.

Rada města konstatuje že:


340/03

1) za ve smlouvě navržených podmínek, na které neexistuje žádné usnesení rady Pk ani zastupitelstva Pk není přijatelné smlouvu v navrženém znění podepsat.
Smlouvu lze podepsat pouze v případě zrušení nebo změny ustanovení:

  • zrušení oddělení akutní lůžkové péče a změna registrace - viz odst. I. body a) a b) návrhu
  • podmínky uvedené v odst. II. návrhu
  • poslední věty odst. III. návrhu
  • případných budoucích vlastnických či uživatelských práv k nemovitostem, k nimž nemá právo užívání ani vlastnictví


2) pokud by měla být v NVM zachována pouze lůžka následné péče dle požadavku Pardubického kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR v počtu 90 + 60 lůžek následné péče, žádáme Pardubický kraj o předložení koncepce převodu zřizovatelství tohoto zařízení na Pardubický kraj s tím, že Město Vysoké Mýto by se zřizovatelství zřeklo.
Rada města ukládá:

341/03

vedoucímu odboru územního plánování a regionálního rozvoje p. Ing. Pavelkovi (objednateli projektu) svolat výrobní výbor nad projektem rekonstrukce tribuny na stadionu s možností zapracování připomínek budoucích uživatelů.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

342/03

starostovi dále jednat se zástupci Pardubického kraje o úpravě podmínek návrhu smlouvy na přidělení dotace, případně o možnosti převzetí zřizovatelství NVM Pardubickým krajem.

Z: p. FenclBohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta