Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-17 ze dne 6.5.2008

16.05.08

 

Souhrn usnesení č. 17/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6.5.2008


412/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 6. 5. 2008 dle předloženého návrhu.
413/08                                                                                                     

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1970/76 o celkové výměře parcely 53 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, manželům Heleně narozené dne 21.05.1950 a Marianovi narozenému dne 18.09.1946 Matejovičovým oba bytem, Chmelová 436, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 8505,80 Kč


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.7.2008


                                                                                             


414/08

Rada města   odkládá

schválení prodeje p.p.č. p. p. č. 432/1, 432/2, 432/3, 432/4 a 432/5 k.ú. Vanice o celkové výměře parcely 1440 m2, panu Ing. Milanu Maníkovi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.8.2008


                                                                                             


415/08

Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o dle předloženého znění, s výhradou doplnění smlouvy o poplatek za VB ve výši 1340 Kč.                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                   Termín:      31.05.2008


                                                                                    


416/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků označených jako p. p. č. 1970/72 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                             

417/08

Rada města bere  n a  v ě d o m í :


cenové nabídky na jednotlivé pozemky


Cenové nabídky na jednotlivé pozemky


Prodej pozemku p.p.č. 4128/217 o výměře 1 192 m² v k.ú. Vysoké Mýto


Nabídková cena za m² pozemku :

1) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

2) ing.Stanislav Víšek                                           720 Kč/m2

3) p.Antonín Škop a p.Anna Škopová                            713 Kč/m2

4) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            710 Kč/m2


Prodej pozemku p.p.č. 4128/218 o výměře 1 177 m² v k.ú. Vysoké Mýto

Nabídková cena za m² pozemku :

1) p.Radek Kubík p.Zdeňka Kubíková                 751 Kč/m2

2) p.Petra Mrázková                                             732 Kč/m2

3) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

3) p.Jiří Vomočil                                                  730 Kč/m2

4) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            720 Kč/m2

5) ing.Stanislav Víšek                                           704 Kč/m2


Prodej pozemku p.p.č. 4128/251 o výměře 1 194 m² v k.ú. Vysoké Mýto

osobám dle následujícího pořadí:


Nabídková cena za m² pozemku :

1) ing.Stanislav Víšek                                           750 Kč/m2

2) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

3) p.Antonín Škop a p.Anna Škopová                            713 Kč/m2

4) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            710 Kč/m2


Prodej pozemku p.p.č. 4128/252 o výměře 1 167 m² v k.ú. Vysoké Mýto


Nabídková cena za m² pozemku :

1) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

2) p.Radek Kubík p.Zdeňka Kubíková                 721 Kč/m2

3) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            720 Kč/m2

4) ing.Stanislav Víšek                                           705 Kč/m2


Prodej pozemku p.p.č. 4128/260 o výměře 1 194 m² v k.ú. Vysoké Mýto


Nabídková cena za m² pozemku :

1) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

2) ing.Stanislav Víšek                                           720 Kč/m2

3) p.Antonín Škop a p.Anna Škopová                            713 Kč/m2

4) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            710 Kč/m2


Prodej pozemku p.p.č. 4128/261 o výměře 1 182 m² v k.ú. Vysoké Mýto


Nabídková cena za m² pozemku :

1) p.Jiří Vomočil                                                  765 Kč/m2

2) p.Radek Kubík p.Zdeňka Kubíková                 751 Kč/m2

3) p.Petra Mrázková                                             732 Kč/m2

4) p.Michal Netolický a p.Iva Kaucká                    730 Kč/m2

5) p.Radko Bartoš a p.Romana Bartošová            720 Kč/m2

6) ing.Stanislav Víšek                                           703 Kč/m2

                                                                                             

418/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce společnosti TESCOMA ZLÍN  na náměstí Přemysla Otakara II. dne 21.05.2008. Akci pořádá paní Lenka Ryšková, bytem: Presslova 87, Vysoké Mýto. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       21.05.2008

                                                                                                                                                                                                                       

419/08                                                                                  

Rada města  s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.j.: UZSVM/HUO/2458/2008-HUOM - Sp 79/2006 Fo mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Vysokým Mýtem v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

420/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy č.542 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.01.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Jaromírem Sobkem k 31.05.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                                                                            

421/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy č.184 o nájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 4644/53 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 36. m2 mezi městem Vysokým Mýtem  a společností Coma s.r.o., IČ: 47471557, se sídlem Masarykova 8, Polička. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.06.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného činí 5.000,-Kč/rok.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.06.2008


                                                                                             


422/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11.01.2001 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Jaroslavou Hudákovou k 31.05.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

423/08

Rada města  odkládá

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.198, ul. Kar. Světlé, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:  20.5.2008


                                                                                             


424/08


Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Petra Blažka, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na paní Alenu Jeřábkovou (nar. 21.02.1953), bytem U Potoka 750, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                    

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008

                                                                 

425/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč Centru zdravotně postižených Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, z toho 1 000 Kč na 32. ročník sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti, které se uskuteční 5. - 7. 9. 2008 v Oboře u Lanškrouna a 1 000 Kč místní pobočce CZPPK Vysoké Mýto na sportovní hry pro zdravotně postižené konané 28. 5. 2008 ve Vysokém Mýtě.


                                                                            Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      květen 2008


                                                                                                                                                            


426/08


Rada města schvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 7 000 Kč občanskému sdružení Naděje Vysoké Mýto pro středisko potravinové pomoci v Litomyšli na krytí mzdových nákladů.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       květen 2008


                                                                                             

427/08

Rada města      b e r e   n a    v ě d o m í

informaci občanského sdružení LAXUS Hradec Králové o sociální a zdravotní službě pro uživatele drog v našem městě.


                                                                                                                                   

428/08

Rada města   s c h v a l u j e

udělení dotace města Vysokého Mýta občanskému sdružení LAXUS Hradec Králové ve výši 30 000 Kč na nákup zdravotnického materiálu a část mzdy (2 měsíce) terénního pracovníka. Finanční prostředky budou uvolněny z prostředků určených na protidrogovou prevenci a monitoring v roce 2008.                                  

                                                                                   Zodpovídá:  vedoucí OSZ

                                                                                    Termín:     květen 2008

                                                                                             

429/08

Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Javornického , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního na rok 2008

                                                                  Zodpovídá: ředitelka školy

                                                                  Termín: ihned

430/08

                                                                                             

Rada města   u k l á d á

použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

431/08


Rada města   u k l á d á

na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.150.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města
ve 3 splátkách v následujících termínech a výši:


15.06.2008            1.070.000,-Kč

15.09.2008               540.000,-Kč

15.12.2008               540.000,-Kč.


                                                                                                                       Zodpovídá: ředitel organizace

                                                                           Termín:       15.12.2008


                                                                                             

432/08


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 516.000,-Kč  do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 3 splátkách v následujících termínech a výši:


15.6.2008              258.000,-Kč

15.9.2008              129.000,-Kč

15.12.2008            129.000,-Kč.                                                                                                       Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008


                                                                                    


433/08


Rada města s ch v a l u j e

účetní odpis pohledávky ve výši 1.500,-Kč dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

434/08


Rada města souhlasí


s tím, že dne 27.5.2008 se zasedání RM nekoná.


435/08


Rada města bere na vědomí

informace starosty a tajemnice.  


                                                                                             


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta