Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-17 ze dne 29.4.2003

29.04.03

 
U s n e s e n í č. 17/03


z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 29.4.2003

Rada města souhlasí:


290/03

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jakožto dodavatelem stavebních prací na akci : „Cyklistická stezka Vysoké Mýto – Dvořisko, úsek C“.

Z: Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned


291/03

s přijetím finančních darů na ekologické účely – „Město mnoha stromů“ od Miroslava Kavky, Svatopluka Čecha 89, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 1.365,-Kč, od JUDr. Jana Štangla, Bratří Škorpilů 44, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 1.366,-Kč, od Věry Střílkové – STOP, Pivovarská 399/II, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 1.365,-Kč, od odboru životního prostředí MěÚ Vysoké Mýto, zastoupený Ing. Stanislavou Jetmarovou, Tisovská 317, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 683,-Kč.

Z:
Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned


292/03

s konáním RM dne 5. 5. a 12.5.2003 ve 13.00 hod. ( od 16.00 hod. rozšířené o členy ZM. Na 15.00 hod. přizvat na zasedání RM krajského radního PK Ing. Janečka a vedoucího referátu sociálních věcí a zdravotnictví PK MUDr. Balíka).

Z: Ladislava Pohorská
T: ihned
293/03


s konáním RM a valné hromady Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o. v hájence na Vošticích dne 20.5.2003 ve 13.00 hod.

Z: Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:


294/03

pořad schůze rady města konané dne 29. 4. 2003 dle předloženého návrhu.295/03


pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 198 v ul. Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě – místnost dle PD č. 108 o výměře 10 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 40,5 m2 paní Janě Hladíkové, bytem Javorníček 18 za účelem poskytování finančního poradenství od 1.5.2003 za cenu dohodou ve výši 500,-Kč/m2/rok.

Z: Ing. Jana Doležalová
T: ihned


296/03


přidělení bytu č. 24 v č.p. 715, ul. Prokopa Velikého manželům Loukotovým Jiřímu (nar. 23.2.1978) a Monice (nar. 8.5.1978) za podmínky vrácení bytu č. 2 v č.p. 796, ul. Prokopa Velikého městu Vysoké Mýto.

Z: Ing. Jana Doležalová
T: ihned


297/03


uzavření dohody mezi MěBP a Ing. Urešem o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776, ul. V Břízkách, pokud nedojde k uzavření dohody, ukládá řediteli MěBP podat výpověď z uzavřené nájemní smlouvy ke dni 30.6.2003 s vrácením zbývajícího předplaceného nájemného.

Z: Jiří Ropek
T: ihned


298/03


dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu č. 339 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a VAK s. r. o. Vysoké Mýto dne 22. 12. 1995 dle předloženého znění.

Z: Ing. Jana Doležalová
T: ihnedRada města mění:299/03


část usnesení č. 14/03 ze dne 8.4.2003 bod č. 257/03 tak, že slova Oprava bývalých kasáren č.p. 819 se nahrazují slovy Klöcklerův statek č.p. 65.

Z: Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned


300/03


část usnesení č. 14/03 ze dne 8.4.2003 bod č. 259/03 tak, že za text: .......... ve výši min. 20 % celkových nákladů…., doplňuje text:… a vlastníku Klöcklerova statku č.p. 65 ve výši 10 % celkových nákladů.

Z: Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

Rada města zrušuje:301/03


část usnesení č. 14/03 ze dne 8.4.2003 bod č. 258/03 v celém znění a nahrazuje zněním :
RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje čerpání finanční kvóty na podporu oprav kulturních památek ve výši Kč 1.490.000,- pro rok 2003 následujícím způsobem :

  • Ing. Stanislav Brunclík - Klöcklerův statek č.p. 65 ve výši Kč 185 000,-
  • Římskokatolická církev - Chrám svatého Vavřince ve výši Kč 1 305 000,-


Z: Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned


Rada města doporučuje:

302/03

ZM schválit odkoupení lesního pozemku č. 1329 v k.ú. Tisová o výměře 7.370 m2 od p. Zdeňka Millicha, bytem Zaháj čp. 231, Vysoké Mýto za dohodnutou cenu 60.000,-- Kč.

Z: Ing. Jana Doležalová
Bohumír Machata
T: ihned


Rada města ukládá:

303/03

starostovi vyžádat od Pardubického kraje informaci ohledně schválení podmínek poskytnutí dotace na stravovací zařízení Nemocnice Vysoké Mýto uvedených v návrhu předložené smlouvy.

Z: Bohuslav Fencl
T: ihnedRada města bere na vědomí:


304/03

informace starosty města.


305/03

žádost SBD Horizont Vysoké Mýto o prodloužení splatnosti úvěru a odkládá ji do příštího jednání rady města. Žádost přijde obhájit předseda SBD Horizont Vysoké Mýto p. Münster.

Z: Ladislava Pohorská
T: 5. 5. 2003Bohuslav F e n c l
starosta


Eva T o m á š k o v á
členka RM