Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-15 ze dne 15.4.2003

15.04.03

 


U s n e s e n í č. 15/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 15.4.2003

Rada města souhlasí:

265/03

s převodem užívacích práv k bytu č. 2 v čp. 805/IV ul. Plk. Kohouta z p. Jindřicha Křena na manžele Flídrovy Romana (nar. 26.4.1975) a Renátu (nar. 9.8.1976) oba bytem Sruby 117.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


266/03

s vypovězením smlouvy nájemní č. 59068 ze dne 27.09.2001 se společnosti RadioMobil a.s., pokud tato společnost neučiní nejpozději do 31. května 2003 vhodná, městem Vysokým Mýtem schválená, opatření proti zneužití kabelového roštu k přístupu do kanceláře pokladny MěÚ v budově B. Smetany 92, nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned
Rada města schvaluje:

267/03

pořad schůze rady města konané dne 15.4.2003 dle předloženého návrhu.


268/03

pronájem části pozemku p.č. 1545 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 p. Františku Švécarovi, bytem Štefánikova 543 za cenu dohodou ve výši 4,-Kč/m2/rok se zpětnou platností od 1.1.2001 na dobu neurčitou.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


269/03

dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 299 uzavřené dne 17. března 1997 mezi Městem Vysoké Mýto a paní Věrou Tomáškovou, Brandlova 355, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


270/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu, příp. prodeje objektu č.p. 74 na st.p. 9/2 v k.ú. Domoradice.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


271/03

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1009 uzavřené dne 1.1.1995 mezi Městským bytovým podnikem, Pražská 53, Vysoké Mýto a Domem dětí a mládeže Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: sl.. Ing. Doležalová
T: ihned


272/03

uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej objektu č.p. 40 na st.p.26 (bývalá škola), st.p.26 a p.p. 76 v k.ú Svařeň s realitní kanceláří BIB a.s., Pražská 244, Vysoké Mýto za podmínek uvedených v nabídce ze dne 2.4.2003.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

273/03

přidělení bytu č. 5 v ulici v Břízkách 777 panu Jaromíru Javůrkovi (nar. 20.2.1964), trvale bytem V Zahrádkách 568, Vysoké Mýto na dobu určitou - tj. tři roky s možností prodloužení. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


274/03

přidělení bytu č. 16 v ulici v Větrná 678 panu Zdeňku Komárkovi (nar. 3.3.1978), trvale bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou - tj. tři roky s možností prodloužení. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned275/03

přidělení bytu č. 7 v ulici v Břízkách 783 sl. Petře Langerové (nar. 8.5.1977) trvale bytem Plk. Kohouta 806, Vysoké Mýto na dobu určitou - tj. tři roky s možností prodloužení. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


276/03

prodej mapových listů čísel popisných města Vysokého Mýta a jeho integrovaných částí (formát A1) ve výši 400,- Kč/ks.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
277/03

uzavření smlouvy o pronájmu prostor malé zasedací místnosti v II. NP (místnost č. 168) v budově č.p. 91, nám. Přemysla Otakara II ve Vysokém Mýtě na dobu od 8.00 do 12.00 každé úterý v lichý týden Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů, a to dle předloženého znění.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned
Rada města doporučuje:

278/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 149/3 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 149/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví manželů Šedových, Dobrovského 183, Vysoké Mýto a to bez doplatku.


Z: sl. Ing. Doležalová


279/03

ZM schválit rozpočtovou změnu na akci: výstavba 180 b.j. - vybudování parkoviště a dokončení terénních a sadových úprav ve výši 1 650 tis. Kč.


Z: p. Ing. Pavelka

Rada města bere na vědomí:

280/03

předložení návrhu ceníku překopů a vedení nadzemních sítí a ceník bude odsouhlasen na některém z příštích jednání.


Z: sl. Ing. Doležalová
Rada města zrušuje:

281/03

z usnesení RM č. 25/02 bod 451/02 z důvodu zhodnocení veřejného prostranství před objektem lékárny čp. 92, ul. Komenského.


Z: sl. Ing. Doležalová
Rada města poskytuje:

282/03

finanční dotace z prostředků města na vzdělávací a protidrogové projekty škol na rok 2003 Soukromé střední škole podnikatelské, s.r.o. Vysoké Mýto ve výši 15 tis. Kč a Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 20 tis. Kč.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta