Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 10.8.2020

Usnesení RM č. 2003-14 ze dne 8.4.2003

08.04.03

 
U s n e s e n í č. 14/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 8. 4. 2003Rada města souhlasí:

252/03


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou MěSP Vysoké Mýto s.r.o., Jiřího z Poděbrad 112, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavebních prací na akci „Oprava bývalých kasáren č.p. 819 ve Vysokém Mýtě“ za cenu dle nabídky jako cenou konečnou.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


253/03

s poskytnutím finančních dotací z prostředků města v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy sportovních oddílů a klubů na r. 2003 ve výši dle přiloženého návrhu, až po provedení kontroly vyúčtování finančních dotací za loňský rok kontrolním výborem.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned

254/03

se zněním smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem a firmou Delikomat s.r.o. ve věci umístění 2 ks nápojových automatů v budovách města čp. 92 ul. B. Smetany a 179 ul. Jiráskova dle předloženého návrhu.

Z: p. Felgr
T: ihned

255/03


se zahraničním studijním pobytem ředitelky nemocnice pí. Ing. Ivany Urešové ve dnech 19. 5. – 20. 6. 2003.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihned


Rada města schvaluje:

256/03


pořad schůze rady města konané dne 8.4.2003 dle předloženého návrhu.
Rada města doporučuje :


257/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zařazení do akcí obnovy kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2003 za Město Vysoké Mýto tyto kulturní památky :

  • Oprava bývalých kasáren č.p. 819
  • Chrám Svatého Vavřince


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

258/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje čerpání finanční kvóty ve výši Kč 1.490.000,-- následujícím způsobem:

  • Oprava bývalých kasáren č.p. 819 ve výši Kč 1.000.000,--

- Chrám Svatého Vavřince ve výši Kč 490.000,--.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

259/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přiznat finanční podíl Města Vysokého Mýta na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2003 podle „Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory“ vlastníku kostela Svatého Vavřince ve výši min. 20 % celkových nákladů. Město Vysoké Mýto disponuje volnými finančními prostředky, které budou ihned po schválení „Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2003“ zahrnuty do rozpočtu města formou rozpočtového opatření na rok 2003.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

260/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM poskytuje finanční dotaci z prostředků města v oblasti kultury občanským sdružením na r. 2003 ve výši dle přiloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned

261/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM poskytuje finanční dotaci z prostředků města v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy sportovních oddílů a klubů na r. 2003 ve výši dle přiloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned

Rada města poskytuje:

262/03

finanční dotace z prostředků města v oblasti kultury občanským sdružením na r. 2003 ve výši dle přiloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


Rada města pověřuje:


263/03

paní Renatu Benešovou, zaměstnankyni Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, do funkce tajemníka konkurzní komise, na základě vyhlášky č. 72/2003 Sb. o sestavování konkurzních komisí.


Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


Rada města ukládá:


264/03

vedoucímu odboru územního plánování a regionálního rozvoje projednat možnost vyhrazení parkovacích míst za poskytnutý příspěvek městu na jejich výstavbu v ulici Ležáků s právníkem p. JUDr. Poláčkem a p. Ing. Petrem Neumannem a připravit k dalšímu projednání v RM.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
Eva T o m á š k o v á
členka RM


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta