Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2003-13 ze dne 1.4.2003

01.04.03

 
U s n e s e n í č. 13/03
z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 1. 4. 2003Rada města souhlasí:

227/03


s přistoupením k dohodě o přenechání předluženého dědictví po p. Jiřím Marečkovi a s přijetím nabídky soudu k úhradě vzniklé pohledávky, tj. nákladů vynaložených městem Vysokým Mýtem na pohřeb.


Z: pí. Romana Vondřejcová
T: ihned

228/03


s odložením doby splatnosti odvodu části výtěžku z provozu VHP s .r.o. Vallota Plus Olomouc do 30.6.2003.

Z: p. Ing. Michal Zima

T: ihned

229/03


s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Pražská 53, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavebních prací na akci „Bytový dům 10 bytových jednotek – č.p. 816 ve Vysokém Mýtě“ za cenu dle nabídky jako cenou konečnou.


Z:p.Ing.Oldřich Pavelka
T: ihned

230/03


s přidělením bytu č. 7 v č.p. 518/IV ul. Palackého, Vysoké Mýto, Jiřímu Doležalovi (nar. 14.11. 1961) a Aleně Doležalové (nar.13.1. 1963) oba bytem Ležáků 665/IV, 566 01 Vysoké Mýto
a s přidělením bytu č. 7 v č.p. 517/IV ul. Palackého, Vysoké Mýto Pavlíně Pacltové (nar.19.1.1974), Pod Kasinem 79, 566 01 Vysoké Mýto.


Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned

231/03

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc březen 2003 dle předloženého návrhu.

Z:pí.Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města schvaluje:

232/03

pořad schůze rady města konané dne 1.4.2003 dle předloženého návrhu.

233/03

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýtě.

Z: pí. Romana Vondřejcová
T: ihned

234/03

odpis nedobytných pohledávek města dle předloženého seznamu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

235/03


přihlášení Města Vysokého Mýta do soutěže o „Cenu Petra Parléře o nejoriginálnější architektonické návrhy řešení veřejného prostranství“, kterou vypsala Společnost British American Tobacco, Na Hubálce 1, 169 00 Praha 6.


Z: p.Ing.Oldřich Pavelka
T: ihned

236/03


zveřejnění možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku p.č. 1837/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned
Rada města doporučuje :


237/03


ZM rozhodnout o přijetí jednoho z těchto usnesení:
ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 1515/3 o výměře 60 m2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, za pozemek p.č. 1515/79 o výměře 60 m2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pavla Kořínka, Jiráskova 350, Vysoké Mýto, kde je uložen kabel Českého Telecomu Pha 3, podzemní vedení Techn.služeb VM, přípojka STL VčP Litomyšl,

nebo:

ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 1515/79 o výměře 60 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od p. Pavla Kořínka, Jiráskova 350, Vysoké Mýto za cenu dle znaleckého posudku.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihnedV případě prodeje části pozemku doporučuje RM stanovit cenu tohoto pozemku ve výši Kč 500,-- za m2.238/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje předložený splátkový kalendář na úhradu kupní ceny ( 2 mil. Kč) nemovitosti tj. haly na pozemku p. č. 4290/6 a pozemku p.č. 4290/5 a 4290/6 v k.ú. Vysoké Mýto pro p. Miroslava Popelku, oprava silničních vozidel, Vysoké Mýto, p. Drahoslava Nováka, oprava karoserií, Vysoké Mýto a p. Jaroslava Bezděka, autobusová doprava, Vysoké Mýto a to takto: 50% kupní ceny tj. 1 mil. Kč bude uhrazen do 30.6.2003 a další polovina v měsíčních splátkách od 1.7.2003 do 30.6.2006 s úrokem 5,5% p.a. s možností předčasné úhrady.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned

239/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru, a to stavební parcely č. 9/2 v k.ú. Domoradice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned

240/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Kobrou - Cargo spol. s.r.o. Tímto dodatkem je smlouva doplněna o pozemky parc. č. 1515/61, 1515/62, 1515/74 , 4864/5 a o stavbu přístřešku č. 40 stojící na pozemku p.č. 4558/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned


241/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej technologické části trafostanice stojící na pozemku p.č. 4557/1 v k.ú. Vysoké Mýto Východočeské energetice a.s., Hradec Králové za cenu ve výši 40% ceny dle znaleckého posudku.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihned


242/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje budoucí prodej pozemku p.č. 4557/1 v k.ú. Vysoké Mýto a trafostanice na tomto pozemku stojící Východočeské energetice a.s. Hradec Králové dle předložené smlouvy budoucí kupní.

Z:sl.Ing.Jana Doležalová
T: ihnedRada města jmenuje:


243/03


komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Oprava bývalých kasáren č.p. 819 ve Vysokém Mýtě“ ve složení :
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál, Ing. Jindřich Svatoš a náhradníky: Dagmar Šaldová, Milan Pokorný, Vladislav Bobela, Antonín Langer, Jiří Kovařík.

Z:p.Ing.Oldřich Pavelka

T: ihned


244/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci : „Cyklistická stezka Vysoké Mýto – Dvořisko“ ve složení :
Jiří Kovařík, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál, Ing. Jindřich Svatoš a náhradníky: Dagmar Šaldová, Milan Pokorný, Vladislav Bobela, Antonín Langer, Ing. Martin Krejza.

Z:p.Ing.Oldřich Pavelka

T: ihnedRada města zrušuje:

245/03


bod č 205/03 z usnesení RM 10/03 ze dne 12. 3. 2003.

Z: pí.Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města ukládá:

246/03

vedoucí odboru správy majetku prověřit správnost evidence pozemků, která musí splňovat obecně platné závazné předpisy ( stanovení přírůstků a úbytků, evidence o ceně, za kterou byl pozemek pořízen, zařazování a vyřazování protokoly v průběhu roku).

Z:sl.Ing.Jana Doležalová

T: ihned


247/03

použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely na financování kultury a na účely tělovýchovných a sportovních akcí Města Vysokého Mýta.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


248/03


řediteli Technických služeb Vysoké Mýto a vedoucí odboru správy majetku města dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.)

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
sl.Ing.Jana Doležalová
T: 30. 9. 2003249/03

vedoucímu odboru vnitřních věcí zařadit majetek vedený na účtu 028 – houpačky, v celkové hodnotě Kč 45.835,- do evidence majetku města.

Z: p. Aleš Felgr
T: ihned

250/03


vedoucímu odboru finančního zajistit dodatečné vyřazení kotle zn. Verner z účetní evidence města.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
251/03


tajemnici pí. Pohorské přizvat na jedno z příštích zasedání Rady města pí. Ing. Ivanu Urešovou.

Z:pí.Ladislava Pohorská
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta