Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-14 ze dne 15.4.2008

21.04.08

 

Souhrn usnesení č. 14/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.4.2008

334/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15.4.2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                    

335/08


Rada města schvaluje

smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č.60/VII/08 s firmou VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 IČ: 27495949 na akci „Plynofikace 10 rodinných domů v lokalitě Průhony III - 2. etapa, Vysoké Mýto.


Termín:       do 30.4.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    


336/08


Rada města odkládá

pokračování přípravy žádosti o dotaci na metropolitní síť a kamerový systém ve Vysokém Mýtě.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


337/08


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou HOLD , s.r.o. se sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany IČ: 45538425 jako dodavatelem akce opravy místní komunikace - příjezdové komunikace k fermentační stanici.


Termín:       do 31.5.2008                         

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                                      


338/08


Rada města schvaluje


předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2008.


                                                                                             339/08


Rada města schvaluje


rozpočet  Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


340/08


Rada města souhlasí


s limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2008 ve znění předloženého návrhu.

                                                                                            

                                                                                             341/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 15/08 na prodej p.p.č. 382/5 k.ú. Vanice ze dne 19.3.2008


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 382/11 o celkové výměře parcely 42 m2, v k.ú. Vanice, manželům panu MUDr. Slavoji Lopuchovskému, narozenému dne 24.11.1959 a paní Heleně Lopuchovské narozené dne 17.05.1961, oba bytem Vanice 40, 566 01 Vysoké Mýto celkovou cenu 4825 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.6.2008342/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města trvá na usnesení 90/06 ze dne 14.06.2006


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008

343/08


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný, případně úplatný převod maximálně za cenu dle znaleckého posudku pozemku p.p.č.3237/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008344/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný, případně úplatný převod maximálně za cenu dle znaleckého posudku pozemků p.č. 6308/13 v k.ú. Vysoké Mýto od Pozemkového fondu ČR.


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

          Termín:      30.06.2008


                                                                                             

345/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků označených jako p. p. č. 4214/47 orná půda a p. p. č. 4214/43 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

346/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 1522/1 zastavěná plocha nádvoří - společný dvůr v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

347/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 18.09.1984) a Ditou (nar. 19.08.1985) Brandovými, oba bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008

                                                                                             

348/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Stančukem (nar. 01.10.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008349/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Kosinou (nar. 11.10.1968), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008350/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Radkou Bezděkovou (nar. 30.05.1978), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


351/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivou Kuchtovou (nar. 04.03.1962), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008352/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Šerackou (nar. 25.04.1930), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008353/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 v ulici Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovými, oba bytem Javornického 2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Vyhnálek zaměstnancem Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

354/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Františkou Benešovou (nar. 09.06.1943), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                    

355/08

Rada města  b e r  e    n a    v ě d o m í

výpověď  smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 20.04.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Jaroslavou Hudákovou, Českých bratří 104, Vysoké Mýto. Šestiměsíční výpovědní lhůta počíná běžet 01.04.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


356/08                                                               


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.19816, ul. Kar. Světlé, Vysoké Mýto označené dle PD jako č. 104, 106, 108, 125 o celkové výměře 36,00 m2 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                                                

357/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy č.474 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Jiřím Proškem, Odbojářská 564, Vysoké Mýto k 31.12.2007


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                 

358/08


Rada města s c h v a l u j e

udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč Centru pro rodinu - Kujebáček, o. s. na činnost.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       duben 2008

                                                                 


359/08                                                                                                                                                                                                        


Rada města v y h l a š u j e


na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou neanonymní soutěž na jednotný vizuální styl města Vysokého Mýta vítězný návrh od Dana Friedlaendera, Velvarská 23, Praha 6 a v souladu s podmínkami soutěže souhlasí s uzavření licenční smlouvy na tento návrh a uzavření smlouvy o dílo na zpracování manuálu jednotného vizuálního stylu města Vysokého Mýta.  

                           

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       květen 2008

                                                                                    

360/08


Rada města bere na vědomí

informace ze zasedání kulturní komise konané dne 25.3.2008


                                                                                             


361/08


Rada města bere na vědomí


informace ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 26.3.2008
362/08


Rada města bere na vědomí


informace ze zasedání komise pro mládež a tělovýchovu konané dne 26.3.2008.


                                                                                             


363/08


Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.   


                                                                                                                                                                                                              


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta