Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2003-10 ze dne 12.3.2003

12.03.03

 
U s n e s e n í č. 10/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 12. 3. 2003

Rada města souhlasí:

182/03

s prodloužením splatnosti kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitosti – prodeji pozemku parc. č. 4232/8 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2.038 m2 dle smlouvy ze dne 24.7.2002 dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


183/03

s prodloužením splatnosti kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitosti – pozemkové parcely č.255/20 v obci Domoradice ze dne 12.12.2002 dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


184/03

s poskytnutím finančního daru ve výši 1 tis. Kč České abilympijské asociaci Pardubice.
Z: p. Pohorská
T: ihned


185/03

s poskytnutím finančního daru ve výši 1 tis. Kč Vodní záchranné službě Českého červeného kříže Pastviny.

Z: p. Pohorská
T: ihned186/03

s poskytnutím finančního daru ve výši 1 tis. Kč Občanskému sdružení Kontakt – Linka důvěry Česká Třebová.

Z: p. Pohorská
T: ihned


187/03

s uzavřením bezúplatné nájemní smlouvy se spol. RENGL s.r.o. Liberec na údržbu a obsluhu plakátovacích ploch ve Vysokém Mýtě na dobu jednoho roku s možnosti prodloužení.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihned


Rada města schvaluje:

188/03

pořad schůze rady města konané dne 12.3.2003 dle předloženého návrhu.


189/03

a doporučuje ZM ke schválení prodej části obchodního podílu ve výši nejméně 10 % na základním kapitálu společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o., IČ: 49813862, společnosti Marius Pedersen, a.s., za podmínek usnesení ZM č. 150/01 ze dne 12.12.2001, předložené Smlouvy o převodu obchodního podílu, Smlouvy o podmínkách převodu obchodního podílu a o způsobu plnění závazku ze smluv a návrhu nové společenské smlouvy EKOLA České Libchavy, s.r.o.

Z: p. JUDr. Poláček


190/03

zveřejnění záměru pronájmu volných prostor v budově č.p. 91 a 92 nám. Přemysla Otakara II a v čp. 179 ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě na potřebnou dobu zájemcům o tyto prostory.

Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned

191/03

vyhodnocení inventarizace za rok 2002 a odpisový plán příspěvkové organizace města Nemocnice Vysoké Mýto platný od 1.1.2003.


192/03

starostovi města p. Bohuslavu Fenclovi zahraniční studijní cestu pořádanou SHS ČMS do Německa ve dnech 13.-18.5.2003.


193/03

účast starosty a Mgr. Plháka na sněmu SHS ČMS v Třeboni ve dnech 20.-22.3.2003.
Rada města doporučuje:


194/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM mění část usnesení ZM č. 6/01 ze dne 12.12.2001 bod č.174/01 a to tak, že slova „manž. Brunclíkovi, Sruby 1“ se nahrazují slovy „manž. Ing. Jiří a Dana Kopecká, Tůmova 104/I, Vysoké Mýto“.
V kupní smlouvě budou uvedeny podmínky z usnesení ZM č. 3/02 z bodu č. 44/02 ze dne 24.04.2002.195/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej smlouvou o smlouvě budoucí p.p.č.1515/77 a p.p.č 1515/76 v k.ú. Vysoké Mýto dle GP č. 2418-123/2002 fy Nopek spol. s r.o., za cenu dle znaleckého posudku + náklady města.
ZM zrušuje z usnesení č. 5/02 ze dne 2.7.2002, bod 128/02.196/03

ZM schválit v souladu se stávající společenskou smlouvou EKOLA České Libchavy, s.r.o. nabídku ostatním společníkům této společnosti k odkoupení prodávané části obchodnímu podílu, a to za podmínek schválených pro prodej do vlastnictví společnosti Marius Pedersen, a.s.197/03

ZM delegovat starostu města jako zástupce města a společníka na valné hromady společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o.


198/03

ZM schválit odkoupení stavby máchadla včetně pozemku č. 76 v Domoradicích za odhadní cenu dle znaleckého posudku + náklady převodu.

Rada města promíjí:

199/03

část smluvní pokuty a trvá na úhradě snížené smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč vyplývající z kupní smlouvy
o prodeji pozemků parc. č. 5013/5 a 5013/6 v k.ú. Vysoké Mýto dle smlouvy ze dne 1.2.2002.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

200/03

informaci k novému zákonu o myslivosti ve vztahu k členství v honebních společenstvech a ručení města za závazky těchto osob.


201/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města jmenuje:

202/03

p. Evu Tomáškovou členkou výběrové komise na obsazení místa primáře oddělení lůžek následné péče Nemocnice Vysoké Mýto. Výběrové řízení se bude konat dne 24.3.2003 ve 13.00 hod. v Nemocnici Vysoké Mýto.


203/03

členy výběrové komise pro výběr dodavatele 12 b.j. domu čp. 816 Vysoké Mýto ve složení: pp. Ing. Pavelka, Dostál, Ing. Sadílek, Ropek a Ing. Krejza.Rada města odkládá:

204/03

žádost Naděje Vysoké Mýto na finanční úhradu výměny výtahů v objektu Naděje.Rada města ukládá:

205/03

tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na terénního sociálního pracovníka do konce měsíce března 2003.

Z: p. Pohorská
T: 31.3.2003
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta