Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-13 ze dne 8. 4. 2008

21.04.08

 

Souhrn usnesení č. 13/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.4.2008311/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 8.4.2008 dle předloženého návrhu.


312/08

                                                                                                                                     

Rada města   z r u š u je


usnesení  RM č. 261/06.

                                                                                             

313/08


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem René Tikalem, Chloumek 5, 508 01 Hořice v  Podkrkonoší jako dodavatelem akce „Restaurování kříže ve Vysokém Mýtě na rozcestí Vanice - Knířov" v celkové výši 529 550,-. Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena v případě obdržení dotace.

Termín:       do 30.4.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


314/08


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem Petrem Dufkem, Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav jako dodavatelem akce „Restaurování sochy svatého Vavřince na Knířovské poutní cestě v celkové výši 299 750,-. Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena v případě obdržení dotace.

Termín:       do 30.4.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


315/08


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s Akademickým sochařem Vojtěchem Míčou, U Půjčovny 4/953, 110 00 Praha 1 - Nové Město a MgA. Pavlem Hoškem, Čapkovská 42, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavateli akce „Restaurování sousoší Kalvárie ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň" v celkové výši 72485,-. Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena v případě obdržení dotace.

Termín:       do 30.4.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


316/08


Rada města    s c h  v a l u  j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice jako dodavatelem akce zpracování územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Vysoké Mýto v celkové výši 963 900,-. Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.4.2008                         

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


317/08

                                     

Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Klubu rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto ve výši 30 000 Kč na výrobu nahrávky kapely Big Band ZUŠ Vysoké Mýto.


                                                                  Zodpovídá:           vedoucí OVV                                                                Termín:       duben 2008

318/08

                                                                 

Rada města   u k l á d á

Ing. Michalu Zimovi připravit návrh rozpočtového opatření na snížení dotace na kulturní aktivity v roce 2008 z Kč 300.000,-- na Kč 270.000,-- tj. o Kč 30.000,-- a zároveň o tuto částku povýšit dotace udělované radou města.


Zodpovídá:          vedoucí OFI         Termín:           červen 2008

319/08                                                               


Rada města s c h v a l u j e


přijetí grantu Pardubického kraje z Programu na podporu kulturních aktivit na rok 2008 ve výši 40 000 Kč na XVI. ročník Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto 2008 konaného ve dnech 23. - 25. 5.

                                                                   Zodpovídá:          vedoucí OVV                                                                 Termín:     duben 2008

320/08

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lubomírem Pospíšilem (nar. 20.03.1977), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

321/08                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Alešem Bečičkou (nar. 06.07.1978), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

322/08                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi  Pavlem Janem (nar. 23.05.1949) a Helenou (nar. 06.09.1972) Vážkovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

323/08                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Nadezhdou Laikovou (nar. 07.12.1951), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

324/08                                                               


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Páralem (nar. 16.02.1964), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

325/08                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Blažkem (nar. 21.05.1984), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

326/08

                                                                            

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Kaiserem (nar. 23.12.1963), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

327/08

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 30.05.1967) a Hanou (nar. 12.01.1977) Košťálovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

328/08

Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro pana Jindřicha Ščudlu, bytem U Potoka 755, Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p p. .č. 1071/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

329/08                                                               

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním akce „DEN S DENÍKEM" společnosti VLATAVA - LABE - PRESS, a.s., Kladská 17, Hradec Králové, IČ: 61860981 na náměstí Přemysla Otakara II.dne 30.05.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

330/08                                                                         


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 274/1, k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:     vedoucí OSM

                                                                                Termín:           ihned

331/08


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o výpovědi z pracovního poměru Ing. Václava Sadílka na žádost zaměstnance.

                                                                                             

332/08


Rada města   u k l á d á

tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru stavebního úřadu.


                                                                           Z: pí Ladislava Pohorská

                                                                           T: ihned

333/08


Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty,  místostarosty, tajemnice, PaedDr. Podroužka, Tomáškové a Hejhala.                                                         


                                                                                                      

                  


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarostaIng. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta