Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-09 ze dne 4.3.2003

04.03.03

 
U s n e s e n í č. 9/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4.3.2003


Rada města souhlasí:

151/03


s přidělením bytu č.8 v č.p.774, Nám. Naděje paní Novotné Marcele (nar.7.2.1979).

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned152/03


s povolením přejezdu přes pozemek p.č. 1123 a 1124 ve vlastnictví města Vysokého Mýta Janu Svěrákovi, Litomyšlská 28, Vysoké Mýto.Povolení se vydá na dobu určitou, a to do doby prodeje nebo převodu pozemku možnému budoucímu zájemci, o čemž bude žadatel 2 měsíce předem vyrozuměn a v tomto termínu se žadatel smluvně zaváže otvor po vratech zazdít, nebo uzavřít novou dohodu s budoucím nabyvatelem nebo nájemcem pozemku.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned
153/03


se stavbou elektrického vedení přes p.p.č 4170/1 a p.p.č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky uzavření Dohody o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny v předloženém znění.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned154/03

se stavbou „Kanalizace Vraclav – Sedlec“ přes pozemky p.č.4997, 5011/2, 2780/4, 2780/8, 2780/17, 2782/2 a pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci č. 5000/5 a 5994 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto, za podmínky uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v předloženém znění.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


155/03


s pozváním zástupců polského města Pyrzyce na Čermákovo Vysoké Mýto 2003, případně pozvat dechový nebo folklórní soubor jako hosta přehlídky.

Z: p. Dr. Mlíka
T: ihned
156/03


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc únor 2003 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


Rada města schvaluje:


157/03

pořad schůze rady města konané dne 4. 3. 2003 dle předloženého návrhu.

Rada města doporučuje:


158/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej části podniku příspěvkové organizace MBP Vysoké Mýto za částku Kč 1.386.926,60.

Z: p. Ropek159/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje navýšení základního jmění Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. o Kč 1.260.000,--.

Z: p. Ropek160/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM pověřuje Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. ke zpracování podkladů pro vložení dalšího majetku do s. r. o.

Z: p. Ropek161/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje příspěvkovou organizace MBP Vysoké Mýto ke dni 30. 6. 2003.

Z: p. Ropek
162/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje založení sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o.

Z: p. Ropek163/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje odkoupení bytového domu č. p. 30 na st.p. č. 11 v k. ú. Domoradice a st. p. č. 11 od Ideal Reality Chrudim spol. s r. o. sídlem Široká 294 Chrudim, za cenu dohodou ve výši maximálně Kč 400.000,--.

Z: sl. Ing. Doležalová164/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Pivovarská 402 na stavební parcele č. 4668/20 a č. 4668/21 v k. ú. Vysoké Mýto včetně podílu na společných prostorách a pozemku zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou :

pí. Jiřině Mádlové, bytem Náměstí 52, Borohrádek Kč 305.000,--

s tím, že první polovina kupní ceny musí být uhrazena při podpisu kupní smlouvy a druhá polovina do třiceti dnů po doručení smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu. V případě neuhrazení nabídnuté ceny v termínu bude zakotveno právo města Vysokého Mýta odstoupit od smlouvy a byt bude postoupen zájemci s druhou a další cenovou nabídkou v pořadí:

pí. Pavlína Sotonová, bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto Kč 270.000,--
pí. Bedřiška Čechová, bytem 9. května 804, Litomyšl Kč 251.000,--


Z: sl. Ing. Doležalová
165/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4290/5, haly na pozemku p.č.4290/6 a pozemku p.č.4290/6 v k.ú. Vysoké Mýto p. Drahoslavu Novákovi – oprava karoserií, U Potoka 755, Vysoké Mýto, p. Miroslavu Popelkovi, opravy silničních vozidel, V Peklovcích 479, Vysoké Mýto a Jaroslavu Bezděkovi, autobusová doprava, Sladovnická 474, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 2 mil. Kč + náklady města. Žadatelé se tak stanou spoluvlastníky, a to každý jedné ideální třetiny z výše uvedených nemovitostí.
Pozemek p.č. 4290/4, účelová komunikace, bude do sepsání kupní smlouvy nejdéle však do 30.6.2004 udržována na náklady kupujících.


Z: sl. Ing. Doležalová166/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje z usnesení Zastupitelstva města č. 6/02 ze dne 11. 9. 2002 bod č. 160/02.

Z: sl. Ing. Doležalová

167/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje z usnesení Zastupitelstva města č. 7/02 ze dne 30. 10. 2002 bod č. 221/02.

Z: sl. Ing. Doležalová


168/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 2548/6, 2548/1, 2548/3, 2549/2 a 2549/1 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Ing. Jiřího Zedníčka, Zedníčkova 158, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 100,-Kč za m2.

Z: sl. Ing. Doležalová169/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace M – KLUB VYSOKÉ Mýto v předloženém znění.

Z: p. JUDr. Poláček170/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje na základě § 20 Zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a § 84 písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích „Zadání územního plánu města Vysoké Mýto“.


Z: p. Ing. Pavelka
171/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1) Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí 2 060 706,- Kč
2) Účel, na který se poskytují úvěry :
a ) obnova střechy starší 10 let
b ) zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c ) zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d ) připojení na městskou kanalizaci
e ) zřízení vodovodní přípojky
f ) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g ) obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h ) zateplení obvodového pláště domu
i ) vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j ) vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3) Žadatelem může být fyzická, nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy, nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta. 
4) Období, ve kterém budou úvěry poskytovány : do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 31.10.2003 na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Z: p. Ing. Pavelka172/03

ZM doplnit kontrolní výbor o potřebný počet členů.
173/03

ZM přijmout toto usneseni:
ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2003 v předloženém znění.
Rada města pověřuje:

174/03

MěBP podáním žaloby u Okresního soudu Ústí nad Orlicí na využití předkupního práva na zpětnou koupi bytu č. 2 č. p. 537 v ulici Jeronýmova Vysoké Mýto od p. Hlaváčka.

Z: p. Ropek
T: ihned
Rada města zamítá:


175/03

žádost p. Radka Mikuleckého, bytem Smetanovo nám. 32, Litomyšl o splatnosti kupní ceny za byt v čp. 539, ul. Jeronýmova Vysoké Mýto a trvá na úhradě kupní ceny bez jakýchkoliv podmínek nejpozději do 30. dubna 2003, v opačném případě město Vysoké Mýto od uzavření kupní smlouvy odstoupí a byt nabídne zájemci s druhou nejvyšší nabídkou tj. pí. Vendule Zálohové, Běstovice, nebo vypíše nové výběrové řízení. Ze zálohy složené panem Mikuleckým bude uhrazeno nájemné za dobu užívání bytu a zbytek bude vrácen.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihnedRada města zrušuje:

176/03

Smlouvu č. 352 ze dne 21. 2. 2002 uzavřenou s M-Klubem
Vysoké Mýto o nájmu na veškerý nemovitý majetek podle vyhl. 393/91 Sb. k 31. březnu 2003.


Z: sl. Ing. Doležalová


Rada města stanovuje:


177/03


oddacími dny v obřadní síni ve Vysokém Mýtě všechny soboty, kromě první v měsíci.

Z: pí. Zajíčková
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

178/03


rezignaci pí. Miroslavy Pilnáčkové, bytem A. V. Šembery 137 Vysoké Mýto na funkci člena kontrolního výboru .

Z: pí. Pohorská


Rada města ukládá:

179/03

Odboru správy majetku zpracovat pro M- Klub Vysoké Mýto smlouvu o výpůjčce na majetek svěřený M-Klubu Vysoké Mýto do správy s účinností od 1. dubna 2003.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: 31. 3. 2003180/03

p. Ing. Oldřichovi Pavelkovi na jedno z příštích zasedání RM pozvat předsedu volejbalového oddílu Vysoké Mýto .

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned181/03


dopravní komisi prověřit možnost vyřešení dopravní situace v Tůmově ulici.

Z: p. Voráček
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta