Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-12 ze dne 1.4.2008

10.04.08

 

Souhrn usnesení č. 12/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.4.2008
291/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 1.4.2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


292/08


Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na aktivity škol a školských zařízení na rok 2008 dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned

   

                                                                                                                                                                          

293/08


Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na aktivity s partnerskými městy na rok 2008 dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                                                       

                                                                          


294/08 


Rada města j m e n u j e

  

konkursní komisi na místo ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto v tomto složení:

Mgr. Josef Vondráček  - zástupce zřizovatele - předseda komise

Helena Kejzlarová - zástupce zřizovatele - člen komise

Bc. Irena Tlapáková - zástupce krajského úřadu - člen komise

Mgr. Pavel Skokan - ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI - člen komise

Eva Krejsová - ředitelka MŠ Záměstí, Choceň - člen komise

Ilona Kalibánová - učitelka MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto - člen komise.


Funkcí tajemníka komise pověřuje RM Renatu Benešovou, zaměstnance MěÚ Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned               


                                                                                    


295/08


Rada města schvaluje


ponížit dotace města volejbalovému klubu o 20 tis. Kč.                                                                                                  

                                                                                    

 

 

 

296/08

            

Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na sport na rok 2008 dle přiloženého návrhu a schválené změně volejbalovému klubu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned


                                                                                             297/08


Rada města s c h v a l u j e


zvýšení osobního příplatku ředitelům základních a mateřských škol ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.                                                                           Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                           Termín: ihned

                                                                          

                                                                  

298/08


Rada města schvaluje


ponížit dotace města kapele Dědovy blechy o 9 tis. Kč, Domu dětí a mládeže Mikádo o 1.844,-- Kč a SKP-Centrum, o.s. Pardubice o 23.856,-- Kč.                                                                                                   


                                                                                             


299/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2008 dle přiloženého návrhu a pozměněného návrhu členů RM.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       duben 2008


                                                                                             300/08


Rada města odkládá


uzavření smlouvy o dílo s firmou  ADONIS PROJEKT  spol. s r. o., Jižní 870,  500 03  Hradec Králové, IČO  62024477 na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení podle platné legislativy ve výši  328.440,- Kč včetně DPH.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             

301/08


Rada města schvaluje

uzavření mandátních smluv s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice jako dodavatelem služeb: Zajištění zadání a administrace veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. na tyto akce:

•1.     Vybudování sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, v ul. Gen. Svatoně a v ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu
•2.     Dodávka kontejnerů, svozového vozu a nakladače sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, v ul. Gen. Svatoně a v ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu
•3.     Dodávka kontejnerů a nádob pro sběrné dvory  v  ul. Kpt. Poplera, v ul. Gen. Svatoně a v ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu.

Termín:       do 30.4.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                                                     
302/08


Rada města   s c h v a l u j e


Doplněk č.1 směrnice pro vedení účetnictví a pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta


                                                                                    303/08


Rada města           t r v á


na svém usnesení číslo 319/07 ze dne 20.3.2007.


                                                                                                                                                            

304/08


Rada města   s c h v a l u j e

souhrnné zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2007 dle předloženého návrhu.


                                                                                             305/08


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 270/08 ze dne 18.03.2008.


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             306/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                          Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                             

                           


307/08


Rada města  schvaluje


odměnu pro PhDr. Pavla Chalupu za tvorbu a vedení internetových stránek města dle předloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: tajemnice MěÚ

                                                                           Termín: 2.4.2008


                                                                                             


308/08


Rada města  schvaluje


služební cestu pro PhDr. Pavla Chalupu do Francie ve dnech 7. - 11. 4. 2008.


                                                                                    309/08


Rada města schvaluje


zřízení přípravné třídy při ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto.


                                                                                             310/08


Rada města bere na vědomí

informace starosty,  místostarosty a tajemnice.   


                                                                                                                                                               

                  


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta