Usnesení RM č. 2003-08 ze dne 25.2.2003

25.02.03

 
U s n e s e n í č. 8/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 25.2.2003


Rada města souhlasí:

131/03

s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 4835 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a p. Milanem Labou, bytem Erbenova 285, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


132/03

se zveřejněním možnosti prodeje části pozemku p.č. 187/2 v šíři 5 m v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


133/03

se směnou bytů mezi paní Vrbovou Janou (nar.6.5.1975) trvale bytem v Břízkách 779, Vysoké Mýto, č.bytu 4 a paní Vrbovou Zdeňkou (nar.25.12.1951) trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, č.bytu 15.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

134/03

se směnou bytů mezi panem Nakládalem Stanislavem trvale bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto, č. bytu 18 a paní Vaňáskovou Martinou, trvale bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto, č.bytu 6 za podmínky vrácení jednoho bytu městu.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned135/03

s přidělením bytu č.10 v č.p.775, Nám. Naděje panu Františku Skipalovi (nar. 3.9.1975).


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


136/03

s přidělením bytu č. 10 v č.p. 807, ČSL Legií Vysoké Mýto panu Karlu Filipiovi (nar. 28.5.1975)a paní Renatě Filipiové (nar. 8.3.1974).

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


137/03

s předloženým návrhem na pronájem části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a ukládá odboru správy majetku vypsat výběrové řízení podle stanovených podmínek

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


138/03

se zveřejněním výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2002 v rozsahu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


Z: sl. Bc. RejentováRada města schvaluje:

139/03

pořad schůze rady města konané dne 25.2.2003 dle předloženého návrhu.
140/03

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25.8.1999 a Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 17.9.2001 v předloženém znění.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned141/03

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.9.1996 mezi Městem Vysoké Mýto a EuroTel Praha, spol. s r.o. v předloženém znění.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


142/03

dílčí inventarizační komisi pro schválení písemného návrhu likvidace a následně vybudování nových částí Čistírny odpadních vod Šnakov ve složení: Ing. Martin Krejza, Ing. Jana Doležalová, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. František Zima a schvaluje přizvat do komise Ing. Irenu Svatošovou, Jiřího Fišera a Ing. Dušana Haluzíka.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihnedRada města doporučuje:

143/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení ZM č.5/02, bod 125/02 v plném znění.


Z: sl. Ing. Doležalová


144/03

RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4644/153 v k.ú. Vysoké Mýto Ing. Ladislavu Jasanskému a Tatianě Jasanské oba bytem Pražská 87, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 500,-Kč/m2 + náklady města.

Z: sl. Ing. Doležalová


145/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 35 v k.ú. Brteč Stavebnímu bytovému družstvu, Fügnerova 5, Vysoké Mýto za cenu dle znaleckého posudku + náklady města.


Z: sl. Ing. Doležalová


146/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 9/02 z 16.12.2002, bod č. 270 a to tak, že text …5 % a splatností do 84 měsíců… bude nahrazen textem… 7 % a splatností do 60 měsíců.


Z: p. Ing. Pavelka

Rada města mění:


147/03

část usnesení č. 4/03 ze dne 27.1.2003 bod 67/03 tak, že slova „za cenu dohodou ve výši 10 tis. Kč ročně od 1.1.2003“ se nahrazují slovy“za cenu dohodou ve výši 2 500,-Kč ročně od 1.1.2003“.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned
Rada města ukládá:

148/03

vedoucí OSM zveřejnit možnost prodeje objektu č. 40 na stavební parcele č. 26 a zahrady p.p.č. 76 v obci a k.ú. Svařeň.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned
149/03

vedoucí odboru správy majetku zrušit povolení záboru veřejného prostranství z důvodu bezpečnosti na chodníku v ul. Pražská mezi náměstím Přemysla Otakara II. a Pražskou bránou.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


150/03

zapisovateli dopravní komise p. Voráčkovi svolat společné jednání dopravní a pořádkové komise v první polovině měsíce března 2003.


Z: p. Voráček
T: ihned

Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta