Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2003-05 ze dne 4.2.2003

04.02.03

 
U s n e s e n í č. 5/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4. 2. 2003
Rada města schvaluje:

80/03

pořad schůze rady města konané dne 4. 2. 2003 dle předloženého návrhu.


81/03


uzavření dodatků k nájemním smlouvám za nebytové prostory z důvodu změny výše nájemného a to z 320,-Kč/m2/rok na 190,-Kč/m2/rok u Domova mládeže Vysoké Mýto, Základní umělecké školy Vysoké Mýto, Gymnázia Vysoké Mýto a Speciální školy Vysoké Mýto od 1.1.2003.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


82/03


převedení nájemní smlouvy uzavřené dne 17. 3. 1997 s p. Petrem Novákem, nyní bytem Kpt. Poplera 363 na pí. Evu Bečičkovou, bytem Pivovarská 417, Vysoké Mýto od 1.1.2003 za stejných nájemních podmínek

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


83/03

přijetí daru od Slévárny Vysoké Mýto s. r. o. ve výši Kč 5.000,-- pro město Vysoké Mýto.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


84/03

sepsání smlouvy pro posuzování zdravotní způsobilosti občanů pro výkon civilní služby s p. MUDr. Janem Jungem, ordinace Jiřího z Poděbrad 99, Vysoké Mýto.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


85/03


změnu části usnesení RM č. 41/02 v bodu 829/02 a 830/02, kdy se slova „ smlouvy o koupi najaté věci“ nahrazují slovy „ smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci“.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihnedRada města byla seznámena a projednala:


86/03

návrhy rozpočtů organizačních složek města Vysoké Mýto.

Z: Ing. M. Zima 
T: ihned


87/03


návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Vysoké Mýto.

Z: Ing. M. Zima 
T: ihned

Rada města souhlasí:

88/03

s vyvěšením pronájmu části pozemku p. č. 1105 v k. ú. Vysoké Mýto

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


89/03


se zřízením práva odpovídající věcnému břemenu zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě a to ve prospěch Českého Telecomu a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 k části pozemku p.č.4666/171 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto formou jednorázové úhrady dohodou ve výši Kč 1.000,--.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihnedRada města doporučuje:


90/03

ZM schválit rozpočty organizačních složek města v upraveném znění.

Z: Ing. M. Zima 

T: ihned


91/03

ZM schválit rozpočty příspěvkových organizací města v upraveném znění.

Z: Ing. M. Zima 

T: ihned


92/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 475/2 v k.ú. Vysoké Mýto od manželů Pavla a Libuše Poklopových, Žerotínova 4, Vysoké Mýto za odhadní cenu, nejméně však Kč 100,- za m2.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


93/03


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6247 v PK a p.p.č. 2220/1 v KN obě v k.ú. Vysoké Mýto firmě TORO VM a.s. Hradecká 251/II, Vysoké Mýto za cenu 1,5 násobku výše znaleckého posudku + náklady města.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


94/03

ZM přijmout tuto změnu části usnesení:

Ze ZM č.8/02 z bodu 253/02 a ze ZM č. 9/02 z bodu 275/02 vypustit p.p.č.4557/1 a trafostanici stojící na p.p.4557/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

Rada města jmenuje:

95/03

p.Vladimíra Voráčka narozeného 14.4.1951, bytem 17. listopadu 680, Vysoké Mýto, členem a zapisovatelem dopravní komise.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

96/03


p. Antonína Langera narozeného 1.6.1950, bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto, členem dopravní komise.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

Rada města odvolává:

97/03

p. Milana Pokorného narozeného 31. 1. 1964, bytem Zborovská 191, Vysoké Mýto, z funkce zapisovatele dopravní komise.Pan Pokorný bude nadále členem dopravní komise.


Z: pí. Pohorská
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

98/03

informace pana starostyRada města ukládá:


99/03


veliteli Městské policie Vysoké Mýto p. Radomíru Touškovi vyhradit během měsíce února na dobu čtrnácti dnů jednoho strážníka Městské policie na vybírání poplatků za parkovné na náměstí a přilehlých parkovacích zónách. Dle případného navýšení vybrané částky zvážit, zda by nebylo vhodné přednést RM návrh na přijetí dalšího strážníka do pracovního poměru Městské policie, který by se zabýval pouze vybíráním poplatků za parkovné.


Z: pí. Pohorská
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta