Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.1.2020

Usnesení RM č. 2003-04 ze dne 27.1.2003

27.01.03

 
U s n e s e n í č. 4/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27.1.2003


Rada města souhlasí:

62/03

s přidělením bytu č. 1 v č.p.773/IV, Nám.Naděje, Vysoké Mýto paní Daškové Vlastě, nar. 30.11.1949.

Z: sl.. Ing. Doležalová
T: ihned


63/03

s upraveným návrhem stanovení platů ředitelů škol a školských zařízení Města Vysokého Mýta - viz tabulka.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


64/03

s vydáním Ročenky na rok 2003 od firmy LORIEN Česká Třebová s tím , že součástí bude přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2003.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


65/03

s vyplacením odměn předsedům výborů ZM a komisí rady města za měsíc leden 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

66/03

pořad schůze rady města konané dne 27.1.2003 dle předloženého návrhu.67/03

uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s. Slavíčkova 1a, Brno na pronájem pozemku pro kryté stání nákupních vozíků umístěné na pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto (Masarykovo náměstí) za cenu dohodou ve výši 10 tis. Kč ročně od 1.1.2003.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


68/03

Pokyn odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vysoké Mýto ke stanovování příplatků za vedení, osobních příplatků a odměn ředitelů škol a školských zařízení s právní subjektivitou, zřizovaných obcí.

Z: sl. Bc. Rejentová


69/03

platy ředitelům organizačních složek: Městská knihovna, Městská galerie, Pečovatelská služba, Domov – penzion pro důchodce, Městská policie dle nařízení vlády 583/2002 Sb., příloha č. 2 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned


70/03

schvaluje platy ředitelům příspěvkových organizací: M-klub Vysoké Mýto, Technické služby Vysoké Mýto, Nemocnice Vysoké Mýto dle nařízení vlády 583/2002 Sb., příloha č. 2 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned

RM projednala:

71/03

a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.5/2002.


Z: p. Ing. M. ZimaRada města doporučuje:

72/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje :
- smlouvu o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 01770211 ze dne 21.1.2003 o poskytnutí podpory, dotaci ve výši 12,9 mil. Kč a úročenou půjčku ve výši 4,3 mil. Kč úročenou roční úrokovou sazbou 2 % jako podporu na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová, Vysoké Mýto“
- zástavní smlouvu č. 01770211-Z“ ze dne 21.1.2003 jako ručení za půjčku ve výši 4,3 mil. Kč na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová, Vysoké Mýto“.
Rada města nesouhlasí:

73/03

s prominutím nájmu na divadelní představení 29. 1. 2003 v Šemberově divadle a s jeho financováním z prostředků fondu rady města a doporučuje využít dotace z rozpočtu dotace města Vysokého Mýta na kulturní, sportovní a společenské aktivity.


Z: sl. Bc. Rejentová


74/03

s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2003 dle žádostí Občanského sdružení Lungta Praha.


Z: p. Fencl

Rada města neschvaluje:


75/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje části pozemku p.č.187/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


76/03

zvýšení příplatku za vedení ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto dle předložené žádosti ekonomky Nemocnice Vysoké Mýto.


Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

77/03

informaci ředitele Technických služeb Vysoké Mýto o nákladech a výnosech na plakátovací službě TS v roce 2002.

Rada města mění:

78/03

usnesení č.748/02 ze dne 3.12.2002 tak, že „dar ve výši 5.000,-
Kč“ se nahradí slovy „ dar ve výši 2.500,-Kč“


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


Rada města ukládá:

79/03

ředitelům příspěvkových organizací a vedoucímu finančního odboru odstranit závady zjištěné vnitřní kontrolou a seznámit s odstraněním závad členy rady města.

Z: ředitelé příspěvkových
organizací
p. Ing. M. Zima
T: do 31. března 2003

Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta