Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-03 ze dne 21.1.2003

21.01.03

 
U s n e s e n í č. 3/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 21.1.2003
Rada města schvaluje:

39/03

pořad schůze rady města konané dne 21. 1. 2003 dle předloženého návrhu.


40/03

dodatek č.1 ke smlouvě mezi městem Vysoké Mýto a MěBP s. r. o. Vysoké Mýto o nájmu tepelných zařízení ze dne 1. 8. 2002 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ropek
T: ihned

41/03

převedení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto z pí. Jany Jiskrové na pí. Reginu Jiskrovou, bytem Brandlova 354, Vysoké Mýto od 01.01.2003.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

42/03

dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23. 12. 2002 mezi městem Vysoké Mýto a Vyšší odbornou školou stavební a Integrovanou střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, kterým se mění částka za pronájem nebytových prostor na Kč 190,-- za m2 a rok.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


Rada města byla seznámena a projednala:

43/03

předložené návrhy rozpočtů MŠ a ZŠ na rok 2003.

44/03

hospodářskou činnost MěBP Vysoké MýtoRada města souhlasí:

45/03

s předloženým návrhem změn úhrad v Domově – penzionu pro důchodce ve Vysokém Mýtě


Z: Bc. Kopecký
T: ihned
46/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4835 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

47/03

s přidělením bytu č. 13 v ulici V Břízkách č.p.778 slečně Buřilové Lucii na dobu určitou, tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.
 


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

48/03

s přidělením bytu č. 5 v ulici V Peklovcích č.p.450 paní Peterkové Martě na dobu určitou, tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

49/03

s přidělením bytu č. 7 v ulici Prokopa Velikého č.p.795 paní Stejskalové Věře na dobu určitou, tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

50/03

s přidělením bytu č. 4 v ulici V Břízkách 779 paní Vrbové Janě na dobu určitou, tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

51/03

s přidělením bytu č. 13 v ulici V Břízkách 783 paní Sokolové Monice na dobu určitou, tj. tři roky. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


Rada města doporučuje:


52/03

ZM schválit předložené rozpočty MŠ a ZŠ na rok 2003 a příspěvek pro tyto organizace zařadit do rozpočtu města r. 2003.


Z: p. Ing. Zima

53/03

ZM schválit hospodářskou činnost MěBP Vysoké Mýto a zařadit v předložené výši do rozpočtu města na rok 2003.

Z: p. Ing. Zima

54/03

ZM využít předkupního práva na zpětnou koupi bytu č. 2 v č.p. 537 ulice Jeronýmova Vysoké Mýto za cenu Kč 104.643,--

Z: p. Ropek
T: ihned
55/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej p.p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto České republice, Finančnímu ředitelství Hradec Králové, zastoupené ředitelkou JUDr. Evou Horákovou za cenu dle znaleckého posudku + náklady města.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned


Rada města jmenuje:


56/03

p.Aleše Felgra bytem Vysoké Mýto, ulice Máchova č.p. 393 do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání


Z: pí. Pohorská
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

57/03

informace pana starosty


Rada města ukládá:


58/03

starostovi prověření úhrad nájemného za pozemek p.p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto České republice, Finančnímu ředitelství Hradec Králové za poslední tři roky.


Z: p. Fencl
T: ihned

59/03

vedoucímu finančního odboru zpracovat na některé z příštích zasedání RM přehled o výši uhrazeného nájemného školských zařízení do konce roku 2002


Z: p. Ing. Zima
T: ihned
60/03

pí. tajemnici MěÚ pí. Pohorské přizvat na příští zasedání RM, které se bude konat dne 27. ledna 2003 od 13 h, ředitelku nemocnice Vysoké Mýto pí Ing. Ivanu Urešovou a ředitele Technických služeb p Ing. Jindřicha Svatoše

Z: pí. Pohorská
T: ihned

61/03

pí. tajemnici MěÚ pí Pohorské přizvat na zasedání RM, které se bude konat dne 4. 2. 2003, velitele Městské policie p Radomíra Touška

Z: pí. Pohorská
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta