Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2003-02 ze dne 14.1.2003

14.01.03

 
U s n e s e n í č. 2/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 14.1.2003
Rada města schvaluje:

25/03

pořad schůze rady města konané dne 14. 1. 2003 dle předloženého návrhu.26/03

uzavření nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště v Ústí nad Orlicí a městem Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned

27/03

při uzavírání nájemních smluv s operátory mobilních sítí tj.
EuroTel spol. s.r.o., RadioMobil a.s., Oskar s.r.o. a, Telecom a.s. od 1.1.2003
tyto ceny:

umístění základnové stanice,
kontejneru apod., roční od 50 tis. do 90 tis. Kč


umístění telekomunikačních zařízení na objektech, roční
od 50 tis. do 80 tis. KčZ: p. Ing. Doležalová
T: ihned


28/03

uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pod prodejnou UNIPO a.s. Pardubice mezi Městem Vysoké Mýto a Dr.Ing. Vítězslavem Hálkem, zvláštním správcem pro zjištění, zajištění a soupis konkurzní podstaty úpadce UNIPO s.r.o. v předloženém znění.


Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned


29/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu p.p.č. 5150/20 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned


30/03

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bučina, České Heřmanice, Džbánov, Hrušová, Javorník, Leština, Libecina, Nové Hrady, Pustina, Radhošť, Řepníky, Slatina, Stradouň, Tisová, Týnišťko, Vinary, Vraclav, Zádolí a Zámrsk, podle kterých by Městský úřad vykonával přenesenou působnost na úseku řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění pro orgány těchto obcí. Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31.10.2006. Cena bude sjednána ve výši 1.000,- Kč za každý pravomocně ukončený případ, který by jinak byl v působnosti jednotlivé obce.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihnedRada města doporučuje:


31/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje převod vlastnických podílů z města Vysokého Mýta na SBD Horizont Vysoké Mýto u těchto nemovitostí

  • spoluvlastnický podíl ve výši 655/1000 z celku k bytové jednotce č. 5/504 a spoluvlastnický podíl ve výši 655/1000 ze spoluvlastnického
  • podílu ke společným částem budovy čp. 504 ul. Brandlova a k pozemku parc. č. 800 příslušející k bytové jednotce 504, vše v obci a kat. území Vysoké Mýto, za cenu ve výši 987 810,-Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši 514/1000 z celku k bytové jednotce č.
8/510 a spoluvlastnický podíl ve výši 514/1000 ze spoluvlastnického
podílu ke společným částem budovy čp. 510-511 v ul. Palackého a k
pozemkům p.č. 813 a poz.p.č. 814 příslušející k bytové jednotce č. 8/510,
vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 582 000,-Kč.
- spoluvlastnický podíl ve výši 534/1000 z celku k bytové jednotce č.
8/507 a spoluvlastnický podíl ve výši 534/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 506-7 v ul. Brandlova a k pozemkům p.č. 812, p.č. 811 příslušející k bytové jednotce č. 8/507, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 572 000,-Kč.
-spoluvlastnický podíl ve výši 607/1000 z celku k bytové jednotce č. 5/505 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 505 ul. Brandlova a k pozemku p.č. 799 příslušející k bytové jednotce č. 5/505, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 972 358,-Kč.
- spoluvlastnický podíl ve výši 532/1000 z celku k bytové jednotce č. 7/507 a spoluvlastnický podíl ve výši 532/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 506-7 v ul. Brandlova a k pozemkům p.č. 812 a 811 příslušející k bytové jednotce č. 7/507, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 512 000,-Kč.
- spoluvlastnický podíl ve výši 515/1000 z celku k bytové jednotce č. 7/511 a spoluvlastnický podíl ve výši 515/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 510-1 v ul. Palackého a k pozemkům p.č. 813 a 814, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 584 000,-Kč.
- spoluvlastnický podíl ve výši 505/1000 z celku k bytové jednotce č. 7/510 a spoluvlastnický podíl ve výši 505/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čo. 510-1 v ul. Palackého a k pozemkům p.č. 813 a p.č. 814 příslušející k bytové jednotce č. 7/510, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 520 000,-Kč.

-
spoluvlastnický podíl ve výši 534/1000 z celku k bytové jednotce č. 7/506 a spoluvlastnický podíl ve výši 534/1000 bytové jednotce č. 7/506 a spoluvlastnický podíl ve výši 534/1000 ze spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 506-7 v ul. Brandlova a k pozemkům p.č. 812 a 811 příslušející k bytové jednotce č. 7/506, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, za cenu ve výši 572 000,-Kč.

Z: p. Ing. Doležalová
32/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej stav.plocha č. 2229/19, 2229/20 a 2229/21 v k.ú. Vysoké Mýto paní Martě Bouškové, B.Korábové 16/II, Vysoké Mýto za cenu dohodou a to takto:
stav. plocha č. 2229/19 za cenu dohodou ve výši 250,-Kč za m2
p.p.č. 2229/20 a p.p.č. 2229/21 za cenu dohodou ve výši 150,-Kč za m2 v k.ú. Vysoké Mýto + náklady města.


Z: p. Ing. Doležalová


Rada města stanovuje:

33/03

limit počtu pracovníků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2003 na 57 pracovníků.


Z: p. Ing. Svatoš
Rada města odvolává

34/03

p. Dostála Lubomíra, bytem Vysoké Mýto 551 z funkce člena komise pro regeneraci památek a památkových zón.


Z: p. Pohorská


35/03

sl. Nevyhoštěnou Kamilu, bytem Kosořín 36 z funkce člena bytové komise.


Z: p. Pohorská
Rada města jmenuje:

36/03

p. Bednářovou Alenu, bytem Netřeby 4, České Heřmanice do funkce člena a zapisovatele komise pro regeneraci památek a památkových zón.


Z: p. Pohorská


37/03

sl. Ing. Doležalovou Janu, bytem Vysoké Mýto, V Peklovcích 448 do funkce člena a zapisovatele bytové komise.


Z: p. Pohorská
Rada města bere na vědomí:


38/03

informace starosty města.


Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta