Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2003-01 ze dne 7.1.2003

07.01.03

 
U s n e s e n í č. 1/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 7.1.2003

Rada města souhlasí:

1/03

se služební cestou p. Dr. Chalupy – ředitele Městské galerie Vysoké Mýto do Francie ve dnech 10.-14.1.2003.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihnedRada města schvaluje:

2/03

pořad schůze rady města konané dne 7.1.2003 dle předloženého návrhu.

3/03

směrnici pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. Zima M.
T: ihned

4/03

dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a spol. Služby Vysoké Mýto, s.r.o. v předloženém znění.

Z: sl.Ing. Doležalová
T: ihned

5/03

splatnost kupní ceny ve věci nákupu nemovitostí od paní Balcarové, pana Poplera, pana Tichého a paní Tiché, a to do deseti dnů od doručení kupujícímu smlouvy kupní s doložkou KÚ o provedení vkladu.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned
6/03

dar ve výši 1 tis. Kč pro prvního občánka narozeného ve vysokomýtské porodnici v r. 2003 a 1 tis. Kč pro prvního vysokomýtského občánka r. 2003.

Z: p. Pohorská
T: ihned

7/03

dodatek č. 1 k delimitačnímu protokolu o převodu movitého majetku z ČR, OkÚ Ústí nad Orlicí na Město Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned

8/03

delimitační protokol o převodu movitého majetku z ČR, OkÚ Chrudim na Město Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města doporučuje:

9/03

sloučení komise pro ochranu veřejného pořádku a komise dopravní, při společném zasedání navrhnout předsedu komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned


10/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej p.p.č. 4666/18 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Jiřímu a Haně Janovcovým, V Peklovcích 460/II, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,-Kč za m2 + náklady města.

Z: sl.Ing. Doležalová11/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 4787 díl „a“ v k.ú. Vysoké Mýto manželům RNDr. Vladislavu a Mgr. Olze Steinfeldovým, Bří. Škorpilů 19/I, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 500,- Kč za m2 + náklady města.

Z: sl.Ing. Doležalová

12/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu části p.p.č. 4785 díl „c“ a část p.p.č. 4791 díl „e“ a díl „g“ ve vlastnictví Města Vysoké Mýto za p.p.č. 6/2 díl „d“ a díl „f“ ve vlastnictví
České pojišťovny a.s. se sídlem Spálená 16, Praha 1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem 1.000,-Kč za m2 pro díl „c“ dle GP.

Z: sl.Ing. Doležalová
Rada města jmenuje:

13/03

p. Luboše Dostála, bytem Vysoké Mýto 551 členem a zapisovatelem stavební komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned

14/03

do funkcí ředitelek škol:
- Mgr. Helenu Mandíkovou ředitelkou ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 11 na dobu neurčitou
- Mgr. Hanu Štindlovou ředitelkou MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto na dobu neurčitou
- paní Jaroslavu Jílkovou ředitelkou MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto na dobu neurčitou
- paní Věru Pešinovou ředitelkou MŠ Slunečná, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.6.2003
- paní Irmu Novákovou ředitelkou MŠ Lidická, Vysoké Mýto na dobu určitou do doby návratu Mgr. Wichové po ukončení mateřské a rodičovské dovolené.

Z: sl. Bc. Rejentová

15/03

p. Rozlivkovou Hanu, bytem Jehnědí 98 do funkce člena a zapisovatele komise pro výchovu a vzdělávání.

Z: p. Pohorská
T: ihned


16/03

p. Benešovou Renatu, bytem Voděrady 99 do funkce člena a zapisovatele komise pro mládež a tělovýchovu.

Z: p. Pohorská
T: ihned

17/03

p. Klasovitou Petru, bytem Vraclav 79 do funkce člena a zapisovatele kulturní komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned


18/03

p. Marcelu Kubešovou, bytem Kollárova 667, Choceň do funkce člena a zapisovatele komise pro etnické menšiny.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města odvolává:

19/03

p. Ivu Pavlišovou, bytem Vysoké Mýto 683 z funkce zapisovatele a člena stavební komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned


20/03

z funkcí ředitelek škol:
- Mgr. Helenu Mandíkovou, ředitelku ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 11
- Mgr. Hanu Štindlovou, ředitelku MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto (dříve MŠ Žerotínova)
- paní Jaroslavu Jílkovou, ředitelku MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
- paní Věru Pešinovou , ředitelku MŠ Slunečná, Vysoké Mýto
- paní Irmu Novákovou, ředitelku MŠ Lidická, Vysoké Mýto paní Stanislavu Brandovou, ředitelku MŠ Pivovarská, Vysoké Mýto

Z:sl. Bc. Rejentová

21/03

p. Tomáškovou Janu, bytem Vysoké Mýto 309/III. z funkce člena komise pro mládež a tělovýchovu a komise pro výchovu a vzdělávání.

Z: p. Pohorská
T: ihned

22/03

sl. Nevyhoštěnou Kamilu, bytem Kosořín 36 z funkce člena kulturní komise.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města navrhuje:

23/03

Zastupitelstvu Pardubického kraje tyto osoby pro zvolení za členy orgánů Okresní pojišťovny VZP Ústí nad Orlicí:
Ing. Jaroslava Šenka, bytem 17. listopadu 680, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za člena Dozorčí rady OP VZP Ústí nad Orlicí,
JUDr. Libora Poláčka, bytem Pivovarská 342, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto za člena Správní rady OP VZP Ústí nad Orlicí.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihnedRada města stanovuje:

24/03

stanovuje limit příruční pokladny umístěné v budově Městský dům a příruční pokladny v Informačním centru MěÚ ve výši 20 000,- Kč.

Z: p. Ing. Zima M.
T: ihned
Bohuslav F E N C L
starosta


Ing. Martin K R E J Z A
místostarosta