Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2004-37 ze dne 10.11.2004

10.11.04

 
U s n e s e n í č. 37/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 10.11.2004
Rada města souhlasí:

1018/04

s vyvěšením sdělení o možnosti prodeje ideální poloviny objektu čp. 37/I ve Vysokém Mýtě s příslušným pozemkem a ukládá p. Ropkovi jednat se spolu majitelem objektu o prodeji.

Z: p. Ropek
T: ihned

1019/04

s přidělením bytu č. 12 v č.p. 774 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě paní Jarmile Blažkové , nar. 23.8.1975, Nám Naděje 774, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

1020/04

s přidělením bytu č. 13 v č.p. 774 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě panu Jaroslavu Lipavskému, nar. 5.1.1982, V Zahradách 451, Brandýs nad Orlicí.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města schvaluje:

1021/04

pořad schůze rady města konané dne 10.11.2004 dle předloženého návrhu.

1022/04

předložený ceník za výlepové služby platný pro M-klub Vysoké Mýto od 1. 12. 2004.

Z: p. Dr. Mlíka


1023/04

uzavření smlouvy č.482 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 28 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Vlastislavem Stoklasou a Zdenkou Stoklasovou, Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 112,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


1024/04

uzavření smlouvy č.487 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 mezi městem Vysoké Mýto a paní Ivanou Zemkovou, Talafúsova 566, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


1025/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 519 o nájmu pozemku ze dne 16.04.2003 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Františkem Švécarem, Štefánikova 543, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

1026/04

dopis pana Petra Ryšky ze dne 27.10.2004.
1027/04

informaci správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů týkající se závazků poplatníků –fyzických osob,které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.


1028/04

ústní informaci Ing. Kubů o možných změnách v Obecně závazné vyhlášce města Vysokého Mýta č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1029/04

dopisy Územní vojenské správy Ústí nad Orlicí a Krajského vojenského velitelství Pardubice ohledně oslav Dne veteránů dne 11. listopadu 2004 jako vzpomínky na padlé i žijící veterány světových válek válečných konfliktů s žádostí o pietní uctění jejich památky. Ve Vysokém Mýtě proběhl tento akt 27.10.2004 u příležitosti odhalení nové pamětní desky.

1030/04

informace starosty.
Rada města doporučuje:

1031/04

ZM schválit dopis sepsaný jako odpověď na dopis pana Petra Ryšky.


1032/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje k zajištění části pohledávky ve výši 3.520.000,-Kč (slovy tři miliony pět set dvacet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 817, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých), zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na těchto bytových jednotkách :
a. Bytová jednotka číslo 1/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 989/10000
b. Bytová jednotka číslo 2/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 529/10000
c. Bytová jednotka číslo 3/817/, podíl na spol.částech domu a pozemku 1018/10000
d. Bytová jednotka číslo 4/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 992/10000
e. Bytová jednotka číslo 5/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 529/10000
f. Bytová jednotka číslo 6/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 1021/10000
g. Bytová jednotka číslo 7/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 1022/10000
h. Bytová jednotka číslo 8/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 587/1000
i. Bytová jednotka číslo 9/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 794/10000
j. Bytová jednotka číslo 10/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 687/10000
k. Bytová jednotka číslo 11/817, podíl na spol.částech domu a pozemku 707/10000
nacházejících se v budově čp. 817, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/72, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu č.p. 817 a pozemku parc.č. 4664/72 – zastavěná plocha, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5617 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.
1033/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje k zajištění části pohledávky ve výši 3.520.000,-Kč (slovy tři miliony pět set dvacet tisíc korun českých), představující část dotace poskytnutou na výstavbu bytových jednotek v domě č.p. 818, kdy částka poskytnutá na výstavbu jedné bytové jednotky činí 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých), zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města Vysokého Mýta ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na těchto bytových jednotkách :
a. Bytová jednotka číslo 1/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 989/10000
b. Bytová jednotka číslo 2/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 529/0000


c. Bytová jednotka číslo 3/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 1018/10000
d. Bytová jednotka číslo 4/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 992/10000
e. Bytová jednotka číslo 5/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 529/10000
f. Bytová jednotka číslo 6/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 1021/10000
g. Bytová jednotka číslo 7/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 1022/10000
h. Bytová jednotka číslo 8/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 587/10000
i. Bytová jednotka číslo 9/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 794/10000
j. Bytová jednotka číslo 10/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 687/10000
k. Bytová jednotka číslo 11/818 podíl na spol.částech domu a pozemku 707/10000
nacházejících se v budově č.p.818, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití- bydlení, postavené na pozemku s parc. číslem 4664/73 včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp.818 a pozemku parc.č. 4664/73 – zastavěná plocha, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 5617 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vysoké Mýto.

Rada města nedoporučuje:

1034/04

ZM udělit čestné občanství města plk. Moravcovi.

Z: p. Dr. Mlíka
T: 15.12.2004


Rada města projednala:

1035/04

Koncepci hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Vysoké Mýto a ukládá řediteli MěBP Vysoké Mýto dopracovat návrh Koncepce dle připomínek členů RM a návrh předložit na některém z příštích zasedání RM.

Z: p. Ropek


1036/04

rozbor hospodaření města sestavený k 30.9.2004 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p.Ing.M.Zima
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta