Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2004-36 ze dne 2.11.2004

02.11.04

 
U s n e s e n í č. 36/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2. 11. 2004
Rada města schvaluje:

997/04

pořad schůze rady města konané dne 2. 11. 2004 dle předloženého návrhu.998/04

prodejní cenu sbírky básní Josefa Bednáře ve výši Kč 40,--.


Z: pí. Hana Rozlivková v. z.
T: ihned

999/04


plán práce a složení hlavní inventarizační komise dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned

1000/04

přidělení bytu č. 8 velikosti 1+1 v č.p. 450 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Petru Kováčovi (nar.13.9.1977), trvale bytem Nová Ves 60, Zámrsk v zájmu města za podmínky předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

1001/04


přidělení bytu č. 1 velikosti 1+1 v č.p. 782 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýto panu Václavu Steinovi (nar.19.4.1966), trvale bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 17 v č.p. 778 v ul. V Břízkách městu Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
Rada města souhlasí:


1002/04

s návrhem na přidělení bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě, Javornického 432, paní Binkové Vlastě.
Z: sl. Ing. Fajglová Iveta
T: ihned


1003/04


s návrhem na přestěhování paní Bartheldyové Otilie z bytu č. 10 do bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou, Javornického 432, Vysoké Mýto.


Z: sl. Ing. Fajglová Iveta
T: ihned

1004/04


s přijetím daru ve výši Kč 180.000,-- od firmy NOPEK s. r. o., Vysoké Mýto .


Z: p. Ing. Michal Zima??
T: ihned

1005/04


se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemků p.č. 4282/9, 4282/16, 4214/38, 4214/13, 4214/15 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


1006/04


se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, nebo směny pozemku p.č. 380/1 v k.ú. Vanice.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


1007/04


s konáním zasedání RM dne 10. 11. 2004 ve 14 hod a ZM dne 10. 11. 2004 v 16 hod.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města nesouhlasí:


1008/04

s poskytnutí finančního příspěvku Jazykové sportovní miniškole němčiny a angličtiny.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města nedoporučuje:


1009/04

ZM prominout úhradu faktury číslo 400036 vystavené dne 10.3.2004 ve výši 93.633,-Kč týkající se neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící z obce Tisová ve školním roce 2003/2004 do základních škol ve Vysokém Mýtě. 


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

Rada města poskytuje:

1010/04

dotaci na ve výši Kč 5.000,-- Společnosti železniční při DKV Česká Třebová na jízdu Mikulášského vlaku s parní lokomotivou na trati Choceň – Litomyšl.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města bere na vědomí:


1011/04

„Analýzu výhodnosti změny právní formy TS VM na některou z forem obchodní společnosti“ vyhotovenou AV-AUDITING spol. s r. o. .1012/04

žádost Občanského sdružení BERENIKA – Vysoké Mýto o pronájem pavilonu v MŠ Slunečná.1013/04

vyjádření fa RENGL, společnost s ručením omezeným, k možnosti prodeje plakátovacích ploch.Rada města jmenuje:

1014/04

p. Pavla Karlíka bytem Chmelová 433, Vysoké Mýto členem Kulturní komise.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města ukládá:

1015/04


vedoucím odborů MěÚ a ředitelům organizací a organizačních složek zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi do 30. 11. 2004
Z: vedoucí odborů MěÚ
ředitelé organizací
ředitelé organizačních složek
T: 30. 11. 2004
1016/04


předsedovi hlavní inventarizační komise p. Ing. Martinu Krejzovi předložit RM výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu do 31. 3. 2005.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: 31. 3. 2005


1017/04


p. Ing. Pavelkovi prověřit možnost plynofikace místních částí Vysoké Mýto – Lhůta a Vysoké Mýto – Svařeň.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihnedBohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta