Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-09 ze dne 11. 3. 2008

14.03.08

 

Souhrn usnesení č.  9/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.3.2008

217/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 11.3.2008 dle předloženého návrhu.


218/08


Rada města   v y h l a š u j e


v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na místo ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem nejpozději od 1.8.2008, dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned     

219/08


Rada města  s c h v a l u  j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Boženy Stárkové 650/6, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ: 27118436, na zajištění projektové dokumentace k realizaci a dokumentace pro výběr zhotovitele podle zákona č.137/2006 Sb. na akci „Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu) Vysoké Mýto" v předloženém znění.

Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí OÚP


220/08


Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v rozsahu dle důvodové zprávy.

Termín:       do 19. 3. 2008

Zodpovídá: vedoucí OÚP

221/08

Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet projektu Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto ve výši 63 mil. Kč a spolufinancování ve výši 7,5 % tj. 4,725 mil. Kč.

Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí OÚP


222/08


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy na přijetí daru jako příspěvku na financování přípojek inženýrských sítí v lokalitě Průhony III., Vysoké Mýto od Tomáše Kazdy, bytem: Dostojevského 492, Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto v celkové výši 37400,- Kč v předloženém znění.

Termín:       do 11.03.2008      

Zodpovídá: vedoucí OÚP


223/08


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy na přijetí daru jako příspěvku na financování přípojek inženýrských sítí v lokalitě Průhony III., Vysoké Mýto od Jana Janeckého, bytem: Větrná 713, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto v celkové výši 37400,- Kč v předloženém znění.

Termín:       do 11.03.2008      

Zodpovídá: vedoucí OÚP


224/08


Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

1) předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu)", který je prioritní investiční akcí města v letech 2008 - 2010.

2) rozpočet výše uvedeného projektu ve výši 65 768 956,- Kč ve skladbě, která je uvedena v důvodové zprávě.

3) čerpání vlastního podílu města na výše uvedený projekt ve výši 5 532 580,- Kč s tím, že tato částka bude zapracována do rozpočtového výhledu na léta 2008-2010.

Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí OÚP

225/08

Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace MPR a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě tyto dvě památky

- ZŠ Javornického 2, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

- Chrám svatého Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto


Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí OÚP


226/08


Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Čerpání finanční kvóty na podporu obnov (opravy, restaurování) kulturních památek v rámci Program regenerace MPR a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě ve výši 1 290 000,-Kč následujícím způsobem

Město Vysoké Mýto - ZŠ Javornického, Vysoké Mýto ve výši 635 000,- Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Vysoké Mýto - Chrám sv.Vavřince ve výši 655 000,-Kč


Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí OÚP227/08


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s paní Evou Bezákovou, nar. 8.6.1956, bytem č. 4 v DPS Komenského 124.

                                                                                Zodpovídá:      vedoucí OSS

                                                                           Termín:           ihned


228/08       


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo  města      s c h v a l u j e     

plán rozvoje sociálních služeb ve Vysokém Mýtě a  v místních částech na období 2008 - 2010.

                                                                                Zodpovídá:      vedoucí OSS

                                                                           Termín:           ihned

229/08

                                                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnických podílů p.p.č. 4859/5 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu 33 466,70 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

230/08                                                                         

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Reginou Šplíchalovou (nar. 15.06.1972) bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

231/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Milenou (nar. 18.04.1975) a Salimem (nar. 23.05.1972) Braikovými, oba bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

232/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi  Jaromírem (nar. 30.06.1972) a Lenkou (nar. 06.10.1975) Kasalovými, oba bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

233/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Danou Šejnohovou (nar. 05.03.1967) bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

234/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Doležalem (nar. 27.09.1963) bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

235/08                                                                         

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o, IČ: 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Vysoké Mýto, a to majetku:


  • 1. stavba bez č.p. na pozemku označeném jako st. p. č. 79 zastavěná plocha vobci Vysoké Mýto k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta - VDJ Lhůta 40 m3 - pořizovací hodnota 12.127,-Kč
  • 2. stavba bez č.p. na části pozemků označených jako p. p. č. 4709/2, 4710/4 a 4706 vše vobci a k.ú. Vysoké Mýto - VDJ Vrcha 2 x 2000 m3 - pořizovací hodnota 5.297.049,-Kč.
  • 3. stavba bez č.p. na pozemku označeném jako st. p. č. 204 vobci Cerekvice nad Loučnou a vk.ú. Pekla - evakuační stanice Pekla - pořizovací hodnota 765.333,-Kč
  • 4. stavba bez č.p. na pozemcích označených jako st. p. č. 207/1, 207/2 a 207/3 vobci Cerekvice nad Loučnou a vk.ú. Pekla a na pozemku označeném st. p. č. 213 vobci a k.ú. Hrušová - čerpací stanice Hrušová - pořizovací hodnota 3.735.048,-Kč
  • 5. Vodovod Vrcha II. včetně přidružených objektů- pořizovací hodnota 8.362.955,-Kč
  • 6. stavbu bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 4710/2 vobci a k.ú. Vysoké Mýto - VDJ Vrcha 3 x 500 m3- pořizovací hodnota 2.383.680,-Kč
  • 7. Vodovodní a kanalizační řad Průhony I. a Průhony II. - pořizovací hodnota 11.509.704,-Kč
  • 8. Vodovod Svařeň- pořizovací hodnota 3.845.625,-Kč

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       19.03.2008

236/08

                                                                          

Rada města     n e s ch v a l u j e

pronájem části pozemku označeném jako p. p. č. 797 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro vybudování odstavných stání pro dva automobily a příjezdu na pozemek označeného jako p. p. č. 733 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

237/08


Rada města     s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto - Choceňská věž mezi městem Vysokým Mýtem a panem Václavem Prachařem (nar.: 10.11.1952), bytem: Sruby 141. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.04.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného je stanovena na 100,-Kč/měs + náklady za el. energii. Nájemce bude povinen umožnit uskutečnění akcí třetích osob, které budou schváleny pronajímatelem.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.04.2008

238/08                                                                         

Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro pana Pavla Kučeru, bytem Rokycanova 655, Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p p. .č. 1837/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

                                                                          

239/08


Rada města   s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.363 o nájmu pozemků uzavřené dne 29.10.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Zdeňkem Horáčkem, Slatina 74 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

240/08                                                                         

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce společnosti MOBILKOM a.s., Křižíkova 237, Praha 8, IČ: 48171000 na náměstí Přemysla Otakara II. ve dnech 13.03.2008 do 16.03.2008. Akci pořádá pan Libor Kovář, bytem: Horní 3038/112, Ostrava - Bělský Les. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          


241/08


Rada města     nesouhlasí

s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol. s  r.o. dne 12.03.2008.

         Zodpovídá:   vedoucí OSM

         Termín:       ihned

242/08

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í 


návrh Nařízení č. 1/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu a návrh ceníku za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn

243/08

                                       

Rada města     s o u h l a s í

s přijetím finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od firmy :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01

IČ: 259 48 121


Zodpovídá:   vedoucí OŽP

         Termín:       ihned

244/08


Rada města    u k l á d á

vypsat výběrové řízení na ředitele městského kulturního zařízení M-KLUB.


Zodpovídá:   starosta

         Termín:       ihned

245/08


Rada města  u k l á d á


připravit k 1.7.2008 vznik s.r.o. zajišťující kulturní a vzdělávací služby, které v současné době poskytuje příspěvková organizace MKLUB.


Zodpovídá:   starosta

          Termín:      červen 2008

246/08


Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, Kejzlarové a  Mgr. Junka.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta