Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2008-08 ze dne 4.3.2008

12.03.08

 

Souhrn usnesení č.  8/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4.3.2008

189/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 4.3.2008 dle předloženého návrhu.
190/08


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Boženy Stárkové 650/6, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ: 27118436, na zajištění projektu interiéru na akci „Rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) Vysoké Mýto".


Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
191/08


Rada města schvaluje

projektový tým akce „Rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení Vysoké Mýto" ve složení :

Ing. František Jiraský, místostarosta jako vedoucí týmu

Mgr.arch Roman Brychta, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. za projektanta

PhDr. Pavel Chalupa, ředitel Městské galerie Vysoké Mýto

Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Mgr. Marie Lněničková, odbor vnitřních věcí Město Vysoké Mýto za IC


Termín:       ihned 

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
192/08


Rada města schvaluje


vypsání výzvy k podání nabídky na zpracování územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Vysoké Mýto.


Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

193/08


Rada města schvaluje


uzavření mandátní smlouvy, která nahrazuje mandátní smlouvu č. 3183 ze dne 27.06.2006  s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, na zajištění přípravy a realizace zadavatelských činností podle zákona č.137/2006 Sb. na akci „Domov důchodců ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě".


Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

194/08


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto, jako dodavatelem akce: Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 10 rodinných domů ve Vysokém Mýtě - lokalitě Průhony III. - 2.etapa v celkové výši 2 617 394,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
195/08


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 150 000 Kč na kulturní a vědeckou činnost muzea související s historií regionu Vysokomýtska.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008196/08


Rada  města s c h v a l u j e


vyřazení a darování movitého majetku DDM Mikádo, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                    Termín: 18.března 2008197/08


Rada  města   s c h v a l u j e


vyřazení a darování movitého majetku Technickým službám města Vysokého Mýta,dle předloženého návrhu.

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 18.března 2008198/08


Rada města: s ch v a l u j e

Odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 1.6.2002 s Miroslavem  Filipi,IČ.:48608793, bytem Vysoké Mýto, nám. Otmara Vaňorného 273 a následný odprodej movitého majetku - dle přílohy č.1.

                  

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       18.3.2008


199/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 1  v č.p. 89/I v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě, včetně podílů ve výši 419/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 346/1, 346/2, 346/3 v k.ú. Vysoké Mýto současnému nájemci bytu p. p.Danielovi Fajfrovi narozenému dne 07.05.1975 za cenu  666 870 Kč


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.03.2008200/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 4  v č.p. 242/I v ulici Vrchlického ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 270/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 271 v k.ú. Vysoké Mýto současnému nájemci bytu manželům panu Milanovi Krapkovi narozenému dne 03.06.1962 a paní Lence Krapkové narozené 30.11.1964 za cenu tj.696 970 Kč


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.03.2008201/08


Rada města     s c h v a l u j e

Smlouvu o smlouvě budoucí na výpůjčku barokní sochy Sv. Josefa, bezúplatně pro potřeby Muzea barokních soch umístěného v kostele Sv. Josefa v Chrudimi. V předloženém znění, za podmínky osazení kopie sochy na původní místo.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008202/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vondráčkem (nar. 02.02.1977), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008203/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Soňou Pecháčkovou (nar. 25.03.1965), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008


                                                                                    

204/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Jílkem (nar. 01.05.1985), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008


                                                                                             

205/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milošem Filipem (nar. 19.07.1971), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

206/08                                                                                           

Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Bártou (nar. 02.09.1977), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Milan Klančík (nar. 19.03.1980), Nové Hrady 29,

3.   Pavel Dvořáček (nar. 19.06.1976), Českých bratří 746, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

207/08

Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Klančíkem (nar. 19.03.1980), bytem Nové Hrady 29. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Bárta (nar. 02.09.1977), V Peklovcích 452, Vysoké Mýto,

3.   Michala Hájková (nar. 07.10.1988), Zedníčkova 335, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008208/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Menclíkovou (nar. 08.03.1979), bytem Chelčického 36, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Irena Schmidtová (nar. 03.06.1966), Vinary 49,

3.  Milan (nar. 23.05.1961) a Petra (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovi, Javornického 2, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

209/08

Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar. 10.01.1976) Giňovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Giňovi vrátí byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Zuzana Ropková (nar. 28.12.1984), V Peklovcích 497, Vysoké Mýto,

3.   Milan Stehlík (nar. 01.05.1975), Svařeň 39, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

210/08

Rada města  bere na vědomí

zápis z jednání komise pro Regeneraci památek a památkových zón ze dne 29.2.2008.

211/08

Rada města  j m e n u j e   

členku komise SPOZ paní Evu Navrátilovou, bytem SNP 625, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  tajemnice

                                                                           Termín:  ihned

212/08

Rada města schvaluje


vyplacení doplatku prémií pro ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. ve výši 45%.

                                                                           Zodpovídá:místostarosta                                                                                    Termín: ihned                

                           

213/08

Rada města bere na vědomí

škody způsobené vichřicí Emma na lesních porostech Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.

                                                                 


214/08

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.215/08


Rada města odvolává


na základě personálních změn z členství v kulturní komisi p. Štěpánku Valkovou, bytem Husova 184, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá: tajemnice

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             216/08


Rada města jmenuje


členkou kulturní komise p. Evu Olivovou, bytem Prokopa Velikého 210, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá: tajemnice

                                                                           Termín: ihnedIng. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta