Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2004-33 ze dne 5.10.2004

05.10.04

 
U s n e s e n í č. 33/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 5.10.2004






Rada města souhlasí:

879/04

s instalací 10 ks plastových reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení za účelem propagace politických stran dle žádosti firmy Hostalek-Werbung spol. s r.o. Česká Třebová.

Z: p. Mgr. Běloušek
T: ihned

880/04

RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000,-Kč (slovy desettisíc korun českých) na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě od firmy:
NOPEK, spol. s r.o. sídlo: Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí 724/IV, PSČ: 566 01IČ: 15030075


Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned

881/04

s přijetím finančního daru ve výši 5.000,-Kč (slovy pěttisíc korun českých) na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě od pana:

Pavla Vannaye, bytem Ležáků 552, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned

882/04

s uzavřením smlouvy o dílo se stavební firmou - BOSS s.r.o. Pražská 58/II Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce: „Stavební úpravy klubovny (knihovny) v Domoradicích č.p. 74“ .

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
883/04

se zavedením sochy sv. Vavřince na pozemku p.č. 4952/1 v k.ú. Vysoké Mýto a krucifixu na pozemku p.č.4955 v k.ú. Vysoké Mýto do evidence majetku města Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

884/04

se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 4713 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

885/04

se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku p.č. 5022/3 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

886/04

s instalací městského znaku na vstupní bránu stadionu a s užíváním názvu Městský stadion.

Z: p. Ing. Holubová



Rada města schvaluje:

887/04

pořad schůze rady města konané dne 5.10.2004 dle předloženého návrhu.

888/04

prodloužení splatnosti úvěru poskytnutého Stavebnímu bytovému družstvu Horizont IČ: 25952617 dle smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003 k datu 30.11.2004.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned

889/04

změnu smlouvy o poskytování služeb s JUDr. Drahošovou dle předloženého návrhu.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

890/04

převod užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě z Pavla Koblížka, bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na Vlastimila Koblížka nar. 21.6.1977, bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

891/04

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a Českým Telecomem, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 dle předloženého znění.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


892/04

zveřejnění informací o možnosti pronájmu, prodeje, výpůjčky a směny pozemků p.č. 4512, 4527/1, 5122 a 5124 vše v k.ú. Vysoké Mýto a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 3172, 3277, 6073, 6074, 6075, 6076 a 6077 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

893/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 179, ul. Jiráskova, Vysoké Mýto. Jedná se o 4 m2 v kanceláři č.304.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


894/04

ukončení smlouvy č. 313 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9, dne 05.05.1997 k 31.12.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

895/04

uzavření smlouvy č.123 o nájmu částí pozemků p.č. 275, 518/1, 626, 1556/13, 1811, 1873/1, 4644/78, 4668/7, 4795, 4815, 4819/1 a 4901/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění reklamních tabulí, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Kosinova 1073/1, Liberec1, s účinností od 26.07.2004 na dobu určitou do 30.11.2004. Cena nájemného je stanovena ve výši 10,- Kč/m2/den, celkové nájemné ve výši 15.360,-Kč bude uhrazeno jednorázově do 31.10.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

896/04

uzavření smlouvy č.304 o pronájem sloupů VO pro umístění MIOS, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o., IČ: 15028101, Riegrova 175, Česká Třebová, s účinností od 03.11.2004 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Cena nájemného je stanovena ve výši 25% z tržeb za podnájem zařízení a bude hrazena jednorázově do 31.03. následujícího roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

897/04

uzavření smlouvy č.436 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto pozemek je veden v evidenci nemovitostí o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Zdenou Dudychovou a Lubomírem Laštovkou, bytem: Odbojářská 463, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


898/04

uzavření smlouvy č.479 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 za účelem zřízení předzahrádky mezi městem Vysoké Mýto a paní Janou Bartošovou, bytem: Odbojářská 600, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 60,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


899/04

uzavření smlouvy č.518 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky mezi městem Vysoké Mýto a manželi RNDr. Marií Horníčkovou a Karlem Horníčkem, bytem: Odbojářská 464, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


900/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 520 o nájmu pozemku ze dne 01.07.1997 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a paní Jaroslavou Karalovou, bytem Větrná 714, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


901/04

zámek Nové Hrady jiným oddacím místem ode dne platnosti nového matričního zákona.

Z: p. Mgr. Běloušek



Rada města doporučuje:

902/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod sochy sv.Josefa na pozemku p.č.4597/33 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.12.2004

903/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1515/20, 1516 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 1536, 3920/1 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3921 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/2 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/3 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/6 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/7 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3964/1, 3964/2 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3964/3 včetně budovy č.p. 183 na tomto pozemku stojící, 3964/4 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3964/5, 3964/6, 3964/7, 3964/8, 3964/9 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3964/10 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3964/11, 3964/12, 3966, 3968, 3969/1, 3971/2 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 4596/2, a 5109 vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka těchto nemovitostí.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.12.2004



Rada města bere na vědomí:

904/04

informaci ředitele Vysokomýtské nemocnice o současném stavu a chodu tohoto zařízení.

905/04

návrh kulturní komise k udělení čestného občanství plk. Moravce, bude projednáno znovu na některém z příštích zasedání RM.




906/04

účast města Vysokého Mýta v roce 2005 na těchto veletrzích cestovního ruchu: Regiontour Brno, Holiday World Praha, Regionpropag Pardubice.

907/04

dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru stavby „Silnice R35 Opatovice – Vysoké Mýto“ zpracovanou firmou EVERNIA s.r.o., tř. 1.máje 97, Liberec 1, dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ke které nemá připomínky.

908/04

vyznačení staveb, které budou patřit do nově pojmenovaných veřejných prostranství.


909/04

informaci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR o pořádání celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka dne 18.10.2004.

910/04

umístění sbírkové kasičky pro sbírku „Postavme školu v Africe“ ve dnech 6.-7.2004.

911/04

žádost ekonoma M-klubu Vysoké Mýto, týkající se úpravy platu ředitele.

912/04

Memorandum o shodě mezi ELLIS GAMING LLC, Nevada s.r.o. se sídlem 900 South Pavilon Center Drive, Suite 170, Las Pegas, NV 89144 a pověřuje místostarostu dalším jednáním.




Rada města určuje:

913/04

obřadními dny ve Vysokém Mýtě liché soboty a v Nových Hradech sudé soboty s účinností ode dne platnosti nového matričního zákona.

Z: p. Mgr. Běloušek



Rada města ukládá:

914/04

řediteli Městského bytového podniku, aby prověřil způsob užívání bytů a společných prostor nájemníky domů č.p. 715, 716, 717 a 718 v ulici Prokopa Velikého. Pokud některý z nájemníků narušuje občanské soužití, neplní podmínky dle nájemní smlouvy, nebo úmyslně poškozuje majetek města, podat návrh na ukončení nájemních smluv.


Z: p. Ropek
T: ihned

915/04

řediteli MěBP za spolupráce s ODO provést kontrolu ohlášení trvalého pobytu nájemců v domech stavěných se státní dotací.


Z: p. Ropek
T: ihned





Bohuslav F e n c l
starosta




Ing. Martin K r e j z a
místostarosta