Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008/06 ze dne 19. 2. 2008

28.02.08

 

Souhrn usnesení č.  6/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19. 2. 2008

92/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 19.2.2008 dle předloženého návrhu.


93/08


Rada města    d o p o r u č u j e


ZM přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v městské památkové zóně manželům Mgr. Helena Bakulová a Dr.Ing. Pavel Bakule, bytem J.Želivského 1729/20, Praha 3 na dům č.p. 86 a č.p. 265 v ulici A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě ve výši 56 400,- Kč.

Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

94/08

Rada města   s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, na zajištění projektové dokumentace k územnímu, stavebnímu a zadávacímu řízení na akci Centrum sociálních služeb ve Vysokém Mýtě".

Termín:       do 29.2.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


95/08


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto PSČ 566 01, IĆ: 150 30 709 na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a související s podáním žádostí o dotaci z OPŽP na akci: „Mateřská škola  Slunečná, Pod Smrkem, Lidická ve Vysokém Mýtě".

Termín:       do 29.2.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


96/08


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo č. 03/08/PAVHK s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 IČ: 601 93 336 na provedení překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na akci :„Vysoké Mýto, Průhony III, výstavba RD " ve celkové výši 283 207 Kč včetně DPH.

Termín:       do 31.3.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


97/08


Rada města   b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.1/2008 ze dne 6.února 2008.


98/08


Rada města   d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtový výhled sestavený do roku 2011.


99/08


Rada  města    u k l á d á


zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 příspěvek na sport ve výši 840.000,- Kč a na kulturu ve výši 300.000,- Kč.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

100/08


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2008.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       26.03.2008

101/08


Rada města s c h v a l u j e

 rozpočet Povodňového fondu města Vysokého Mýta na rok 2008.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

102/08


Rada města s c h v a l u j e

 rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2008.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

103/08


Rada města s c h v a l u j e

 rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Vysokého Mýta na rok 2008.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

104/08

                                                                          

Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Jaroslavu Horynovi z Horní Sloupnice na provoz pojízdné prodejny zajíždějící do Svařeně, Brtče a Lhůty.


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      březen 2008

105/08


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na nákup zdravotnického materiálu a vybavení pro zdravotnickou službu při kulturních a sportovních akcích.

                                                                             Zodpovídá:   vedoucí OVV                                                                      Termín:      březen 2008

106/08


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace ve výši 1 500 Kč MS ČČK Domoradice na uspořádání kulturních akcí pro děti.

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      březen 2008

107/08                                                               


Rada města s c h v a l u j e


dotaci ve výši 10 000 Kč Farní charitě Litomyšl na provozní náklady sociálního střediska respitní péče Jindra Litomyšl.

                                                                   Zodpovídá:   vedoucí OVV                                                                      Termín:      březen 2008

108/08


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč neziskové organizaci ROSKA  na činnost.


Zodpovídá:   vedoucí OVV                   Termín:          březen 2008

109/08


Rada města s c h v a l u j e


 výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2007 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       únor 2008

110/08


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z  komise kulturní a zápis z komise pro výchovu a vzdělávání.

                                     111/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu C odděleného z p.p.č. 1698/2 o výměře 0,014 m2  v k.ú. Vysoké Mýto manž.  Bc.Jiřímu Kopeckému (nar.06.09.1971) a p. Daně Kopecké  (21.06.1975) oba bytem Čsl.Légií 808, Vysoké Mýto za cenu 3500 Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

112/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.p.č. 4111/119 a5103/114 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

113/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1690/17 o výměře 159 m2  v k.ú. Vysoké Mýto manželům ing. Pavlu Dejdarovi  a MUDr. Lence Dejdarové oba bytem A.V. Šembery 111, Vysoké Mýto za cenu 117 843,30 Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

114/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 4111/122 a p.p.č. 4111/123 o výměře 102 m2  v k.ú. Vysoké Mýto manželům Václavu Gloserovi nar.dne 20.09.1962 a Vladislavě Gloserové narozené 01.03.1964 oba bytem Na Blahově 468 Vysoké Mýto za cenu 43 508,20 Kč 

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

115/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup 1/2 p.p.č. 4666/276 o výměře 3067 m2  v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníka za cenu 920 100 Kč


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

116/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Jirečkem (nar. 13.09.1982) bytem Dvořákova 387, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Miroslav Buřil (nar. 12.12.1981), Choceňská 391, Vysoké  Mýto,

3.   Josef Bárta (nar. 09.02.1977), V Peklovcích 452, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

117/08

                                                                 

Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě se slečnou Janou Svobodovou (nar. 27.02.1986) bytem Vanice 18, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Bárta (nar. 02.09.1977), V Peklovcích 452, Vysoké Mýto,

3.   Pavlína Nekvindová (nar. 13.05.1979), 17. listopadu 683, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

                                                                          

118/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Kozákovou (nar. 03.09.1971) bytem Ležáků 670, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Simona Pytlíková (nar. 31.08.1979), Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto,

3.  Milan (nar. 23.05.1961) a Petra (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovi, Javornického 2, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

119/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 13 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Kornelii Ferkové (nar. 23.10.1986) bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                        Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

120/08       

                                                                 

Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 44 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Marii Cibulové (nar. 10.07.1988) bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

121/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 2 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Petře Bykarové (nar. 04.01.1983) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

122/08

Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 22 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě slečně Lence Dudové (nar. 27.04.1983) bytem B. Korábové 25, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

123/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

124/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem MUDr. Jiřím Holečko (nar. 10.03.1956) bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li MUDr. Holečko plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Vysokomýtské nemocnice. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

125/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Evou Habrmanovou (nar. 28.04.1955) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

126/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 20.11.1964) a Natašou (nar. 10.04.1967) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

127/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

128/08


 Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi  Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

129/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

130/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

131/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

132/08                                                               


Rada města     schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 48 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě podané na paní Ivanu Giňovou (nar. 07.08.1969) bytem Husova 156, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

133/08

                                                       

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 48 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Giňovou (nar. 07.08.1969) bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.08.2008 za podmínky, že během této doby zaplatí náklady soudního řízení spojené s žalobou o vyklizení bytu, tj. 8.134,- Kč Advokátní kanceláři Štangl. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                            Termín:       31.03.2008

134/08

                                                                          

Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 138/07 ze dne 13.02.2007.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

135/08

                                                                            

Rada města     schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě podané na manžele Martina (nar. 28.06.1969) a Moniku (nar. 26.07.1970) Horváthovi, bytem Husova 156, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

136/08

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 28.06.1969) a Monikou (nar. 26.07.1970) Horváthovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 31.08.2008 za podmínky, že během této doby zaplatí náklady soudního řízení spojené s žalobou o vyklizení bytu, tj. 8.134,- Kč Advokátní kanceláři Štangl. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

137/08

                                                       

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2008. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

                                                                          

138/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 92, ul. B.Smetany, Vysoké Mýto místnost č. 118 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Romanem Drdlou, (nar.: 21.07.1972), bytem: Ležáků 672, Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.03.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného je stanovena na 7.500,-Kč/rok.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.03.2008

139/08

                                                       

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.04.1998 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Petrou Hynkovou (Kazdovou)  k 29.02.2008.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008

140/08

                                                                 

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené ve výkresu D.1.1.3 pod č. 121 a jednu třetinu prostor č. 122, 123 a 124 to vše o celkové rozloze 31.4. m2 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní Mgr.Ivou Prudičovou, (nar.: 01.09.1963), bytem Českých bratří 743, Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.03.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.03.2008

141/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemků p.p.č. 85/8 a 85/9 v k.ú. Brteč dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned¨

142/08                                                                         


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout změnu  usnesení 217/07

Zastupitelstvo města doplňuje usnesení č. 217/06 ze dne 12.12.07 tak, že usnesení bude doplněno slovy „Předkupní právo se sjednává do dne ukončení rekonstrukce.  Po řádném ukončení rekonstrukce, doložené souhlasným stanoviskem stavebního úřadu s uvedením stavby do provozu,  vydá prodávající kupujícímu na jeho žádost do deseti dnů od doručení žádosti potvrzení o zániku předkupního práva pro účely výmazu tohoto práva z KN. Pro případ prodlení prodávajícího s vydáním tohoto potvrzení se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení"

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       28.02.2008

143/08

                                                                          

Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod vlastnického podílu p.p.č.3223 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 3/96 od vlastníka pozemku tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

144/08

                                                                          

Rada města     zrušuje

- usnesení Rady města č. 1183/07 ze dne 13.11.2007

- usnesení Rady města č. 1282/07 ze dne 11.12.2007


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

145/08

Rada města    m ě n í

usnesení ze dne 22.01.2008 č. 32/08 a to datum 31.01.2007 na 31.01.2008.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

146/08


Rada města   s o u h l a s í

s přijetím finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od  :

Ivan Ševčuk,  Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí,   IČ 13218107


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


147/08


Rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

změnu termínu konání zastupitelstva z 26. 3. 2008  na  19.3. 2008.


148/08


Rada města     u k l á d á

předložit návrh soutěžních podmínek na řešení prostoru fontány v Havlíčkových sadech.

Zodpovídá:  vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje, architekt města

Termín:       1.4.2008     

149/08

Rada města   b e r e    n a    v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, Mgr. Junka a Hejhala.

                                                                 


                           

                                                                                                                         


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta