Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-28 ze dne 10.8.2004

10.08.04

 
U s n e s e n í č. 28/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 10.8.2004


Rada města souhlasí:

722/04

s použitím znaku města dle předloženého návrhu FAN KLUB ŠKODA Vysoké Mýto & Hradec Králové, Vraclavská 362, Vysoké Mýto.

Z: p. Felgr
T: ihned


723/04

s navrženými změnami vyhlášek č. 2/2003, 3/2003 a 4/2003 dle návrhu. V oblastech, které nejsou navrhovanými změnami dotčeny a byly vytýkány KÚ Pardubického kraje – oblast osvobozování od místních poplatků a režim promíjení poplatků - doručuje RM ZM opětovně těmto výzvám nevyhovět.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


724/04

s pořádáním sportovní akce Big Foot Show na Masarykově náměstí ve dnech 14. a 15.8.2004, kde se budou předvádět sportovní dovednosti v oboru automobilismu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

725/04

s konáním zasedání RM dne 24.8.2004.


Rada města schvaluje:

726/04

pořad schůze rady města konané dne 10.8.2004 dle předloženého návrhu.


727/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje obálkovou metodou bytu č. 2 v č.p. 402, ul. Pivovarská ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 254/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č.4668/20 a 4668/21 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši 351.673,-- Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


728/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje obálkovou metodou bytu č. 2 v č.p. 537, ul. Jeronýmova ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 123/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 1060 a 1061 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší podání bude stanoveno dle znaleckého posudku ve výši 311.090,-- Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let. Nejvyšší nabídka bude nejprve nabídnuta stávajícímu nájemci bytu z důvodu předkupního práva.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


729/04

uzavření nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Pekařem, (nar. 12.10.1951) bytem Fibichova 298, Vysoké Mýto k bytu č. 13,ul. Nám. Naděje 773, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned730/04

uzavření nájemní smlouvy s panem Leošem Rejmanem, (nar. 13.9.1967) bytem Leština 74, Proseč u Skutče, k bytu č. 18, ul. Nám. Naděje 774, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


731/04

přidělení bytu č. 4 v č.p.777, ul. V Břízkách slečně Kamile Nevyhoštěné (nar.30.4.1979), bytem Kosořín 36, Choceň v zájmu města. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li sl. Nevyhoštěná nadále zaměstnána na MěÚ ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


732/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny nebo darování pozemků p.č. 1519/2 o výměře 109m2, p.č.4864/7 o výměře 46m2, a p.č.4864/8 o výměře 11 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


733/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu, prodeje, darování, směny, výpůjčky jedné ideální poloviny pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 2694/1 a 3249/1 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
734/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu, prodeje, darování, směny, výpůjčky části pozemku p.č. 4644/53 o výměře 36 m2 v k.ú Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


735/04

ukončení smlouvy č.55 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Medem, r.č.: 510907/1753, bytem Českých bratří 521, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí ze dne 13.01.1997 pro hrubé porušení platební morálky ( dle odst. VI. výše jmenované smlouv.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


736/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostor (1 garáže) v budově evidenční číslo 15 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě na pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


737/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 319 o nájmu pozemku ze dne 27.02.2003 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373 v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


738/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 335 o nájmu pozemku ze dne 09.10.2002 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností DELIKOMAT s.r.o., se sídlem Havlíčkova 118, Modřice, IČ: 63475260 v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned739/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 340 o nájmu pozemku ze dne 01.09.2003 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Čelakovského 6, Vysoké Mýto, IČ: 25923099 v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

740/04

dodatek č. 2 ke smlouvě č. 367 o nájmu pozemku ze dne 06.03.2002 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem a Johanou Martincovými, bytem Voštice 113, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


741/04

dodatek č. 3 ke smlouvě č. 48 o nájmu nebytových prostor ze dne 13.01.1997 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Klementem Hladíkem, bytem Družstevní 367, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí v předložené verzi.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


742/04

dodatek č. 3 ke smlouvě č. 261 o nájmu nebytových prostor ze dne 06.01.2000 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Karlem Stružinským, bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí v předložené verzi.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

743/04

dodatek č. 2 ke smlouvě č. 281 o nájmu nebytových prostor ze dne 04.02.1997 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Alešem Holušou, bytem Rokycanova 653, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí v předložené verzi.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

744/04

uzavření smlouvy č.424 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaromírem a Marií Štolbovými, Talafúsova 562, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 26,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


745/04

uzavření smlouvy č.425 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Stanislavem a Jiřinou Lněničkovými, Talafúsova 562, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 26,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


746/04

schvaluje uzavření smlouvy č.426 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 34 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Vlastimilou Zerzánovou, Palackého 512, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 136,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
747/04

uzavření smlouvy č.443 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 5,6 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Zdeňkem a Zdeňkou Grégrovými, Talafusova 563, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 22,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

748/04

uzavření smlouvy č.452 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Pavlem a Vladimírou Pokornými, Talafúsova 563, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 32,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


749/04

uzavření smlouvy č.461 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 45 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Polyákem, Palackého 513, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 180,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

750/04

uzavření smlouvy č.465 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Jiřinou Pickovou, Talafúsova 529, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 10,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned751/04

uzavření smlouvy č.467 o nájmu části pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Václavem a Libuší Březinovými, Vítězná 642, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 120,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned752/04

uzavření smlouvy č.468 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 40 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím a Martou Kubíkovými, Palackého 514, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 160,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned753/04

uzavření smlouvy č.470 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Marií Tomáškovou, Palackého 513, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 60,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

754/04

uzavření smlouvy č.473 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 13 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Karlem a Evou Fenikovými, Talafúsova 563, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 52,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová T: ihned755/04

uzavření smlouvy č.526 o nájmu části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Štefanem a Věrou Macháčkovými, Brandlova 507, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


756/04

uzavření smlouvy č.534 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Vladimírem a Evou Drymlovými, Palackého 514, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 28,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
757/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje obálkovou metodou bytu č. 11 v č.p. 404, ul. Pivovarská ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 141/5000 na společných částech domu a na pozemcích p.č.4668/17 a 4668/18 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší podání je stanoveno dle znaleckého posudku ve výši 272.380,-Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města (ZP). V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

758/04

informace městského architekta ing. arch. Košaře.

759/04

předložené podklady a koncepci řešení pro dokončení projektu pro územní řízení na akci víceúčelového sportovního areálu v prostoru Masarykova náměstí ve Vysokém Mýtě a souhlasí s předloženým návrhem.

760/04

návrh ředitele Městského bytového podniku p. Ropka na sepsání „Souhlasného prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy“ mezi Městem Vysoké Mýto a p. Jiřinou Mádlovou.

761/04

naprosto nevhodný způsob osazení nových plakátovacích ploch ve městě a pověřuje místostarostu Ing. Krejzu jednáním s firmou Rengl, s.r.o. Liberec o případné náhradě vzniklých škod.

762/04

služební cestu Ing. Jetmarové Stanislavy a Ing. Richtrové Veroniky ve dnech 29. – 31. 8. 2004 do Dánska

Rada města doporučuje:

763/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1451/4 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Josefu Barcalovi, Husova 124, Vysoké Mýto a Ing. Ivě Barcalové, Palackého 513, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 5600,--Kč + náklady města.

Z: p. Ing. Holubová


764/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4668/113, 4668/114 a 4668/84 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku za cenu dohodou ve výši 120,--Kč za m2.

Z: p. Ing. Holubová765/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4269/39 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová766/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4289/95 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města odvolává:

767/04

p. Ing. Janu Holubovou, bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto z funkce zapisovatelky bytové komise.


Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města jmenuje:

768/04

poradní orgán k informační technologii Města Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Felgr


769/04

sl. Mgr. Karolínu Štanglovou, bytem Bří. Škorpilů 44, Vysoké Mýto členkou bytové komise a p. Evu Hurtovou, bytem Českých Bratří 344, Vysoké Mýto členkou a zapisovatelkou bytové komise.


Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města ukládá:

77004

starostovi ukončit smlouvu o dílo č. DIL/77/2003 ze dne 1.12.2003 se společností Exprit spol. s.r.o. z důvodu realizace díla v rozporu s požadavky Města Vysokého Mýta.

Z: p. Fencl
T: ihned


771/04

tajemnici MěÚ přizvat na některé z příštích zasedání RM ředitele Vysokomýtské nemocnice Ing. Plachého.Z: p. Pohorská
Bohuslav F e n c l
starosta
Eva T o m á š k o v á
členka RM