Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2004-27 ze dne 20.7.2004

20.07.04

 
U s n e s e n í č. 27/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20. 7. 2004


Rada města schvaluje:

682/04

pořad schůze rady města konané dne 20. 7. 2004 dle předloženého návrhu.

683/04

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756, ul. U Potoka , Vysoké Mýto s panem Miroslav Šlegrem bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
684/04


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756, ul. U Potoka , Vysoké Mýto s paní Renátou Šlegrovou (nar. 10.8.1969) bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
685/04


přidělení bytu č. 8 v č.p.716, ul. Prokopa Velikého paní MUDr. Zdence Ivanegové (nar.16.4.1976) bytem Polana 66, Humenné, v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení smlouvy vždy o 1 rok, bude-li MUDr. Ivanegová nadále zaměstnána ve Vysokomýtské nemocnici.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
686/04

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782, ul. V Břízkách, Vysoké Mýto s paní Zdeňkou Matějů, bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


687/04


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782, ul. V Břízkách, Vysoké Mýto s paní Zdeňkou Krupičkovou (nar. 6.11.1936), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
688/04

přidělení bytu č. 12 v ulici Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto velikosti 1+2 panu Oldřichu Dospělovi (nar. 4.12.1976), trvale bytem A.V.Šembery 126, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

689/04


přidělení bytu č. 6 v ulici Husova 156, Vysoké Mýto velikosti 1+2 manželům Mikerovým Darině (nar. 21.4.1971) a Michalovi (nar. 26.12.1968), trvale bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
690/04


přidělení bytu č. 42 v ulici Husova 156, Vysoké Mýto velikosti 1+1 slečně Andree Giňové (nar.8.5.1981) a Dezideru Cibulovi (nar.21.3.1970), oba trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
691/04


uzavření nájemní smlouvy č. 24 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností KB+C obchodní, s.r.o., IČ: 40762157, se sídlem U Expertu 91, Klíčany. Nájemné ve výši 15.000,-Kč/rok bude sjednáno s účinností od 1.8.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
692/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu ideální poloviny pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 2633/1 a 5416/1 v k.ú Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

693/04

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.06.2001 mezi městem Vysoké Mýto a panem Ing. Emilem Špánikem, Ležáků 673, Vysoké Mýto k 31.08.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
694/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostor (garáže) v budově č.p. 116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
695/04


uzavření smlouvy č.375 o nájmu pozemku p.č. 4644/79 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 656 m2 za účelem umožnění provozování obchodní činnosti v budově č.p. 690 ve Vysokém Mýtě, která leží na výše jmenovaném pozemku mezi Městem Vysoké Mýto a panem Mgr. Ing. Josefem Chlubnou – správcem konkurzní podstaty, se sídlem B. Kobzinové 3120, Havlíčkův Brod, úpadce dlužníka UNIPO, a.s., se sídlem Jiříka z Poděbrad 2593, Pardubice, IČ: 25253395 na dobu určitou od 01.08.2004 do 31.07.2006. Nájemné ve výši 194.364,-Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 48.591,-Kč, a to vždy do 31.01, 30.4., 31.07., a 31.10. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.08.2004 do 31.12.2004 ve výši 80.985,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 31.10.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

696/04


dodatek č. 2 ke smlouvě č. 263 o nájmu pozemku ze dne 24.04.1995 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím a Alenou Netolický, V Peklovcích 471, Vysoké Mýto v předložené verzi.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
697/04


dodatek č. 2 ke smlouvě č. 284 o nájmu pozemku ze dne 25.02.2003 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Milanem Labou, Erbenova 285, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
698/04


uzavření smlouvy č.283 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 9 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Ladislavem a Marií Jirčíkovými, Palackého 511, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 36,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
699/04


uzavření smlouvy č.285 o nájmu části pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 37 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a slečnou Reginou Jiskrovou, Brandlova 354, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 148,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

700/04


uzavření smlouvy č.289 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem a Jaroslavou Čechovými, Palackého 515, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 18,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

701/04


uzavření smlouvy č.290 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 40 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a paní Vlastou Čermákovou, Palackého 512, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 160,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

702/04


uzavření smlouvy č.293 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 37 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Otakarem a Marií Andrlovými, Palackého 515, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 148,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

703/04


uzavření smlouvy č.295 o nájmu části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 50 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a paní Žofií Krempaskou, Brandlova 501, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 200,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

704/04


uzavření smlouvy č.297 o nájmu části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 50 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Josefem a Květuší Ropkovými, Brandlova 501, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 200,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
705/04


uzavření smlouvy č.401 o nájmu části pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 51 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Michalem a Věrou Galajdovými, Brandlova 354, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 204,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
706/04


uzavření smlouvy č.410 o nájmu části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Josefem a Zdenkou Beránkovými, Palackého 516, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
707/04


uzavření smlouvy č.411 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 17 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Otakarem a Zdenkou Vrubelovými, Palackého 514, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 68,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
708/04


uzavření smlouvy č.413 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a paní Květuší Kroumanovou, Talafusova 563, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 16,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
709/04


uzavření smlouvy č.416 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 13,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Josefem a Jiřinou Bretšnajdrovými, Talafusova 563, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 54,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

710/04


uzavření smlouvy č.423 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 11,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi Městem Vysoké Mýto a paní Alenou Krejsovou, Talafusova 562, Vysoké Mýto, s účinností od 01.08.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 46,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města souhlasí:


711/04

s vysláním zaměstnanců OSVZ p. Zlaty Kubasové a p. Tomáše Saláška jako organizačních pracovníků na výchovně rekreační tábor ve dnech od 16.8.2004 do 26.8.2004.
Z: pí. Romana Vondřejcová
T: 15. 8. 2004
712/04


s poskytnutím zálohy paní Z. Kubasové ve výši 10.000,-Kč na krytí nákladů spojených s organizací výchovně rekreačního tábora.

Z: pí. Romana Vondřejcová
T: ihned

713/04

s prodejem časopisu Lev ve Vysokém Mýtě. Prodej bude uskutečňován prostřednictvím kamelotů a bude prováděn max. 1 den v týdnu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
714/04

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Miloslav Jindra, Na Stráni 503, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce „Rozšíření veřejného osvětlení v sídlišti U hřbitova ve Vysokém Mýtě“.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

715/04

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma – Štorek, s.r.o., Pražská 50/II, Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově gymnázia ve Vysokém Mýtě“ z prostředků města na údržbu vlastního majetku.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
716/04


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc červenec 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města poskytuje:


717/04

dotaci ve výši maximálně 2.000,-Kč na jedno dítě z Vysokého Mýta na krytí nákladů spojených s účastí na výchovně rekreačním táboře.
Z: pí. Romana Vondřejcová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

718/04

zprávu o průběhu plnění usnesení RM č. 619/04 ze dne 16. 6. 2004.

719/04


konání příštího zasedání RM dne 10. 8. 2004

720/04

informace p. starosty a p. místostarosty.


Rada města ukládá:

721/04

řediteli MěBP p. Jiřímu Ropkovi a vedoucí odboru sociálních služeb pí. Ivetě Fajglové jednat o možných krocích, které by vyvstaly případným převedením Penzionu – Domovu pro důchodce na Dům s pečovatelskou službou.

Z: p. Jiří Ropek
pí. Ing. Iveta Fajglová
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta