Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2004-26 ze dne 13.7.2004

13.07.04

 
U s n e s e n í č. 26/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 13.7.2004

Rada města souhlasí:

667/04

se splácením dluhu pana Kamila Berana, Zámrsk, Janovičky 39 ve výši 55.700,- Kč dle předložené dohody.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

668/04

s prodloužením lhůty splatnosti 1. splátky nájemného vyplývající ze smlouvy o poskytování sociálních služeb a nájemní smlouvy ze dne 25.2.1992 ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi městem a společností Naděje Vysoké Mýto IČ: 00570931 k 30.9.2004.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


669/04

s poskytnutím dotace pro p. Bohuslava Rýze ve výši 2 tis. Kč na ME v leteckém modelářství.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

670/04

pořad schůze rady města konané dne 13. 7. 2004 dle předloženého návrhu.
671/04

osobní ohodnocení pro ředitelku MŠ Lidická Mgr. Wichovou od 1. 7. 2004 dle předloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


672/04

zvýšení platů ředitelce ZŠ Javornického Mgr. Soni Teplé a ředitelce ZŠ Knířov Mgr. Heleny Mandíkové. dle předloženého návrhu.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned


673/04

převod užívacích práv k bytu č. 3, v č.p.857, ul. Husova, Vysoké Mýto z pana Františka Giňi r.č.610922/6970, trvale bytem Husova 857 Vysoké Mýto na pana Josefa Giňu r.č.820314/3674, trvale bytem Husova 857 Vysoké Mýto za podmínky, že se pan František Giňa se svou manželkou, ostatními dětmi a rodinou jejich syna Reného Giňi odhlásí z trvalého pobytu na adrese Husova 857, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města zamítá:

674/04

žádost regionálního sdružení pro romskou kulturu REGIROM Pardubice o finanční příspěvek na letní tábor pro romské děti z důvodu pozdního podání žádosti.


Z: p. Ing. Krejza
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

675/04

informaci vedoucího OFI o přijatých úvěrech a půjčkách městem a jejich zůstatku k 30.6.2004 a o poskytnutých ručitelských prohlášeních města jiným subjektům k 31.12.2003.


676/04

informaci vedoucího OÚP Ing. Pavelky o vydaném „Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí“ na akci plynofikace obcí Knířov, Lhůta, Brteč a Domoradice.


Rada města ukládá:

677/04

vedoucímu OÚP Ing. Pavelkovi vyvolat jednání s p. Machem, bytem Litomyšl o možnosti připojení na plynovod v rámci plánované plynofikace obce Brteč.

Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.8.2004


678/04

vedoucímu OÚP Ing. Pavelkovi znovu oslovit všechny majitele nemovitostí místních částí Knířov, Lhůta, Brteč a Domoradice a požádat je o jasné stanovisko k možnosti napojení alespoň 50 % objektů na plynovod.


Z: p. Ing. Pavelka
T: 31.8.2004

679/04

vedoucímu OÚP Ing. Pavelkovi zajistit ukončení akce - rekonstrukce stadionu - třetí etapa do 31.7.2004.

Z: p. Ing. Pavelka
T: 31.7.2004


680/04

tajemnici MěÚ přizvat na některé z příštích zasedání RM Ing. arch Košaře.


Z: p. Pohorská
T: ihned


681/04

starostovi města požádat Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Ing. Zgarby o přidělení dotace na opravy havarijního stavu KPB Vysoké Mýto dle rozpočtu, který předloží vedoucí KPB p. Kovařík do 14.7.2004.


Z: p. Fencl
T: ihned

Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta