Usnesení RM č. 2004-25 ze dne 29.6.2004

29.06.04

U s n e s e n í č. 25/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 29. 6. 2004


Rada města schvaluje:

645/04


pořad schůze rady města konané dne 29. 6. 2004 dle předloženého návrhu.646/04


uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 4838 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a panem Martinem Doležalem, bytem Erbenova 50, Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem vybudování nového kanalizačního potrubí, jeho přípravy, provedení, trvání, provozování, údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20,-Kč/m délky potrubí (věcného břemene).Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
647/04


uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci č.408/1 v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta mezi městem Vysoké Mýto a městem Choceň. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem umístění stavby kanalizace a vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav . Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20,-Kč/m délky potrubí (věcného břemene).


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

648/04


uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1340/3, 1398/5, 4871, 4874, 4875/1, 4875/3, 4875/5, 4876, 4878, 4880 a 4881 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a ČESKÝM TELECOMEM, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem zřízení, provozu , údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 9862,-Kč.Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
649/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 1451/4 v k.ú.Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
650/04


zveřejnění informací o možnosti pronájmu částí pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
651/04


ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.04.2001 mezi městem Vysoké Mýto a panem Petrem Tekelym, Sladovnická 420, Vysoké Mýto k 30.06.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned652/04


vyplacení mimořádné odměny za I. pololetí roku 2004 řediteli Technických služeb Vysoké Mýto p. Ing. Jindřichu Svatošovi ve výši 90% měsíčního platu.Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
653/04


vyplacení mimořádné odměny za I. pololetí roku 2004 řediteli M-KLUBu Vysoké Mýto p. PaedDr. Josefu Mlíkovi ve výši 90% měsíčního platu.Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
654/04


vyplacení mimořádné odměny za I. pololetí roku 2004 ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto pí. Ing. Dagmar Sabolčíkové ve výši jednoho měsíčního platu.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

655/04


vyplacení mimořádné odměny za I. pololetí roku 2004 řediteli Městské galerie Vysoké Mýto p. Dr. Pavlu Chalupovi ve výši jednoho měsíčního platu.Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města souhlasí:


656/04


se zasláním seznamu investičních akcí dopravní infrastruktury na území působnosti obce s rozšířenou působností, na kterých obec předpokládá finanční spoluúčast SFDI nebo některého z evropských rozvojových fondů, na Ministerstvo dopravy ČR dle předložené přílohy.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

657/04


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc červen 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
658/04


souhlasí se služební cestou zástupců města p. Bohuslava Fencla a p. Ing. Martina Krejzy do Varny ve dnech 28. 8. - 31. 8. 2004 za účelem rozvíjení partnerství a spolupráce mezi městskou částí Odessos - Varnou – Bulharsko a Vysokým Mýtem


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
659/04


s prominutím nájemného Gymnáziu Vysoké Mýto v M-KLUBu na akci ke 125. výročí založení školy – sjezd absolventů
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned660/04


s uzavřením Dohody o používání osobního automobilu pro soukromé účely mezi Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s. r. o. a p. Jiřím Ropkem, jednatelem MěBP na vozidlo ŠKODA Fabia 1.2 SPZ 1E84768.Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
661/04


s poskytnutím dotace ve výši Kč 700,-- Integrované střední škole technické, Mládežnická 380, Vysoké Mýto na náklady spojené s projektem „Problémy dopravy v historickém centru města“.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

662/04


účast Mgr. Jiřího Junka, ředitele Regionálního muzea Vysoké Mýto na společné cestě do Varny v Bulharsku se starostou a místostarostou města ve dnech 28.8.-31.8.2004.

663/04


konání příštího zasedání RM dne 13. 7. 2004.


Rada města pověřuje:

664/04


p. starostu jednáním v Parlamentu České republiky o možnosti přidělení dotace pro vysokomýtský bazén.


Z: p. Bohuslav Fencl
T: ihned

Rada města ukládá:

665/04


Odboru stavební úřad provést doplnění identifikace nemovité kulturní památky – městského opevnění a zároveň RM navrhuje, aby do kulturních památek nebyly zahrnuty zdi na bývalém pozemku p.č.286/1 v k.ú. Vysoké Mýto vyznačeném na kopii mapy pozemkového katastru

Z: p. Ing. Václav Sadílek
T: ihned
666/04


pí. tajemnici pozvat zástupce firmy TORO VM na jednání k p. starostovi.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starostaJosef Ledajaks
člen RM