Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-05 ze dne 5.2.2008

12.02.08

   

Souhrn usnesení č.  5/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 2. 2008

71/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5.2.2008 dle předloženého návrhu.

72/08


Rada města  s o u h l a s í

se stavebními úpravami ve Vysokomýtské nemocnici, Hradecká č.p.167, Vysoké Mýto v prostoru RTG pracoviště, úpravy nebudou zasahovat do nosných konstrukcí objektu.


Zodpovídá:     vedoucí OSM

                                                                                Termín:           ihned


73/08                                                                                                                                                                                           

Rada města bere na vědomí:


předložený pracovní text vyhlášky upravující provoz výherních hracích přístrojů ve Vysokém Mýtě.

                                                                                    

74/08

Rada města nesouhlasí:

se změnou usnesení RM č. 1182/2007.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček


                                              

75/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.č. 4214/31 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

76/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 1515/184 o výměře 9 m2  v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto, IČO 25951190 za cenu  12 372 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                    

77/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 1690/17 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    

78/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku PK č. 341 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                       

79/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.p.č. 4111/92 a 4119/11 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

80/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemku označeného jako p. p. č. 10666 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 4.108 m2 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                            Termín:       ihned

                                                                                    

81/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků označených jako p. p. č. 4900/4 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 4875/2 ostatní plocha - jiná plocha, p. p. č. 4875/7 ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 4866 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

82/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2017 o výpůjčce části pozemků označených jako p. p . č 117 zastavěná ploch a nádvoří - zbořeniště, p. p. č. 1219/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr a p. p. č. 4795 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti AGENCE CESTR s.r.o., IČ: 26001951, se sídlem Střelecká 907, Hradec Králové, PSČ 500 02.Výpůjčka se uzavírá od 01.03.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

83/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Dvořákovou (nar. 27.04.1956) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008

                                              

                                                                                    

84/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Simonovou (nar. 19.10.1948) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008


                                                                                             

85/08                                                        


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Bednářovou (nar. 24.05.1974) bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008

                                                                                             

86/08

                                     

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Novákovou (nar. 07.11.1979) bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008


                                                                                    

87/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Adamcovou (nar. 02.12.1922) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008


                                                                                             

88/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Violou Atanasovou (nar. 13.05.1964) bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008

                                                                                             

89/08


Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 9 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Jana Kirky, bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na paní Olgu Střasákovou (nar. 06.03.1960) bytem Rzy 2, Dobříkov. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       29.02.2008

                                                                                   

90/08


Rada města bere na vědomí


termín příštího zasedání rady města dne 19.2.2008 v 9.00 hod.


                                                                                    91/08

Rada města bere na vědomí

informace starosty,  místostarosty a tajemnice.


                                                                 


                                                                                                                                                     


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta