Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-23 ze dne 16.6.2004

16.06.04

 
U s n e s e n í č. 23/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 16.6.2004
Rada města souhlasí:

590/04

s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Triangl Vysoké Mýto ve výši Kč 90.000,-- , bez nároku na rozpočtovou změnu, za účelem provedení digitalizace archivních filmů o Vysokém Mýtě.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned

591/04

s převodem vlastnictví k pozemku p.č. 4132/12 v k.ú. Vysoké Mýto z manželů Futerových, Ležáků 551, Vysoké Mýto na manžele Jiřího Krejčího a Miroslavu Krejčovou, Puškinova 463, Vysoké Mýto. Manželé Krejčí převezmou veškeré závazky vyplývající z již uzavřené kupní smlouvy ze dne 01.10.2002 č.j. 11V-3956/2002, s tím, že manželé Krejčí dokončí výstavbu rodinného domu na této parcele do 31.10.2007.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
592/04

s odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k bytu č.2 v č.p. 402 v ulici Pivovarská uzavřené dne 6.5.2003 s paní Mádlovou Jiřinou, bytem Pivovarská 402, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
593/04

s předloženým návrhem „Dohody smluvních stran ze dne 11.6.2004“ k akci : Dostavba školy v areálu bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
594/04

s provedením dalších víceprací na akci „Městský stadion – hlavní tribuna ve Vysokém Mýtě“ ve výši Kč 210.000,--
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
595/04


s použitím druhého propagačního štočku výstavy AEROSPACE 04 pro otiskování výplatním strojem, který používá MěÚ Vysoké Mýto pro odbavení svých poštovních zásilek dle předloženého vzoru.
Z: p. Aleš Felgr
T: ihned


Rada města schvaluje:

596/04

pořad schůze rady města konané dne 16.6.2004 dle předloženého návrhu.


597/04

distribuční cenu publikace “Vysoké Mýto – tradice a současnost“ ve výši 540,- Kč a prodejní cenu ve výši 595,- Kč. Dne 19. 6. 2004 je prodejní cena stanovena ve výši ceny distribuční, tj. 540,- Kč.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned


598/04

přidělení bytu č. 16 v ulici V Břízkách 778, Vysoké Mýto velikosti 1+1 slečně Bezděkové Radce (nar. 30.5.1978), trvale bytem Ležáků 671, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
599/04


přidělení bytu č. 11 v ulici V Břízkách 780, Vysoké Mýto velikosti 1+2 slečně Andrlové Kláře (nar.8.2.1982), trvale bytem Luční 260, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


600/04

převod užívacích práv k bytu č. 12 v ul. Plk. B. Kohouta č.p. 806 z pana Martina Kytlice, trvale bytem Plk. B.Kohouta 806, Vysoké Mýto na manžele Futerovy Dušana a Helenu, trvale bytem Ležáků 551, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

601/04


přidělení bytu č. 7 v č.p. 779 v ul. V Břízkách velikosti 2+1 manželům Kubíkovým, bytem Domoradice č.p.57. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu v č.p.57 v Domoradicích městu Vysokému Mýtu.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
602/04


dodatek č.1 ke smlouvě č. 415 o nájmu pozemku ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Martou Trnkovou, Brandlova 356, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
603/04


dodatek č.1 ke smlouvě č. 529 o nájmu pozemku ze dne 10.03.1998 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Simonou Novotnou, Brandlova 355, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

604/04


dodatek č.1 ke smlouvě č. 294 o nájmu pozemku ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Ludmilou Suchomelovou, Brandlova 357, Vysoké Mýto v předložené verzi.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned605/04


uzavření smlouvy č.124 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 9 m2 za účelem zřízení předzahrádky mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Emilem a Ilonou Lehečkovými, Talafusova 562, Vysoké Mýto, s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 36,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

606/04


zveřejnění informaci o možnosti pronájmu částí pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

607/04


uzavření smlouvy č.123 o nájmu pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 485 m2 za účelem provozování zemědělské výroby mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Josefem a Marií Pohlovými, Lhůta č.p. 15, s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 2.425,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. částka za užívání za období od 01.07.2002 do 30.06.2004 bude uhrazena s nájemným za 2. pololetí roku 2004 ve výši 6.625,50 Kč nejpozději do 30.09.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

608/04


pronájem podílu ve výši 4/12 pozemku p.č. 408/4 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem provozování zemědělské výroby, manželům Josefu a Marii Pohlovým, Lhůta č.p. 15, s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 142,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Částka za užívání pozemku za období od 01.07.2002 do 30.06.2004 bude uhrazena s nájemným za 2. pololetí roku 2004 ve výši 355,-Kč nejpozději do 30.09.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
609/04


ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.04.2002 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Markem a Zdenou Harvanovými, Zimní 861, Vysoké Mýto k 30.06.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová T: ihned
610/04


ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.04.2002 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Ing. Jiřím a Darinou Fišerovými, Zimní 860, Vysoké Mýto k 30.06.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
 
611/04


pronájem části pozemku p.č. 1690/1 o výměře cca 45 m2 za účelem zřízení stánku rychlého občerstvení za těchto podmínek :

  • Stánek rychlého občerstvení bude zřízen na náklady žadatele a to včetně základů stánku, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a sadových úprav u stánku.
  • Stánek rychlého občerstvení bude v majetku žadatele, bude zřízen společně s objektem veřejných WC pro potřeby veřejnosti, který bude spolu se základy stánku, zpevněnou plochou ze zámkové dlažby a sadovými úpravami u stánku v majetku města.
  • Žadatel se bude podílet na přípojce elektro ve výši 50% celkových nákladů.
  • Dopravu a osazení veřejných WC zajistí žadatel na své náklady.
  • Stánek rychlého občerstvení bude realizován v souladu s požadavky městského architekta a městské architektky zeleně jako movitost a to nejpozději do 8-mi měsíců po podpisu smlouvy o pronájmu pozemku, v opačném případě může město od smlouvy odstoupit.
  • Nájemné za část p.p.č. 1690/1 se stanoví ve výši 200,- Kč/m2/rok. Provozovatelem veřejného WC po dobu pronájmu bude žadatel za cenu ve výši nájemného. Za tím účelem bude mezi stranami podepsána smlouva o nájmu a smlouva obstaratelská.
  • V případě ukončení pronájmu odveze žadatel na své náklady stánek rychlého občerstvení do 30-ti dnů po termínu ukončení pronájmu.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihnedRada města doporučuje:

612/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje nabytí nemovitostí tvořících areál bývalého pivovaru ve Vys. Mýtě ve veřejné dražbě za cenu maximálně dle předloženého návrhu. Jedná se o tyto nemovitosti: budova č.p. 117 stojící na pozemku parc.č. 1920,budova bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 1922/1, budova bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 1921, pozemky parc.č. 1920, 1921,1922/1, 1923, 1924, 1925 a 192, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: 16. 6. 2004
613/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemků p.č. 4289/16, 4289/17, 4289/21 a 4289/22 v k.ú. Vysoké Mýto na město Vysoké Mýto od vlastníků těchto pozemků.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
614/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej objektu č.p. 57 (bývalá základní škola) stojícího na st.p. č. 48, st.p.č. 48, p.p.č 61/3, p.p.č. 61/4, p.p.č. 61/8 a p.p.č. 61/9 v k.ú. Domoradice manželům Ladislavu a Věře Osinkovým, Vanice č.p. 24, Vysoké Mýto za cenu 495 000,-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
615/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemku p.č. 228/1 v k.ú. Brteč od Drahomíry Plíškové, Brteč č.p. 36, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned616/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje doplněné rozpočtové opatření č.1/2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
617/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru uzavřené dne 31. 10. 2000 mezi Městem Vysokým Mýtem a SPORTCENTREM Vysoké Mýto, s. r. o., s tím, že stejný dodatek uzavře se SPORTCENTREM Vysoké Mýto, s. r. o., také společnost DEXTERITY s. r. o. nejdéle do 30. 9. 2004.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: 16. 6. 2004
Rada města trvá:

618/04

na svém usnesení ze dne 1.6.2004, č. 486/04.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka

Rada města pověřuje:


619/04

ředitele MěBP pana Jiřího Ropka zajištěním odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k bytu č.2 v č.p. 402 v ulici Pivovarská uzavřené dne 6.5.2003 s paní Mádlovou Jiřinou, bytem Pivovarská 402, Vysoké Mýto.

Z: p. Jiří Ropek
T: ihned


Rada města odkládá:

620/04

projednání odkoupení garáží v č.p. 72 v ulici Litomyšlské ve Vysokém Mýtě na jedno z příštích zasedání RM.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města ukládá:

621/04

Ing. Janě Holubové projednat s vlastníky pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 5614/1 a č. 5618 vše v k.ú. Vysoké Mýto odkup části jmenovaných pozemků na kterých je vybudován vodojem, včetně přístupové cesty.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

622/04


vedoucímu OÚP p. Ing. Oldřichu Pavelkovi a p. starostovi jednat s Ministerstvem financí o možnosti prodloužení termínu dokončení akce: „Dostavba školy v areálu bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě.“ do konce měsíce června 2005.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
p. Bohuslav Fencl
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta