Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-22 ze dne 8.6.2004

08.06.04

 
U s n e s e n í č. 22/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 8. 6. 2004
Rada města souhlasí:

517/04

s pořádání akce Domu dětí a mládeže Mikádo s názvem „Den bez úrazu“ v Jungmanových sadech dne 10.6.2004 v době od 8:30 do 13:00 hod.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 10. 6. 2004
518/04

s podnájmem bytu č. 8 v č.p. 756, ul. U Potoka, Vysoké Mýto, na dobu určitou jednoho roku. Tento byt má v nájmu pan Pavel Kopecký, U Potoka 756, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města schvaluje:

519/04

pořad schůze rady města konané dne 8. 6. 2004 dle předloženého návrhu.


520/04

rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2004 včetně účelu použití prostředků fondu vyčleněných městu na vybudování podkrovního bytu v čp. 188, nám. Přemysla Otakara II..


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
521/04


rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 příspěvkových organizací : Nemocnice Vysoké Mýto, Technické služby Vysoké Mýto, M-klub Vysoké Mýto, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Knířov, Vysoké Mýto, MŠ Lidická Vysoké Mýto, MŠ Kamarádi Vysoké Mýto, MŠ Slunečná Vysoké Mýto a MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

522/04


prodloužení splatnosti úvěru poskytnutého Stavebnímu bytovému družstvu Horizont IČ: 25952617 dle smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003 k datu 31.8.2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
523/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 535 ze dne 01.09.2002 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Janou Kovářovou, Brandlova 356, Vysoké Mýto, v předložené verzi.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

524/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 230 ze dne 09.06.1994 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Irenou Zítkovou, Palackého 77, Chrudim, v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
525/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 228 ze dne 02.05.1994 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Slavíkovými, V Peklovcích 515, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
526/04


uzavření smlouvy č.122 o nájmu části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 62 m2 za účelem zřízení zahradní restaurace mezi Městem Vysoké Mýto a panem Alešem Bečičkou, Zámrsk č.p. 138, s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 3.075,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za rok 2004 bude uhrazeno do 30.9.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

527/04


zveřejnění informací o možnosti pronájmu částí pozemků p.č. 1556/1, 797, 818/1, 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
528/04


uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Pozemkovým fondem České republiky a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
529/04


uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní č. 1032 uzavřené se společností Truck Driver Club s.r.o, se sídlem Větrná 676, Vysoké Mýto. Dodatkem se zvyšuje výměra pronajatých nebytových prostorů o 57,75m2 a zároveň výše nájmu vyplývající ze změny výše podlahové plochy.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
530/04


uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s M-klubem, se sídlem Litomyšlská č.p.71, Vysoké Mýto. Dodatkem se zvyšuje výměra vypůjčených nebytových prostor o 182m2.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

531/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet a výsledek hospodaření Města Vysoké Mýto za rok 2003.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004

532/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje vyúčtování dotací přijatých Městem Vysokým Mýtem v roce 2003.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
533/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města a způsob úhrady ztráty dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004

534/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozbor hospodaření Města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2003.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004

535/04


ZM přijmout toto usnesení:

ZM bere na vědomí Dopis auditora zastupitelstvu k přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004

536/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s hospodařením Města Vysokého Mýta v roce 2003 „bez výhrad“.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
537/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM poskytuje dotaci na provoz Vysokomýtské nemocnici IČ: 71207856 ve výši 950.000,-Kč. Rada města doporučuje dotaci účelově určit na úhradu závazků Vysokomýtské nemocnice vůči právnickým osobám, v nichž má město většinový majetkový podíl.Příjemce je povinen poskytovateli doložit použití dotace v termínu do 30.11.2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
538/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2004.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
539/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozbor hospodaření Města Vysokého Mýta sestavený k 31.3.2004.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
540/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 17.000.000,-Kč s ČS, a.s., IČ: 45244782, se splatností úvěru do 8 let, s účelem použití úvěru na financování akcí „Dostavba školského areálu, Stadion a Průhony III.etapa-výstavba technické infrastruktury pro rodinné domy“, s pohyblivou úrokovou sazbou s odvozením od 3M PRIBOR: 3M PRIBOR + přirážka 0,25%p.a..Úvěr bude zajištěn rozpočtem města, tj. budoucími rozpočtovými příjmy města bianko směnkami podepsanými oprávněnými orgány města Vysoké Mýto IČO: 00279773.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: 16. 6. 2004
541/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č. 5 velikosti 1+1 v č.p 759 v ul. U Potoka, na pozemku p. č. 5521/1, 5521/2, 5521/3 v k. ú. Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 7/600 na společných částech domu a výše uvedených pozemcích Pavlu Andrysovi, Dolní Roveň 154, dle podmínek stanovených Smlouvou o uzavření smlouvy budoucí ze dne 22. 7. 1993.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
542/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3292/1, 3292/4, 3292/6 a 3293/4 v k.ú. Vysoké Mýto Janu Hurákovi, Rašínova 247, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 200,--Kč za m2 + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
543/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1227 v k.ú. Vysoké Mýto, a to podíl ve výši 1 Marii Šmatlánové, Domoradice 19, Vysoké Mýto a podíl ve výši 1 PaedDr. Haně Chalupníkové, Sladovnická 513, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 250,--Kč/m2 + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
544/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod objektu kotelny stojící na pozemku p.č. 1974/19 v k.ú. Vysoké Mýto včetně technologického vybavení a zařízení kotelny z vlastníka objektu na město Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16 6. 2004
545/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje koupi objektu č.p. 175 na pozemku p.č. 1979/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
546/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodeje bytů v č.p. 87/I ul. Sv. Čecha,Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
547/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej stavebního objektu na pozemku p.č. 1515/34, pozemku p.č. 1515/34 a pozemku p.č. 1515/95 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ALTERSTAV s.r.o., IČ:25951190 se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto za cenu ve výši 3 608 500,-Kč, která bude zaplacena takto:
1.splátka ve výši 1 000 000,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2.splátka ve výši 652 500,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3.splátka ve výši 652 500,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4.splátka ve výši 652 500,-Kč+ 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5.splátka ve výši 652 500,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
548/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1515/105, 1515/93, 1515/38 a stavby na pozemku p.č. 1515/38 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Elektrocentrum KBT s.r.o., IČ: 25263412, se sídlem Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto za cenu ve výši 1 134 100,-Kč, která bude zaplacena takto:
1.splátka ve výši 250 000,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
549/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1515/92, 1515/39, stavebního objektu na 1515/39, pozemku p.č.1515/106 a stavby na pozemku p.č. 1515/106 v k.ú. Vysoké Mýto společností KBT elektronik s.r.o, IČ: 46509020, se sídlem Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto za cenu ve výši 1 134 100,-Kč, která bude zaplacena takto:
1.splátka ve výši 250 000,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5.splátka ve výši 221 025,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
550/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1515/35, přístřešku na pozemku p.č. 1515/35, pozemku 1515/36, stavebního objektu na pozemku p.č. 1515/36, pozemku p.č. 1515/37, stavebního objektu na pozemku p.č. 1515/37, pozemku p.č. 1515/107, stavebního objektu na pozemku p.č. 1515/107, pozemku p.č. 1515/40, přístřešku na pozemku p.č. 1515/40, pozemku 1515/45, stavebního objektu na pozemku p.č.1515/45, pozemku p.č. 1515/46, přístřešku na pozemku p.č. 1515/46, pozemku 1515/47, přístřešku na pozemku p.č.1515/47, pozemku 1515/48, přístřešku na pozemku p.č. 1515/48, pozemku 1515/49, přístřešku na pozemku p.č. 1515/49, pozemku 1515/91 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti KOBRA – CARGO s.r.o., IČ:49815903, se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto za cenu ve výši 8 248 000,-Kč, která bude zaplacena takto:
1.splátka ve výši 2 000 000,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2.splátka ve výši 1 562 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3.splátka ve výši 1 562 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4.splátka ve výši 1 562 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5.splátka ve výši 1 562 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T. 16. 6. 2004

551/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1515/103, 1515/101, 5499/2 a budovy na pozemku p.č. 5499/2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Oldřichu Jiskrovi, trvale bytem Odbojářská 565, Vysoké Mýto.
Kupní cena ve výši 697 622,-Kč bude zaplacena takto:
1. splátka ve výši 150 000,- bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2. splátka ve výši 136 905,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3. splátka ve výši 136 905,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4. splátka ve výši 136 905,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5. splátka ve výši 136 905,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
552/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1515/98, 1515/96, 5501 a budovy na pozemku p.č. 5501 v k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Pospíšilovi, trvale bytem V Peklovcích 508, Vysoké Mýto.
Kupní cena ve výši 1 436 882,-Kč bude zaplacena takto:
1. splátka ve výši 500 000,- bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2. splátka ve výši 234 220,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3. splátka ve výši 234 220,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4. splátka ve výši 234 220,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5. splátka ve výši 234 220,50Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004

553/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.5500, 1515/102, 1515/97 v k.ú. Vysoké Mýto panu Josefu Burešovi, trvale bytem Kpt. Jaroše 1503, Choceň.
Kupní cena ve výši 141 273,-Kč bude zaplacena takto:
1. splátka ve výši 28 254,60 Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2. splátka ve výši 28 254,60 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3. splátka ve výši 28 254,60 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4. splátka ve výši 28 254,60 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5. splátka ve výši 28 254,60 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
554/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1515/100, 5499/1 a budovy na pozemku p.č. 5499/1 v k.ú. Vysoké Mýto panu Miroslavu Plíškovi, trvale bytem Brteč 36, Vysoké Mýto.
Kupní cena ve výši 986 338,-Kč bude zaplacena takto:
1. splátka ve výši 250 000,- Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy 2. splátka ve výši 184 084,50 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2005 3. splátka ve výši 184 084,50 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2006 4. splátka ve výši 184 084,50 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2007 5. splátka ve výši 184 084,50 Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 30.6.2008 Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
555/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1515/99 v k.ú. Vysoké Mýto ze cenu ve výši 37085,-Kč a to takto: panu Jiřímu Pospíšilovi, trvale bytem V Peklovcích 508, Vysoké Mýto podíl ve výši 1, panu Miroslavu Plíškovi, trvale bytem Brteč 36, Vysoké Mýto podíl ve výši 1/4, panu Josefu Burešovi, trvale bytem Kpt. Jaroše 1503, Vysoké Mýto podíl ve výši 1 a panu Oldřichu Jiskrovi, trvale bytem Odbojářská 565, Vysoké Mýto podíl ve výši 1/4. Kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů po podpisu smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
556/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1515/104 v k.ú. Vysoké Mýto ze cenu ve výši 5000,-Kč + náklady města společnosti NOPEK spol. s.r.o., IČ:15030075, se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlské předměstí 724. Kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů po podpisu smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004

557/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej objektu čp. 173 na pozemku p.č.1447, prodej pozemku p.č.1447, 1450, 1451/3 včetně garáže, vedlejších staveb (dílna a sklad plynoměrů ), vše v k. ú. Vysoké Mýto včetně venkovních úprav, spočívajících v přípojkách energií, vody a kanalizace, oplocení drátěných plotových dílů a dřevěného plotu, podezdívky plotu, plotových vrat a plotových vrat zadních, plotových vrátek, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a betonové a trvalých porostů tak, jak jsou vedeny ve znaleckém posudku panu Jiřímu Dědovi, trvale bytem V Peklovcích 469, Vysoké Mýto za cenu ve výši 3 011 575,-Kč.
Kupní cena ve výši 3 011 575,-Kč bude zaplacena takto:
1. splátka ve výši 1 011 575,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů po podpisu smlouvy.
2. splátka ve výši 1 000 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 31.12.2004.
3. splátka ve výši 1 000 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 31.12.2005. Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem.
Z: pí. Ing. Jana Holubová

T: 16. 6. 2004
558/04


ZM přijmout toto usnesení:

ZM zrušuje usnesení č.112/01 ze dne 19.09.2001 v celém znění
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
559/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1522/76 a 1522/77 ve vlastnictví firmy TOMIL s.r.o. Gen.Svatoně 149, Vysoké Mýto za pozemky p.č. 1522/67 a 1522/84 ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, v k.ú. Vysoké Mýto. Pokud výměry pozemků nebudou shodné, dojde k doplatku ve výši cenového rozdílu mezi jednotlivými znaleckými posudky.
Podmínkou uskutečnění směny je, že na směňovaném pozemku ve vlastnictví firmy TOMIL s.r.o. nebudou váznout žádné právní závady (např. zástavní právo).

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004
560/04


ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 :

  • se Společenstvím vlastníků v domě čp. 405, 406, ul. Pivovarská, Vysoké Mýto, IČO 25998633, se sídlem Vysoké Mýto, Pivovarská 405, ve výši 600 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády včetně klempířských konstrukcí.


  • se Společenstvím vlastníků v domě čp. 492, ul. Žižkova, Vysoké Mýto, IČO 25998129, se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 492 ve výši 450 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády včetně klempířských konstrukcí.


  • s p. Leošem Marcinkem, bytem Vanice 34, Vysoké Mýto ve výši 70 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády včetně klempířských konstrukcí na dům tamtéž.
  • s p. Janou Smilkovou, bytem Försterova 162, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10 let a obnovu klempířských konstrukcí na dům tamtéž.
  • s p. Libuší Hladíkovou, bytem Komenského 81, Vysoké Mýto, Libuší Sýkorovou, bytem Felberova 19, 568 02 Svitavy a PaedDr. Hanou Chalupníkovou, bytem Sladovnická 513, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců, k úhradě nákladů na zřízení plynového vytápění náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy a vybudování WC a koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena na dům čp. 81, ul. Komenského, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004
561/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zajištění splácení úvěru zřízením zástavního práva na bytových jednotkách jednotlivých vlastníků v domě Pivovarská 405, 406, Vysoké Mýto mezi Městem Vysokým Mýtem a vlastníky bytových jednotek
číslo 405/1 až 405/12 a 406/1 až 406/12, včetně odpovídajících podílů na spol. částech domů a pozemcích nacházejících se v budově čp. 405, 406, stojících na pozemcích p.č. 4668/16, 4668/22 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004

562/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje použití fondu na krytí výdajů spojených s rozšířením bytového fondu ve vlastnictví Města Vysokého Mýta vybudováním 1 bytové jednotky v domě čp. 188, nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004

563/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zajištění splácení úvěru zřízením zástavního práva na bytových jednotkách jednotlivých vlastníků v domě Žižkova 492, Vysoké Mýto mezi Městem Vysokým Mýtem a vlastníky bytových jednotek
číslo 492/1 až 492/7, včetně odpovídajících podílů na spol. částech domu a pozemku nacházejících se v budově čp. 492, stojícího na pozemku p.č. 1807 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004

564/04


ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1) Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí 232 000,- Kč
2) Účel, na který se poskytují úvěry :
a) obnova střechy starší 10 let
b) zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c) zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d) připojení na městskou kanalizaci
e) zřízení vodovodní přípojky
f) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g) obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h) zateplení obvodového pláště domu
i) vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j) vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3) Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4) Období, ve kterém budou úvěry poskytovány : do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 29.10.2004 na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004

565/04


ZM přijmout toto usnesení :
ZM souhlasí s výstavbou zařízení sociální péče - domov důchodců a schvaluje
v případě poskytnutí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, uhradit
z vlastních prostředků společně s Pardubickým krajem min. 25 % celkových nákladů stavby.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: 16. 6. 2004

566/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje zakoupení lesních pozemků včetně na nich rostoucích trvalých porostů v k. ú. Dobříkov a Rzy za nabízenou cenu Kč 500.000,-- dle předloženého návrhu.
Z: p. Bohumír Machata
T: 16. 6. 2004Rada města bere na vědomí:

567/04

informace pí. Romany Vondřejcové vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


568/04

informace p. kpt. Ivo Flídra o činnosti Policie ČR ve Vysokém Mýtě.


569/04

zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Vysokého Mýta č.4/2004 ze dne 2.6.2004.


570/04

Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 3. 6. 2004 č. j. : 52/59 631/2004 – 525.

571/04

dopis Pardubického kraje o schválení Koncepce integrace azylantů pro rok 2004 ale v současné době město Vysoké Mýto volnými byty nedisponuje.


572/04

konání příštího zasedání RM ve středu 16. 6. 2004 od 14 hod.


573/04

informace tajemnice pí. Ladislavy Pohorské.

574/04


návrh na udělení čestného občanství města Vysokého Mýta Bohumilu Moravcovi a odkládá jeho projednání po posouzení v kulturní komisi na zasedání zastupitelstva města v září 2004.

575/04


informace p. Mgr. Vondráčka.

576/04


informace pí. Tomáškové.

577/04


informace p. starosty.


Rada města zrušuje:


578/04

usnesení č. 482/04 ze dne 25.2004 v celém znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

579/04


usnesení RM č. 351/04.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

Rada města trvá:

580/04

na zachování Jiráskových sadů jako plochy veřejné zeleně.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka


Rada města vydává:

581/04

Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2004 o vymezení místních komunikací, či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned

Rada města odkládá:

582/04

přijetí usnesení k žádosti MVMB DOMUS na příští zasedání RM.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: 16. 6. 2004

583/04


přijetí usnesení k prodeji objektu stojícím na st.p.č. 39 a st.p.č. 39 v k.ú. Brteč manželům Petráňovým, Brteč 26, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 5.000,--Kč + náklady města, do 15. září 2004, pokud nevznikne v Brtči osadní výbor a nepředloží svůj záměr, bude doporučeno ZM ke schválení

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 15. 9. 2004

584/04


přijetí usnesení k nabídce na odprodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 5301 a 5304 v k.ú. Vysoké Mýto po projednání ve stavební komisi.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
Rada města ukládá:

585/04

na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci ZŠ Jiráskova ul.317, Vysoké Mýto IČ: 00856878 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.000.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

Z: p. Mgr. Miroslav Miška
T: ihned

586/04


příspěvkové organizaci Nemocnice Vysoké Mýto IČ: 00196088 odvod do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 950.000,-Kč.Odvod je uložen na základě § 28 odst.4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění , protože plánované výnosy organizace překračují její plánované náklady.

Z: p. Ing. Jan Plachý
T: ihned

587/04


řediteli Technických služeb Vysoké Mýto předložit do příštího zasedání RM návrh ceníku parkovného.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: 16. 6. 2004

588/04


řediteli Technických služeb Vysoké Mýto převzít nejpozději do 30.června 2004 agendu spojenou s vybíráním parkovného od města Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: 30. 6. 2004
589/04


řediteli MěBP předložit na některé z příštích zasedání RM přehled o využití bytového fondu.

Z: p. Jiří Ropek
T:
některé z příštích zasedání RM
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta