Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-04 ze dne 29. 1. 2008

05.02.08

   

Souhrn usnesení č.  4/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 1. 200856/08

Rada města    s c h v a l u j e

pořad schůze rady města konané dne 29. 1. 2008 dle předloženého návrhu.


57/08                                                                 

Rada města: s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem svozových prostředků na svoz bioodpadů a svoz vanových kontejnerů s Technickými službami.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                          Termín:      12. února 2008

58/08                                                                 

Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen Města Vysokého Mýta za rok 2007 v předloženém znění.

                                                        Zodpovídá:          starosta města

                                                        Termín:      20. února  2008

59/08

Rada města   s t a n o v u j e

výši nákladů na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy v částce 3.000,- Kč.  Tato částka bude u smluv při prodeji nemovitého majetku  z vlastnictví města zahrnuta do kupní ceny.

                                                        Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                        Termín:      20. února  2008

60/08

Rada města    s c h v a l u j e

výši smluvních pokut u smluv o převodu nemovitostí, kde je město Vysoké Mýto prodávajícím takto:

kupní cena v Kč            smluvní pokuta denně v Kč

1-999                            10

1000-9.999                   50

10.000-49.999              100

50.000-99.999              200

100.000-499.999          500

500.000-3 mil.              1.000

nad 3 mil                       1.500                   

                                                        Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                        Termín:      20. února  2008

61/08                                              

Rada města   u k l á d á

vedoucímu odboru právního předložit do příštího zasedání RM návrh nové vyhlášky  o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány VHP

                                                        Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                        Termín:      20. února  2008

62/08                                         

Rada města    n e s o u h l a s í


s provedením realizace dopravního značení s omezením rychlosti na místních komunikacích v Knířově, ani s instalací zpomalovacích prahů.

                                                                  Z: vedoucí ODO

                                                                  T: ihned

63/08                                              

Rada města    n e s o u h l a s í 

s realizací nového přechodu, ani s vybudováním místa s ochranným dělícím ostrůvkem přes I/35 na ul. Husova u PENNY a PLUSu.

                                                                  Z: vedoucí ODO

64/08

Rada města    u k l á d á

ODO zajištění veškerých podkladů pro realizaci přechodu u ZUŠ.

                                                                  Z: vedoucí ODO

                                                                  T: 30.06.2008

65/08                                                        

Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

- ostatní body projednávané v dopravní komisi

- zprávu o stavu realizace dopravního značení sídliště Družba

- zprávu o stavu realizace dopravního značení v historickém centru města

                                                                 

66/08

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci mezi Filmovým klubem a M-KLUBem Vysoké Mýto.

                                                                   Z: starosta

                                                                  T: ihned

67/08

Rada města   s c h v a l u j e

vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce „Vlajka pro Tibet" na budově Městského úřadu Vysoké Mýto dne 10. 3. 2008.

      Z: vedoucí OVV

                                                                  T: ihned

68/08

Rada města   u k l á d á

MěBP prověřit možnost zřízení společenské místnosti v bytovém domě v ulici Čapkovská čp. 171.

     Z: ředitel MěBP

                                                                  T: ihned

69/08

Rada města    s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu Dr. Chalupovi ve dnech 11. - 17. 2. do Francie a 29. 2. -  5. 3. do Řecka z důvodu zajištění výstav v Městské galerii.

               Z: tajemnice

                                                                  T: ihned

70/08

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty  a místostarosty.

                                                        

                                     Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta