Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-20 ze dne 25.5.2004

25.05.04

 
U s n e s e n í č. 20/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 25.5.2004

Rada města souhlasí:

471/04

aby investiční akci „Vysoké Mýto ČOV – úprava čerpání a zahuštění kalu“ ve výši 480 tis. Kč (bez DPH) investovaly a následně odepisovaly Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Z: p. Ing. Zima František


472/04

se služební cestou ředitelky Městské knihovny Vysoké Mýto p. Ing. Sabolčíkové na mezinárodní konferenci knihovníků dne 27.5.2004 do družebního města Lanškrouna – Dzierzoniów.

Z: p. Pohorská
Rada města schvaluje:

473/04

pořad schůze rady města konané dne 25.5.2004 dle předloženého návrhu.

474/04

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Českým Telecomem, a.s. IČ:601 93 336 se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích p.č. 1515/3, 1515/19, 1517 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 615,-Kč.
 


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


475/04

uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Obcí Slatina, IČ:279510, zastoupené starostkou Annou Horákovou. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku p.č. 2780/17, 2782/1, 2782/21, 5005/1 a st.p.5505 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav kanalizace. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20,-Kč/m délky překopu.
 


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


476/04

uzavření nájemní smlouvy se Stanislavem Smetákem (nar. 17.3.1978) trvale bytem Sládkova 852, Skuteč a Drahomírou Smetákovou (nar.24.11.1977), trvale bytem Žižkova 404, Luže k bytu č.1, ul. V Peklovcích 813, Vysoké Mýto. Manželé Smetákovi splnily podmínky členství v družstvu a jsou oprávněni k užívání tohoto bytu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


477/04

uzavření smlouvy č.115 o nájmu nebytových prostor v objektu stojícím na pozemku p.č. 5499 a části pozemku p.č. 1515/3 vše v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


478/04

uzavření smlouvy č.116 o nájmu části pozemku p.č. 1515/3 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého znění.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

479/04

uzavření smlouvy č.117 o nájmu části pozemku p.č. 1515/3 a pozemku p.č. 5500 vše v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


480/04

dodatečně investiční plán k akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“ až do celkové výše 850 tis. Kč (bez DPH), kde tuto částku zainvestovaly a budou odepisovat Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 31.12.2003.

Z: p. Ing. Zima František


481/04

přílohu ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí uzavřené dle § 663 a následujícího obč. zákoníku ze dne 22.12.1995 mezi pronajímatelem městem Vysokým Mýtem a nájemcem Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Z: p. Ing. Zima František
Rada města doporučuje:

482/04

RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej objektu čp. 173 na pozemku p.č. 1447, pozemku p.č. 1447, 1450 a části 1451/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto firmě Jiří Děd – zahradní a zemědělská technika, V Peklovcích 469, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou částku 3 mil. Kč.


Z: p. Ing. Holubová


Rada města bere na vědomí:

483/04

pozvání z partnerského města Pyrzyc na oslavy jubilea 880 let od křtu obyvatel Pyrzyc, které prováděl svatý Otton, biskup z Bamberku, oslavy se budou konat ve dnech 5. a 6. 6. 2004.


484/04

informace místostarosty města.
Rada města ukládá:

485/04

vedoucí odboru správy majetku Ing. Holubové nechat projednat ve finančním výboru nabídku firmy Jiří Děd – zahradní a zemědělská technika, V Peklovích čp. 469, 566 01 Vysoké Mýto na odkoupení objektu čp. 173 na pozemku p.č. 1447, pozemku p.č. 1447, 1450 a části 1451/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedIng. Martin K r e j z a
místostarosta
Eva T o m á š k o v á
členka RM