Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-03 ze dne 22.1.2008

30.01.08

 

Souhrn usnesení č.  3/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 1. 2008


31/08


Rada města    s ch v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22. 1. 2008 dle předloženého návrhu.

32/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.01.1994 mezi městem Vysokým Mýtem a paní MUDr. Alenou Shánělovou  k 31.01.2007.


Zodpovídá:          vedoucí OSM


33/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené ve výkresu D.1.1.5 pod č. 317, 319 a 320 a jednu polovinu prostor č. 321, 324, 325 a 326 to vše o celkové rozloze 81,6 m2 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní MUDr. Janou Šrámkovou, U Cihelny 819, Letohrad. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.02.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného je stanovena na 2.936,-Kč/měsíc + 600,-Kč - měsíční zálohy na služby..


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.02.2008
        

34/08


Rada města s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč občanského sdružení Kontakt Ústí nad Orlicí na provoz Linku důvěry v Ústí nad Orlicí.

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      leden 2008

 

                                                                                             

35/08


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí ve výši 2 000 Kč na vyhlášení ankety „O nejúspěšnější sportovce, ... okresu Ústí nad Orlicí".


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       leden 2008


                                                                                             36/08


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk na provozní náklady Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       leden 2008

                                                                                                      


37/08


Rada města  schvaluje


poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč oblastní pobočce SONS a Středisku integračních aktivit v České Třebové na činnost.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       leden 2008


38/08


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč oblastní pobočce Konfederace polických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       leden 2008


                                                                                             


39/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města příjmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta

s o u h l a s í

s minimální 20% finanční spoluúčastí na programu „Prevence kriminality 2008"

                                                                          

      Z: vedoucí OVV

                                                                                           T: ihned

 

                                                                  

40/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy s firmou První regionální rozvojová a.s., Pernštýnská 14, 530 02 Pardubice na provedení služeb na akci: Poradenská činnost v rámci přípravy, průběhu  a vyhodnocení projektu „Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto".


Termín:       do 29.2.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             
41/08


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 na poskytnutí služeb dotačního managementu souvisejících s podáním žádostí o dotaci z OPŽP na akci: „Mateřská škola Žerotínova, Slunečná, Pod Smrkem, Lidická ve Vysokém Mýtě" ve výši 120 tis. Kč.


Termín:       do 29.2.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


42/08


Rada města bere na vědomí

vypsání grantových programů v Pardubickém kraji v oblasti kultury a památkové péče na rok 2008.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


43/08


Rada města   n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. Z_S_14_8120012259 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého znění ve výši 17 210 Kč za projektovou dokumentaci a cca 172 096 Kč za realizaci na akci „Parkování v Peklovcích Vysoké Mýto".


Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             
44/08


Rada města s ch v a l u j e


doplnění ceníku parkovného v předloženém znění.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned

                                                                          

                                                                                             


45/08


Rada města  z ř i z u j e


pracovní skupinu ve složení: Ing. Krejza, Ing. Jiraský, JUDr. Poláček, Ing. M. Zima, Ing. Karmín, která předloží RM návrh řešení daně z nemovitosti na území města.

                                                                                    


46/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.04.2001 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Ing. Františkem Mlynářem k 31.01.2008.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

                                                                                             


47/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto garáže č.16 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Pavlem Schneiderem, U Potoka 759, Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.02.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného je stanovena na 390,-Kč/měsíc.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.02.2008


                                                                                                                                                                                  

48/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1173/4, 1173/8, 1173/12, 1173/13 a 1173/14 vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

          Termín:      ihned


                                                                                             

49/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-12-2002074/VB/5 na zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       10.02.2008


                                                                                    

50/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  komunikační vedení Mlýnský potok I Etapa 20 RD, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       10.02.2008


                                                                                             

51/08


Rada města   s c h v a l u j e


Převod užívacích práv k bytu č. 16 v č.p. 805 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě na slečnu Světlanu Faltysovou (nar. 02.08.1986) bytem Tisová 84, 566 01 Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.


                                                                                             


52/08


Rada města  d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo mění usnesení č. 101/07 ze dne 22.11.2007 tak, že se písm. „p" tohoto usnesení mění na:


P

805/16

3/50

Světlana Faltysová

Tisová 84, Vysoké Mýto

 541.696,-
nar. 02.08.1986
  

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                                Termín:           31.03.2008


                                                                                             

53/08


Rada města s ch v a l u j e


rozpočtové opatření č. 7/2007.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

54/08


Rada  města  s ch v a l u j e


platový výměr řediteli M-klubu Vysoké Mýto Dr. Josefu Mlíkovi dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2008.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Krejza

                                                                           Termín: ihned55/08                                                                                    

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty města.


                                                                                             


                                                                                    

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta