Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-19 ze dne 18.5.2004

18.05.04

 
U s n e s e n í č. 19/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 18. 5. 2004
Rada města schvaluje:

447/04


pořad schůze rady města konané dne 18. 5. 2004 dle předloženého návrhu.

448/04

uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Jiřenou (nar. 20.4.1978) bytem M. Alše 1609, Choceň k bytu č.5, ul. Čsl. Legií 808, Vysoké Mýto. Pan Jiřena splnil podmínky členství v družstvu a je oprávněn k užívání tohoto bytu.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města souhlasí:

449/04

s napojením plynové přípojky společnosti SAPA – LPJ s.r.o., se sídlem Dráby, Vysoké Mýto na plynovod ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky, že společnost uhradí městu Vysoké Mýto dar ve výši minimálně 30.000,-Kč.


Z: pí. Ing. Jana Holubová T: ihned
450/04


, na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, se zveřejněním informace o možnosti prodeje bytu č. 5, 1+1 v č.p. 759, U Potoka, Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

451/04


s poskytnutí dotace ve výši Kč 1.000,-- Sdružení zdravotně postižených Vysoké Mýto na „Soutěžní odpoledne“ konané dne 27. 5. 2004.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
452/04


s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 05/17-98-126/35 o bezúplatném převodu vlastnictví státu a zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Městem Vysoké Mýto v předložením znění.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
453/04


s přidělením dotací na podporu kulturní činnosti dle návrhu Kulturní komise v předložením znění.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
454 /04


s přidělením dotací na podporu sportovní činnosti dle návrhu Komise pro mládež a tělovýchovu v předloženém znění.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned
455/04

s přidělením dotací na podporu mimoškolní činnosti dle návrhu Komise pro výchovu a vzdělávání v předloženém znění.
Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned

Rada města doporučuje:

456/04

ZM přijetí tohoto usnesení:
ZM schvaluje prodej podílu 4/12 z pozemku č. 408 v PK a p.p.č.8 v KN v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta spoluvlastníkům těchto pozemků za cenu Kč 15.653,- dle jejich spoluvlastnických podílů. V případě, že koupi podílu spoluvlastníci odmítnou, ZM schvaluje prodej 4/12 z pozemku č. 408 v PK a p.p.č.8 v KN v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Josefu Pohorskému, Lhůta 6, Vysoké Mýto za cenu Kč 15.653,--.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 16. 6. 2004

457/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s přidělením dotace 1. FC Nejzbach ve výši Kč 65.000,--, Plaveckému klubu Vysoké Mýto ve výši Kč 60.000,-- a Sportovnímu klubu Vysoké Mýto ve výši Kč 200.000,--.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: 16. 6. 2004

Rada města bere na vědomí:

458/04

oznámení SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů o konání předvolebního shromáždění dne 25.05.2004 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě od 11:00 do 12:30 hod.

459/04


informace p. Ing. Krejzy z valné hromady Sportcentra.

460/04


informace pí. Tomáškové.

461 /04


informace p. Kovaříka.

Rada města nesouhlasí:

462/04

s poskytnutím dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub „Radost“ Prostějov.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
RM jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o.

schvaluje:

463 /04

program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o..

464/04

zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003

465/04

výsledek hospodaření – zisk ve výši 134.715 Kč a rozděluje jej takto : - - rezervní fond = 14.000 Kč

  • pokrytí části ztráty z minulých let = 120.715 Kč


466/04

, na základě doporučení dozorčí rady Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o., vyplacení roční prémie řediteli Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o. v plné výši.


souhlasí:

467/04

s úpravou platu a prémií ředitele na rok 2004 dle pozměňovacího návrhu v bodě týkajícím se výše platu, ostatní dle předloženého návrhu.


bere na vědomí:

468/04

zprávu o činnosti Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o. za leden – duben 2004


469/04

informace o možnosti odkupu lesa v k. ú. Rzy a pověřuje p. Bohumíra Machatu zajištěním všech potřebných podkladů k možnému odkupu.

pověřuje:

470/04

p. Bohumíra Machatu ředitele Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o. zajištěním výběrového řízení na koupi nového traktoru a informováním o jejím výsledku na zasedání RM.
Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta