Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-18 ze dne 11.5.2004

11.05.04

 
U s n e s e n í č. 18/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11.5.2004

Rada města souhlasí:

434/04

s ukončením nájemní smlouvy s Českým kynologickým svazem, Základní kynologická organizace Vysoké Mýto o nájmu haly ke dni 31.12.2003.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města schvaluje:

435/04

pořad schůze rady města konané dne 11.5.2004 dle předloženého návrhu.


436/04

přidělení bytu č. 10 v ulici Nám.Naděje 772, Vysoké Mýto panu Ing. Romanu Sedlákovi (nar. 21.2.1976), bytem Husova 240, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


437/04

zveřejnění možnosti prodeje části pozemku p.č. 4932/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned438/04

použití propagačního štočku výstavy AEROSPACE 04 pro otiskování výplatním strojem, který používá MěÚ Vysoké Mýto pro odbavení svých poštovních zásilek.

Z: p. Felgr
T: ihned


439/04

použití znaku města na propagačních tiskovinách výstavy AEROSPACE 04 dle předloženého návrhu.
Z: p. Felgr
T: ihned

Rada města jmenuje:

440/04

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci : „Rekonstrukce panelového sídliště Družba Vysoké Mýto, 1.etapa - ul. Prokopa Velikého, městský park“ ve složení :
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Jindřich Svatoš, Ing. Veronika Richtrová, Lubomír Dostál (náhradník Jiří Kovařík, Ing. Václav Sadílek, Ing. Stanislava Jetmarová, Milan Pokorný, Vladislav Bobela).

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

441/04

informace starosty a místostarosty města.Rada města doporučuje:

442/04

jednateli Sportcentra Ing. Krejzovi jednat s druhým společníkem o odkoupení jeho podílu ve smyslu návrhu z valné hromady a to maximálně do částky 60% původního návrhu po posouzení odborníkem.


Z: p. Ing. Krejza
T: ihned
Rada města vyhlašuje:

443/04

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 4. 10. – 5. 11. 2004, kterou pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX Ochranná dezinfekce DDD , se sídlem Bulharská 665, 517 54 Vamberk.


Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned
Rada města zrušuje:

444/04

usnesení RM č. 364/04 ze dne 20.4.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


Rada města žádá:

445/04

všechny členy ZM, aby do termínu konání zastupitelstva města, tj. do 16.6.2004 navštívili místo přistávací plochy pro vrtulníky v areálu p. Boštíka u nádraží, místo si prohlédli a zaujali stanovisko na jednání zastupitelstvo města dne 16.6.2004 k problému poskytnutí slevy ve výši 800 tis. Kč při prodeji objektu z majetku města firmě Vladimír Boštík Eurodoprava v souvislosti se závazkem této firmy vybudovat přistávací plochu pro vrtulníky letecké záchranné služby v jejím areálu.

Rada města ukládá:

446/04

tajemnici pozvat na některé z příštích zasedání RM vedoucího oddělení Policie ČR Vysoké Mýto kpt. Ivo Flídra.

Z: p. Pohorská
T: co nejdříve

Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta