Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-17 ze dne 4.5.2004

04.05.04

 
U s n e s e n í č. 17/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4. 5. 2004
Rada města schvaluje:

372/04

pořad schůze rady města konané dne 4. 5. 2004 dle předloženého návrhu.

373/04

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2004 v předloženém znění.


Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
374/04


úpravu cen na veřejných WC ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu s platností od 1. 5. 2004.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
375/04


úpravu cen ročního nájemného za 1 hrobové místo a služeb souvisejících na hřbitovech ve Vysokém Mýtě a v Knířově dle předloženého návrhu s platností od 1. 5. 2004.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
376/04


ceník vstupného na Tyršovu veřejnou plovárnu ve Vysokém Mýtě na rok 2004 v předloženém znění.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
377/04

odpisový plán ZŠ Jiráskova na rok 2004 v předloženém znění.


Z: p. Mgr. Miroslav Miška
T: ihned
378/04

rozpočet M – KLUBu Vysoké Mýto na rok 2004 v předloženém znění.


Z: p. Dr. Josef Mlíka
T: ihned
379/04


odpisový plán M – KLUBu Vysoké Mýto na rok 2004 v předloženém znění.


Z: p. Dr. Josef Mlíka
T: ihned
380/04


směnu bytů mezi panem Janem Fajfrem (nar. 27.5.1974) bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto, č.bytu 8 velikosti 1+1 a paní Květoslavou Bláhovou (nar.20.10.1973), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto, č. bytu 17 velikosti 1+1.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
381/04


přidělení bytu č. 7 v č.p.779 ul. V Břízkách velikosti 2+1 paní Monice Kadečkové (nar. 4.9.1971) bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 10 v č.p. 796, ul. Prokopa Velikého a bytu č. 20 v č.p. 782, ul. V Břízkách městu Vysokému Mýtu. Nájem bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení o tři roky, bude-li nájemce splňovat podmínky uvedené v nájemní smlouvě.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
382/04


přidělení bytu č. 1 v Penzionu v č.p.50 ul. Litomyšlská manželům Špringrovým Marcele (nar. 3.8.1971) a Jiřímu (nar. 22.5.1964) bytem Vraclav 125 v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Špringr nadále zaměstnán ve společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 20300,-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


383/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu, výpůjčky nebytových prostorů v domě č.p. 432 v ulici Javornického ve Vysokém Mýtě za účelem poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

384/04


dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.178 ze dne 05.01.1995 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

385/04


ukončení nájemní smlouvy ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a paní Věrou Tomáškovou, Brandlova 355, Vysoké Mýto k 30.06.2004.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

386/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č.299 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10 m2 za účelem zřízení zahrádky.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

387/04


uzavření smlouvy č.113 o nájmu pozemků p.č. 163/1, 158 a 164 vše v PK v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 32.798 m2 za účelem sekání trávy a sušení sena mezi Městem Vysoké Mýto a panem Josefem Pohorským, Lhůta č.p. 6, s účinností od 01.05.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 1.640,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

388/04


uzavření smlouvy č.114 o nájmu nebytových prostor v objektu evidenční číslo 15 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě o výměře 78 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Miroslavem Šimberským IČ:40112063, bytem Větrná 714, Vysoké Mýto, s účinností od 01.06.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 15.600,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 30.04. a 31.10 příslušného kalendářního roku.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
389/04


dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.112 ze dne 01.04.2004 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Valáškem, Rokycanova 595, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
390/04


dodatek č.8 ke smlouvě č.339 o nájmu souboru nemovitostí a movitých věcí uzavřené 22.12.1995 mezi městem Vysoké Mýto a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 25923099 v předložené verzi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
391/04


Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 276 ze dne 02.01.1996 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Svatopluk Přidal spol. s r.o., Vřesovice č.p.170.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
392/04


Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.241 ze dne 09.06.1994 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Marií Stehlíkovou, Vanice č.p. 14, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

393/04


Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.238 ze dne 05.06.2000 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Vladimírem a Věrou Balášovými, Brandlova 355, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
394/04


Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.219 ze dne 01.02.1994 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Liborem Benešem, Českých bratří, Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
395/04


zveřejnění informací o možnosti pronájmu, výpůjčky, směny nebo prodeje části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 65,1 m2 před budovou č.p. 179 v ul. Jiráskova.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
396/04


DDM Mikádu Vysoké Mýto sportovní a soutěžní akce 20.05.2004 na nám. Přemysla Otakara II. a 29.05.2004 v prostorách Jungmannových sadů.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
397/04


ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 02.01.2003 mezi městem Vysoké Mýto a Bohuslavem Řehákem – HOBBY, Masarykovo náměstí 155, Vysoké Mýto ke dni 15.05.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
398/04


uzavření nájemní smlouvy č. 33 na umístění reklamního zařízení na části pozemku p.č.1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností HOBBY CZ s.r.o., IČ:26006821, Masarykovo náměstí 155, Vysoké Mýto. Nájem ve výši 15.000,-Kč/rok je sjednán s účinností od 16.05.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

399/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny, výpůjčky pozemků p.č. 3292/1, 3292/4, 3292/5, 3292/6 a 3293/4 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
400/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje objektu bez č.p. v Brtči na pozemku p.č. 39 a pozemku p.č.39 o výměře 52 m2 v k.ú. Brteč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

401/04


uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro stavbu „ kanalizace Vraclav – Sedlec“ mezi Městem Vysoké Mýto a Obcí Vraclav, IČ:279749 na pozemcích p.č. 2780/8, 2780/9, 2782/2, 2782/21, 5009/1, 5009/2, 5009/3, 5009/4 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č, 5000/5 a 5000/12. v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
402/04


organizační řád MěÚ Vysoké Mýto ze dne 4. 5. 2004 v předloženém znění včetně organizační struktury, která je jeho součástí.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
403/04

služební cestu p. Dr. Chalupy od 9. – 13. 5. 2004 včetně do Paříže.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města souhlasí:

404/04

s nákupem malého nákladního automobilu LUBLIN pro potřeby TS Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned
405/04


se změnou „ Pokynu“ dle předloženého návrhu.


Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T:ihned

406/04


s vydáním výboru z díla básníka Jaroslava Bednáře u příležitosti 115 let výročí od jeho narození.

Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned

407/04

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc duben 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
408/04

s konáním valné hromady Městských lesů v rámci zasedání RM dne 18. 5. 2004. V případě příznivého počasí venku, jinak v prostorách hájenky Městských lesů Vysoké Mýto.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
409/04


s navýšením částky pro SDH Vysoké Mýto na udržení akceschopnosti ve výši Kč 150.000,- na rok 2004 za předpokladu, že tutéž částku poskytne i Pk.


Z: p. Aleš Felgr
T: ihned


410/04


s oslovením dechové hudby z Chocně a Litomyšle o účasti na pravidelných koncertech na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v letních měsících.

Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned


Rada města odvolává:

411/04

pí. Bedřišku Čechovou OFI jako člena delimitační komise k převzetí movitého majetku Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem ze zdravotních důvodů.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města jmenuje:

412/04

členem delimitační komise k převzetí movitého majetku Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem p. Davida Kopeckého OFI.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
413/04

paní Elišku Jakoubkovou členkou Sboru pro občanské záležitosti Vysoké Mýto.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města zrušuje:

414/04

usnesení č. 202/04 a 203/04 ze dne 9.3.2004.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


415/04


usnesení č. 154/03 ze dne 4.3.2003

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

416/04


organizační řád MěÚ Vysoké Mýto schválený 12. 11. 2003 a to ke dni 4. 5. 2004.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města doporučuje:

417/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4055 v PK v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za cenu dohodou ve výši 120,--Kč za m2.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

418/04

Pk přihlédnout při hodnocení výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro oblast Vysoké Mýto a okolí pro obory všeobecné lékařství a interna ke skutečnosti, že uchazečka MUDr. Lenka Dejdarová splňuje představu rady města, neboť nabízí svou interní erudici a v jejím rámci zejména specializaci endokrinologickou, pro kterou získala praxi, kdy několik let pracovala v této poradně v Nemocnici v Pardubicích. Vzhledem k novému směrnému číslu 1,3 endokrinologa na 100 tis. obyvatel chybí v okrese Ústí nad Orlicí 0,6 endokrinologa a sousední pracoviště v Pardubicích je zcela přetíženo. S ohledem na ukončení činnosti v poskytování akutní péče v nemocnici ve Vysokém Mýtě budou jistě naši pacienti tuto péči potřebovat.


Z: p. Bohuslav Fencl
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

419/04

rozpočet ZŠ Jiráskova na rok 2004 v předloženém znění a předává ho k projednání ve finančním výboru.

Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned


420/04

informace pí. Tomáškové ze zasedání kontrolního výboru.421/04

akci „ROADSHOW“ pořádanou ÚV KDU-ČSL spolu s OV KDU-ČSL a MO KDU-ČSL na náměstí Přemysla Otakara II dne 27. 4. 2004


423/04

informace pí. Tomáškové k žádosti pí. Černé, bytem náměstí Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto ke směně bytů.424/04

termíny konání výjezdních zasedání MěÚ do místních částí města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu.425/04

informace pí. tajemnice426/04

žádost p. Ing. Kubů a předává jí k projednání bytové komise.

427/04


informace p. Kovaříka.428/04


informace pí. Tomáškové ze zasedání delimitační komise k převzetí movitého majetku Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem.


429/04


konání schůzek Červeného kříže každou středu od 14 hod v prostorách Domova – Penzionu pro důchodce.


Rada města odkládá:

430/04

projednání návrhu na uzavření dohody o partnerství mezi Vysokým Mýtem a italským městem Chioggia.
Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová431/04

projednání žádosti Svazu diabetiků Vysoké Mýto na konec roku 2004.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: konec roku 2004

Rada města ukládá:

432/04

řediteli TS p. Ing. Svatošovi zajistit opravu komunikace v ulici Tisovská po hranici s k. ú. Hrušová z rozpočtu TS.

Z: p. Ing. Jindřich Svatoš T: ihned


433/04

Kulturní komisi odpovědět Svazu diabetiků, že jejich žádost byla vyřazena z Žádostí o dotace města Vysokého Mýta na rok 2004, neboť nesplňuje podmínky pro udělení.


Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta