Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-16 ze dne 20.4.2004

20.04.04

 
U s n e s e n í č. 16/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20.4.2004
Rada města souhlasí:

352/04

s použitím znaku města v propagačních materiálech k divadelnímu představení
Pygmalion.

Z: p. Felgr
T: ihned


353/04

s přijetím finančního daru ve výši 85.198,-Kč (slovy osmdesátpěttisícjednostodevadesátosm korun českých) na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – výsadba zeleně - od firmy LTC Vysoké Mýto, akciová společnost, sídlo: Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí 180/IV, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 25256815


Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned


354/04

s poskytnutím dotace ve výši 1 tis. Kč Konfederaci politických vězňů, oblastní pobočky Ústí nad Orlicí.

Z: p. Pohorská
T: ihned


355/04

s poskytnutím dotace ve výši l tis. Kč Občanskému sdružení Kontakt Česká Třebová na financování provozních nákladů Linky důvěry v Ústí nad Orlicí.

Z: p. Pohorská
T: ihned356/04

s poskytnutím dotace ve výši 1 tis. Kč Českému klubu nedoslýchavých HELP Ústí nad Orlicí.

Z: p. Pohorská
T: ihned


357/04

s poskytnutím dotace ve výši l tis. Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, Oblastní pobočky Česká Třebová.

Z: p. Pohorská
T: ihned


358/04

s poskytnutím dotace ve výši 3 tis. Kč Českému červenému kříži, místní skupině Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned


359/04

s poskytnutím daru ve výši 2 tis. Kč na občerstvení při příležitosti I. ročníku běhu s premiérem dne 27.4.2004.

Z: p. Pohorská
T: ihned

360/04

s konáním příštího zasedání rady města dne 4.5.2004.
Rada města schvaluje:

361/04

pořad schůze rady města konané dne 20.4.2004 dle předloženého návrhu.


362/04

Souhrnné zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2003 dle předloženého návrhu.

Z: předseda HIK


363/04

přidělení bytu č. 20 v ulici Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto panu Richardu Bittnerovi (nar. 27.7.1981), trvale bytem Džbánov 102 na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


364/04

přidělení bytu č. 10 v ulici Nám.Naděje 772, Vysoké Mýto panu Janu Navrátilovi (nar. 14.09.1979), trvale bytem V Peklovcích 477, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned365/04

uzavření nájemní smlouvy se slečnou Martinou Štěpánovou (nar. 9.2.1981) bytem Morašice 158 k bytu č.5, ul. Čsl. Legií čp. 808, Vysoké Mýto. Slečna Štěpánová splnila podmínky členství v družstvu a je oprávněna k užívání tohoto bytu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
366/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu objektu čp. 173 (bývalých plynáren) na pozemku p.č. 1447, pozemků p.č. 1447, 1450 a 1451/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


367/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje objektu čp. 173 (bývalých plynáren) na pozemku p.č. 1447, pozemků p.č. 1447, 1450 a 1451/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Nejnižší podání je stanoveno ve výši 3 mil.Kč.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

368/04

vyúčtování dotace na Linku důvěry za rok 2003 – Občanské sdružení Kontakt Česká Třebová.


369/04

informace starosty a místostarosty města.
Rada města ukládá:

370/04

Technickým službám Vysoké Mýto a Odboru správy majetku města dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.)


Z: ředitel TS VM,vedoucí OSM T: průběžně s probíhající pasportizací
371/04

vedoucí OSM zkontrolovat podmínky pro přidělení bytů v družstvu MVMB DOMUS a družstvu HORIZONT Vysoké Mýto a informovat RM na některém z příštích zasedání.

Z: p. Ing. Holubová
T: co nejdříve
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta